Grunnlagsdokument

Bidragsyterne selv er ansvarlige for de ulike innleggene på foross.no Samtidig har vi en felles basis. For det første er denne basisen Bibelen, Guds åpenbarte ord, som er eneste rettesnor for lære og liv. Vi er overbevist om at Bibelens ord er ufeilbarlig i sine deler og i sin helhet, noe som også kommer til å prege innleggene på denne siden. For det andre er foross.no en luthersk nettportal. Dette medfører at vi legger til grunn den forståelse av Skriften som vi møter i den evangelisk-lutherske kirkes bekjennelsesskrifter.

I praksis medfører dette at du kan forvente følgende fra foross.no:
 

1Bibelen er det som våre meninger, liv og tanker må prøves på, da vi tror at det bare er her vi kan lære den allvitende og gode Gud å kjenne (Sal 119:105; Ord 30:5-6; 1.Kor 2:9-12; 2.Tim 3:15-17).

2 Vi er overbevist om hvert enkelt menneskes verdi, da hvert enkelt individ er skapt av Gud. Derfor vil vi fastholde at ethvert menneskeliv er ukrenkelig fra unnfangelse til den naturlige død (1.Mos 1:27; 9:6; Sal 139:13-16; Ord 14:31; Matt 10:29-31)

3Vi er overbevist om at hvert enkelt menneskes alvorlige problem, synd, gjør at alle mennesker i utgangspunktet er fiender av sin skaper (Rom 3:10-20, 23; 5:10, 17; Ef 2:1-3)

4Vi tror at ikke noe menneske, uansett status eller livserfaring, kan gjøre seg fortjent til å bli et Guds barn gjennom egne handlinger (Joh 3:1-6; Rom 3:24; 1.Kor 1:28-30; 2.Tim 1:9).

5 Det er bare ved troen på Bibelens Jesus Kristus at et menneske blir berget fra evig fortapelse (Ef 2:8; 1.Tess 1:9-10; Joh 3:16-18)

6 Det mennesket som har en sann tro på Jesus er erklært rettferdig for Gud (Rom 3:26; 4:5; Gal 2:16; 3:6; Fil 3:9)

7 Gud skaper og opprettholder troen ved Den Hellige Ånd gjennom nådemidlene – Ordet, dåpen og nattverden (Rom 10:17; 2.Tim 3:15-17; 1.Pet 1:24-25; Tit 3:5-7; Apg 2:38; Rom 6:3-4; Gal 3:27; 1.Kor 10:16; 1.Kor 11:23-26).

8 Vi tror at barnedåp er i samsvar med Bibelens dåpsveiledning (Apg 16:15,30-34; 18:8; 1.Kor 1:16; Apg 2:39; Kol 2:11-13).

9 Et barnedøpt menneske som blir kristen igjen etter å ha levd borte fra Jesus skal ikke døpes på nytt (Ef 4:3-6; Apg 8:14-17).

10 Vi tror at gode gjerninger ikke er en forutsetning for, men en nødvendig frukt av en sann tro. Som Gud selv er hellig kalles vi i til å leve samsvar med de ti bud. (Sal 1:1-3; Matt 3:7-10; Joh 15:1-8; Jak 2:26; 1.Pet 1:15-16)

11 Vi tror at Jesu død og oppstandelse er det sentrale og essensielle budskapet i kristendommen, som også mennesker i dag trenger å høre og lese om. Derfor har vi som kristne et særlig ansvar for de menneskene som aldri har fått muligheten til å høre og lese Guds Ord (Matt 24:14; 28:18-20; Apg 1:8; Rom 15:20; 1.Kor 9:19-23; 2.Kor 5:11-21)

12 Vi tror at det livslange ekteskapet mellom én mann og én kvinne er Guds gode ramme for seksuelt samliv. Vi tror at Gud i sin godhet har skapt mann og kvinne som forskjellige til å være med å hjelpe og utfylle hverandre i samsvar med Bibelens veiledning (1.Mos 1:27-28; 2:18-25; 2.Mos 20:14; 1.Kor 7:1-4; Ef 5:21-33; 1.Peter 3:1-7; Tit 2:1-5; 1.Kor 11:3; 14:33-35; 1.Tim 2:11-3:1).