Publisert

«Feirer lutheranere også pinse!?» Om hvorfor Den Hellige Ånd er livsviktig - for lutheranere og alle andre


Ca leselengde:
6 min

Jeg vet ikke om noen har spurt om dette i fullt alvor noen gang. For selvsagt feirer lutheranere pinse! Men det er kanskje en oppfatning hos noen at det er pinsevenner og karismatiskere om er mest opptatt av Den Hellige Ånd. Det er mulig, men jeg vil vise hvorfor Den Hellige Ånd er livsviktig – for lutheranere og alle andre.

En gammel historie om igjen

Vi skal først en tur til Edens hage, den gang alt var paradisisk, og livsfellesskapet mellom Gud og mennesker var ukomplisert og harmonisk.

Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var svært godt! Og det ble kveld og det ble morgen sjette dag. 1 Mos 1:31

 Livet har sin opprinnelse i Gud og er helt avhengig av hans vilje til å opprettholde det.

Da formet Herren Gud mennesket av støv fra jorden. Han blåste livspust i nesen på det, og mennesket ble en levende skapning. 1 Mos 2:7

Det finnes altså ikke noe liv uten at Gud vil det. Så husker vi slangen som frister Eva og Adam til å bryte Guds bud. Konsekvensen er utestengelse fra hagen. Men selv om mennesket nå er adskilt fra hans nærhet og det livet som engang var deres der, opprettholder Gud likevel livet i generell forstand. Døden er av åndelig karakter. Sagt på en annen måte: de beholder livspusten, men mister Den Hellige Ånd og dermed sitt evige liv (se 1 Mos 6:3).

Ånden dukker opp iblant

Den Hellige Ånd er likevel ikke helt fraværende. Vi leser stadig om konger, dommere, profeter og kunstnere som er fylt av Den Hellige Ånd.

Og farao sa til tjenerne sine: «Finnes det en mann som denne [Josef], en som har Guds ånd i seg?» 1 Mos 41:38

Moses sa til israelittene: Se, Herren har valgt ut Besalel, sønn av Uri, Hurs sønn, fra Judas stamme. Han har fylt ham med Guds ånd, med visdom, innsikt og kunnskap, og med dyktighet i alle slags håndverksarbeid [...]. 2 Mos 35:30-31

Men Moses svarte: «Er du sjalu på mine vegne? Om bare alt Herrens folk var profeter! Måtte Herren gi dem alle sin Ånd!» 4 Mos 11:29

Det var Otniel, sønn av Kalebs yngste bror Kenas. Herrens ånd kom over ham, og han ble dommer i Israel. Dom 3:9b-10a

Da tok Samuel hornet med olje og salvet ham midt blant brødrene hans. Fra den dagen kom Herrens ånd over David og var med ham siden. 1 Sam 16:31

Noe nytt er i emning

Vi ser at Den Hellige Ånd var forbeholdt de få med en spesiell oppgave. Så begynner profetene å se frem mot to hendelser som henger sammen. For det første skal det stå frem en spesiell person, Herrens salvede – Messias, og Ånden skal være med ham på en spesiell måte:

En kvist skal skyte opp fra Isais stubbe,
og et skudd skal spire fram fra hans røtter.
Herrens ånd skal hvile over ham,
en Ånd med visdom og forstand,
en Ånd med råd og styrke,
en Ånd som gir kunnskap og frykt for Herren.
Jes 11:1-2

 For det andre får vi høre at Ånden skal gis til alle mennesker, og ikke bare de med en spesiell rolle eller oppgave:

En gang skal det skje
at jeg øser ut min Ånd over alle mennesker.
Deres sønner og døtre skal profetere,
de gamle skal drømme drømmer
og de unge skal se syn.
Selv over slaver og slavekvinner
vil jeg i de dager øse ut min Ånd.
Jeg setter varsler
på himmel og jord,
blod og ild og røyksøyler.
Joel 3:1-3

 Det er dette verset apostelen Peter siterer på pinsedagen når han står frem og forkynner frimodig om Jesus. Vers 3 er en treffende beskrivelse av ildtungene som satte seg på disiplenes hoder og den kraftige vinden (gresk pnoæ, vind eller pust, som er i slekt med ordet for ånd: pnevma) som gikk forut, ifølge Apg 2:2-4.

Ånden herliggjør Jesus

Det interessant med Peters forkynnelse pinsedag (Se Apg 2:14-36), er at han ganske fort gjør seg ferdig med talen om Ånden. Åndsfylt som han var, snakket han mest om Jesus, akkurat slik Jesus forutsa da han underviste disiplene om Ånden som skulle komme:

Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. Joh 16:13-14

 At noen snakker mye om Ånden er ikke det samme som at de er åndsfylt, selv om vi har lett for å tenke det. Vi må heller se etter om det skapes tro på Jesus av forkynnelsen deres.

Ånden skaper tro på Jesus

En av Åndens viktigste oppgaver er å få oss til å se hva Jesus har gjort, og veilede oss inn i det, slik at troen vekkes. Slik får vi nemlig tilbake det evige livet som var tapt. Luther sier i sin forklaring til tredje trosartikkel:

Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham, men Den Hellige Ånd har kalt meg ved evangeliet [...]. (Lille katekisme, om troen)

Bakgrunnen for dette litt pessimistiske synet på vår evne til å selv komme til tro, er det vi startet denne reisen med: syndefallet. Menneskets «ursynd» er at vi ikke stoler på Gud og hans godhet, slik heller ikke Eva og Adam gjorde. Vi mistror Gud når han viser sin nåde og kjærlighet ved å la Jesus dø for syndene våre på korset. Jesus selv sier det slik:

Synden er at de ikke tror på meg. Joh 16:9

Vi er vendt imot Gud fra fødselen av, eller innkrøkt i oss selv, for å si det med Luther.

Vi var av naturen vredens barn, vi som de andre. Ef 2:3b

 Vi får Ånden tilbake i dåpen

Derfor trenger vi at Den Hellige Ånd vekker troen i oss for at vi i det hele tatt skal komme til tro på Jesus. Denne grunnleggende omvendelsen skjer når vi blir døpt, ved at vi blir født på nytt og mottar Den Hellige Ånd som vi engang mistet i Edens hage:

 Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. Joh 3:5

Ånden er i bevegelse og setter oss i bevegelse

Med det samme vi har fått Ånden og er kommet inn i Guds rike, settes vi i bevegelse for å bringe videre det vi har fått. Disiplene erfarte det konkret og direkte, da Jesus sa:

«Fred være med dere! Som Far har sendt meg, sender jeg dere» Så åndet han på dem og sa: «Ta imot Den hellige ånd.» Joh 20:21-22

 Det er klart lutheranere feirer pinse. Om ikke alt er sagt om Ånden med dette, er det i alle fall klart: Vi er helt avhengige av Ånden. Uten Ånden – ingen kristen kirke, ingen tro på Jesus. Derfor er det grunn til takknemlighet over at Gud har gitt oss sin Ånd i hjertene våre.

God pinse!


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
6 min
Ressurstype

  Hva Tror Vi

Skrifthenvisning

  Apostlenes gjerninger  2: 14-36

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Kristoffer Hansen-Ekenes.
  Kristoffer er prest i Ryenberget kirke (DELK) og utdannet teolog fra MF. Han har tidligere vært utsending for NMS på Madagaskar og jobbet som organist. Han er gift med Sigrid og de har tre barn.
   Ressurser av Kristoffer Hansen-Ekenes
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.