Kalender for kirkeåret 2016-2017 (Tekstrekke I)


Her finner du en oversikt over tekster og datoer for kirkeåret 2016-17, tilrettelagt for web. Tekstene er hentet fra tekstbok for Den norske kirke vedtatt av Kirkemøtet 2011. Ved eventuelle feil er vi takknemlige for tilbakemelding om dette! Send da en epost til admin@foross.no.

Følgende punkter med noen mindre tilpasninger er kopiert fra kalenderen utarbeidet av Harald Kaasa Hammer, og som bl.a. er tilgjengelig på www.kirken.no:

Vi anbefaler at forordet i Tekstboken leses nøye, likeså punktene nedenfor!

Reformasjonsjubileet 2017

Kirkerådet melder 16. januar 2016 at det blir temagudstjenester og tekstendringer i forbindelse med reformasjonsjubileet 2017.

 1. Det blir tekstendringer følgende søndager: 27. august, 17. september, 15. oktober og 19. november, og søndagene får tema-navn: ”Nåden alene” – ”Skaperverket er ikke til salgs” – ”Frelsen er ikke til salgs” – ”Mennesker er ikke til salgs”.
 2. På Reformasjonsdagen tirsdag 31. oktober brukes de oppsatte tekstene, men det anbefales at Rom 1,16-17 er prekentekst. Der det ikke holdes gudstjeneste på selve Reformasjonsdagen, anbefales det å markere den på foregående søndag, altså at en bruker Reformasjonsdagens tekster i stedet for Bots- og bønnedagens tekster søndag 29. oktober.
 3. Det var opprinnelig satt opp særskilte prekentekster på 9. og 15. og 20. søndag i treenighetstiden. Dette endres til at det er den oppsatte evangelieteksten som er prekentekst disse søndagene, med unntak av 15. søndag i treenighetstiden da det er temagudstjeneste.

NB! Vær ekstra oppmerksom på Maria budskapsdag i 2017!

Maria budskapsdag legges til søndagen nærmest 25. mars. Dagen føyes inn mellom eller etter de fire fastesøndagene. I 2017 kommer den mellom 3. og 4. søndag i fastetiden. Maria budskapsdag erstatter altså ikke en av fastesøndagene.

Dette er en nyordning med Tekstboken 2011. Bakgrunnen er at Maria budskapsdag i forrige tekstbok erstattet en av de fem søndagene med faste-tekster. Innholdet i fastetiden ble dermed ganske uberegnelig. Hvis vi hadde fortsatt med det gamle systemet, ville 5. søndag i fastetiden - innenfor en 30-års-periode - falle bort 16 ganger, og 3. og 4. søndag falle bort seks ganger hver, og 2. søndag to ganger.

 
 • Fra 1. søndag i advent 2016 leses tekstene etter første rekke (I), og det er disse som er gjengitt nedenfor.
 • Evangelieteksten er som regel også prekenteksten. Unntak fra dette er markert med denne fargen i kalenderen. For kirkeåret 2016-17 gjelder dette 6 søndager.
 • Opprinnelig oppsatte prekentekster er endret i noen tilfeller. Dette er markert med denne fargen i kalenderen.
 • Det er også gjort endringer ifm. reformasjonshundreåret. Disse endringene er markert med denne fargen .
 • "(A)" etter tekstene betyr at tekstene på denne dagen benyttes i alle tre tekstrekkene.
 • Det er fortellingstekster til de fleste kirkeårsdagene. Disse er gjengitt i kalenderen nedenfor som siste linje på de aktuelle dagene. De er felles for alle tre rekkene, uten unntak, og er derfor ikke markert med "(A)" i kalenderen her. Fortellingsteksten er tenkt brukt i stedet for de tre tekstene, for eksempel ved familiegudstjenester. Fortellingstekstene er merket med "F" i registeret bak i Bibelen (Bibel 2011) og i Tekstbok for Den norske kirke.
 • Tekstene er satt opp i den rekkefølge de leses i gudstjenesten: først en tekst fra Det gamle testamente (GT), så en tekst fra Det nye testamente utenom evangeliene – altså fra brevene, Apostlenes gjerninger eller Johannes' åpenbaring, og deretter evangelieteksten, som vanligvis er prekentekst.
 • På 17. mai og 17. søndag i treenighetstiden står det "og/eller". Det betyr at en kan velge om begge tekstavsnittene eller bare ett av dem skal leses.
 • På Langfredag alternerer en mellom lidelsesberetningene i alle fire evangelier. I 2017 leser vi fra Lukasevangeliet, altså "III" i registeret. Nummereringen på Langfredag er altså ikke i takt med nummereringen av de tre tekstrekkene.
 • Det er fire tekster på Påskenatt / Ottesang.
 • Fra 2. søndag i påsketiden til Søndag før pinse kan menigheten velge å lese en serie fra Apostlenes gjerninger i stedet for GT-teksten. I kalenderen her (og registeret) står det "eller" foran tekstene i denne serien.
 • Pinsedag kan menigheten velge å lese en annen tekst enn Apg 2,1–11 som andre tekstlesning. I registeret står det "eller" foran denne teksten.
 • Minnedag er satt opp på samme dato som Allehelgensdag. Tekstene er tenkt brukt til gudstjenester til minne om de som er døde siste år.
 • Når en merkedag faller på en søndag, står både den ordinære dagens tekster og merkedagens tekster oppført. Menigheten velger om merkedagens tekster skal brukes. For kirkeåret 2016-17 inntreffer ikke dette.

En fullstendig oversikt over alle tekstrekker og alle kirkeårsdager kan du finne på denne siden.

Kalenderen er korrekturlest av Harald Kaasa Hammer, sept 2016
 • Søndag 27. nov 2016
  1. søndag i adventstiden
  Lesetekster: Salme 24,1-10
   Rom 13,11-12
  Prekentekst: Matt 21,1-11
  Fortellingstekst: Matt 21,1-17
  Poetisk tekst: Salme 24,7-10
 • Søndag 4. des 2016
  2. søndag i adventstiden
  Lesetekster: Salme 33,18-22
   Hebr 6,13-19a
  Prekentekst: Joh 14,1-4
  Fortellingstekst: Joh 14,1-11
  Poetisk tekst: Salme 85,10-12.14
 • Søndag 11. des 2016
  3. søndag i adventstiden
  Lesetekster: 1 Kor 3,18-23
   Matt 11,2-11
  Prekentekst: Jes 35,1-10
  Fortellingstekst: Dan 6,4-24
  Poetisk tekst: Luk 1,78-79
 • Søndag 18. des 2016
  4. søndag i adventstiden
  Lesetekster: Rut 4,13-17
   Rom 15,8-13
  Prekentekst: Luk 1,46-55
  Fortellingstekst: Luk 1,39-45
  Poetisk tekst: Salme 145,10-13
 • Lørdag 24. des 2016
  Julaften
  Lesetekster: Jes 9,1a.2.6-7 (A)
   1 Joh 1,1-4 (A)
  Prekentekst: Luk 2,1-20 (A)
  Poetisk tekst: Salme 98,1-2.4
 • Lørdag 24./Søndag 25 . des 2016
  Julenatt/Ottesang
  Lesetekster: Mika 5,1-4a (A)
   1 Joh 1,1-4 (A)
  Prekentekst: Matt 1,18-25 (A)
  Poetisk tekst: Salme 139,11-12
 • Søndag 25. des 2016
  Juledag
  Lesetekster: Ord 8,1-2.22-31 (A)
   Hebr 1,1-6 (A)
  Prekentekst: Joh 1,1-14 (A)
  Fortellingstekst: Luk 2,1-20
  Poetisk tekst: Salme 98,1-2.4
 • Mandag 26. des 2016
  Stefanusdag/2. juledag
  Lesetekster: Jer 31,15-17
   Apg 7,52-60
  Prekentekst: Matt 2,16-23
  Fortellingstekst: Matt 2,13-23
  Poetisk tekst: Salme 17,6-8
 • Lørdag 31. des 2016
  Nyttårsaften
  Lesetekster: Fork 3,1-2.4-7.11a
   1 Pet 1,22-25
  Prekentekst: Luk 13,6-9
  Fortellingstekst: 1 Mos 28,10-29,1
  Poetisk tekst: Salme 121
 • Søndag 1. jan 2017
  Nyttårsdag/Jesu navnedag
  Lesetekster: 4 Mos 6,22-27
   Fil 2,5-11
  Prekentekst: Luk 2,21
  Fortellingstekst: Matt 1,18-25
  Poetisk tekst: Salme 72,17-19
 • Søndag 8. jan 2017
  Kristi åpenbaringsdag
  Lesetekster: Jes 60,1-6
   Ef 3,1-7
  Prekentekst: Matt 2,1-12
  Fortellingstekst: Matt 2,1-12
  Poetisk tekst: Salme 72,10-14
 • Søndag 15. jan 2017
  2. søndag i åpenbaringstiden
  Lesetekster: Jes 42,1-6
   Apg 18,24-19,7
  Prekentekst: Matt 3,13-17
  Fortellingstekst: Matt 3,13-4,11
  Poetisk tekst: Jes 12,1b.2b.3.4b.5.6a
 • Søndag 22. jan 2017
  3. søndag i åpenbaringstiden
  Lesetekster: 1 Mos 1,26-31
   Åp 21,1-6
  Prekentekst: Joh 2,1-11
  Fortellingstekst: Luk 2,40-52
  Poetisk tekst: Salme 36,6-10
 • Søndag 29. jan 2017
  4. søndag i åpenbaringstiden
  Lesetekster: Salme 146,1-10
   Rom 16,25-27
  Prekentekst: Luk 18,35-43
  Fortellingstekst: Luk 18,35-43
  Poetisk tekst: Salme 102,3.17-20
 • Torsdag 2. feb 2017
  Kyndelsmesse (2.feb.)
  Lesetekster: 1 Sam 1,21-28 (A)
   1 Joh 1,1-4 (A)
  Prekentekst: Luk 2,22-40 (A)
  Fortellingstekst: Luk 2,22-40
  Poetisk tekst: Salme 27,1.4-5.11.13
 • Søndag 5. feb 2017
  5. søndag i åpenbaringstiden
  Lesetekster: 1 Mos 15,1-6
   Rom 4,1-8
  Prekentekst: Mark 2,1-12
  Fortellingstekst: Mark 2,1-12
  Poetisk tekst: Salme 103,1.11-14
 • Mandag 6. feb 2017
  Samefolkets dag (6. feb.)
  Lesetekster: 1 Mos 2,4-9
   Gal 3,26-29
  Prekentekst: Matt 5,13-16
  Fortellingstekst: 1 Mos 2,4-25
  Poetisk tekst: Salme 33,6.9-12
 • Søndag 12. feb 2017
  Såmannssøndag
  Lesetekster: Jes 55,8-13
   Hebr 4,12-13
  Prekentekst: Luk 8,4-15
  Fortellingstekst: Luk 8,4-15
  Poetisk tekst: Salme 119,105.130-133
 • Søndag 19. feb 2017
  Kristi forklarelsesdag
  Lesetekster: 5 Mos 18,15-18
   Åp 1, 9-18
  Prekentekst: Matt 17,1-9
  Fortellingstekst: Matt 17,1-8
  Poetisk tekst: Salme 89,12-13.15-16
 • Søndag 26. feb 2017
  Fastelavnssøndag
  Lesetekster: Høys 8,6-7
   Joh 17,20-26
  Prekentekst: 1 Kor 13,1-7
  Fortellingstekst: Mark 8,27-38
  Poetisk tekst: Salme 86,5-7.11a
 • Onsdag 1. mar 2017
  Askeonsdag
  Lesetekster: Joel 2,12-13
   1 Pet 3,18-4,2
  Prekentekst: Matt 6,1-6.16-18
  Fortellingstekst: 1 Mos 27,1-29
  Poetisk tekst: Salme 51,3-6.12-14
 • Søndag 5. mar 2017
  1. søndag i fastetiden
  Lesetekster: 1 Mos 2,8-9; 3,1-8
   Jak 1,12-16
  Prekentekst: Matt 4,1-11
  Fortellingstekst: 1 Mos 37,1-36
  Poetisk tekst: Salme 25,4-8
 • Søndag 12. mar 2017
  2. søndag i fastetiden
  Lesetekster: 1 Mos 32,24-30
   Jak 1,2-8
  Prekentekst: Matt 15,21-28
  Fortellingstekst: 1 Mos 39,1-23
  Poetisk tekst: Salme 27,7-9.13-14
 • Søndag 19. mar 2017
  3. søndag i fastetiden
  Lesetekster: 1 Sam 18,6-14
   Ef 5,1-2.8-11
  Prekentekst: Luk 11,14-28
  Fortellingstekst: 1 Mos 45,1-15; 50,14-21
  Poetisk tekst: Salme 25,1-2.11-12.16-17
 • Søndag 26. mar 2017
  Maria budskapsdag
  Lesetekster: Jes 7,10-14
   Gal 4,4-7
  Prekentekst: Luk 1,26-38
  Fortellingstekst: Luk 1,26-38
  Poetisk tekst: Salme 113,4-7
 • Søndag 2. apr 2017
  4. søndag i fastetiden
  Lesetekster: 1 Mos 22,1-14
   Hebr 4,14-16
  Prekentekst: Joh 11,45-53
  Fortellingstekst: 2 Mos 12,1-28
  Poetisk tekst: Salme 63,2-5.8
 • Søndag 9. apr 2017
  Palmesøndag
  Lesetekster: 2 Mos 12,21-28
   Ef 2,12-18
  Prekentekst: Joh 12,12-24
  Fortellingstekst: Matt 21,1-17
  Poetisk tekst: Salme 118,1.20-22.26
 • Torsdag 13. apr 2017
  Skjærtorsdag
  Lesetekster: 2 Mos 12,1.3-8.11-14
   1 Kor 5,6b-8
  Prekentekst: Matt 26,17-30
  Fortellingstekst: Luk 22,14-23
  Poetisk tekst: Salme 111,1-5
 • Fredag 14. apr 2017
  Langfredag
  Evangelietekst III:Luk 22,39-23,46
  Fortellingstekst:Mark 15,20-39
 • Lørdag 15./Søndag 16 . apr 2017
  Påskenatt/Ottesang
  Lesetekster: 1 Mos 1,1-5;1,26-2,2 (A)
   2 Mos 14,1-22 (A)
   Rom 6,3-11 (A)
  Prekentekst: Mark 16,1-8 (A)
  Poetisk tekst: Salme 118,14-16
 • Søndag 16. apr 2017
  Påskedag
  Lesetekster: Salme 118,14-24
   1 Kor 15,1-11
  Prekentekst: Luk 24,1-9
  Fortellingstekst: Matt 28,1-10
  Poetisk tekst: Salme 118,14-16
 • Mandag 17. apr 2017
  2. Påskedag
  Lesetekster: Jona 2,1-11
   Apg 13,32-35
  Prekentekst: Luk 24,13-35
  Fortellingstekst: Luk 24,36-45
  Poetisk tekst: Salme 16,8-11
 • Søndag 23. apr 2017
  2. søndag i påsketiden
  Lesetekster: Jes 43,10-13 eller Apg 1,1-5
   1 Kor 15,12-21
  Prekentekst: Joh 21,1-14
  Fortellingstekst: Joh 20, 24-31
  Poetisk tekst: Salme 116,5-9
 • Søndag 30. apr 2017
  3. søndag i påsketiden
  Lesetekster: Esek 34,11-16 eller Apg 2,36-41
   1 Pet 2,20-25
  Prekentekst: Joh 10,11-18
  Fortellingstekst: 1 Sam 15,34-16,13
  Poetisk tekst: Salme 23
 • Mandag 1. mai 2017
  1. mai
  Lesetekster: Jes 58,6-10
   1 Joh 4,16-21
  Prekentekst: Luk 6,31-36
  Fortellingstekst: Luk 16,19-31
  Poetisk tekst: Salme 146,1-2.5-7
 • Søndag 7. mai 2017
  4. søndag i påsketiden
  Lesetekster: Jes 54,7-10 eller Apg 9,36-43
   Fil 3,12-14
  Prekentekst: Joh 16,16-22
  Fortellingstekst: 1 Sam 17,3-11.37-50
  Poetisk tekst: Salme 30,5-6.12
 • Søndag 14. mai 2017
  5. søndag i påsketiden
  Lesetekster: Hos 14,5-9 eller Apg 4,32-35
   Rom 11,13-20
  Prekentekst: Joh 15,1-8
  Fortellingstekst: 2 Sam 11,2-5.14-17; 12,1-10
  Poetisk tekst: Salme 84,2-6
 • Onsdag 17. mai 2017
  17. mai
  Lesetekster: Salme 127,1-3
   Apg 17,22-25 og/eller 26-31
  Prekentekst: Luk 1,50-53
  Fortellingstekst: Luk 15,1-10
  Poetisk tekst: Salme 127,1-2
 • Søndag 21. mai 2017
  6. søndag i påsketiden
  Lesetekster: Jer 29,10-14 eller Apg 16,25-40
   1 Joh 5,13-15
  Prekentekst: Luk 18,1-8
  Fortellingstekst: Joh 2,1-11
  Poetisk tekst: Salme 66,17-20
 • Torsdag 25. mai 2017
  Kristi himmelfartsdag
  Lesetekster: Salme 110,1-3 eller Apg 1,1-11
   Ef 4,7-10
  Prekentekst: Mark 16,19-20
  Fortellingstekst: Apg 1,1-14
  Poetisk tekst: Salme 110,1-4
 • Søndag 28. mai 2017
  Søndag før pinse
  Lesetekster: Hag 2,3-9 eller Apg 1,12-14
   1 Pet 4,7-11
  Prekentekst: Joh 15,26-27
  Fortellingstekst: 1 Mos 11,1-9
  Poetisk tekst: Salme 27,1.4-5.11.13
 • Lørdag 3. jun 2017
  Pinseaften
  Lesetekster: 2 Mos 24,3-11 (A)
   Ef 2,17-22 (A)
  Prekentekst: Joh 7,37-39 (A)
  Poetisk tekst: Salme 104,27-28.30.33
 • Søndag 4. jun 2017
  Pinsedag
  Lesetekster: 1 Mos 2,4-9
   Apg 2,1-11 eller Rom 8,9-11
  Prekentekst: Joh 20,19-23
  Fortellingstekst: Apg 2,1-18
  Poetisk tekst: Salme 104,27-28.30.33
 • Mandag 5. jun 2017
  2. pinsedag
  Lesetekster: Joel 3,1-2
   Apg 10,34-48
  Prekentekst: Joh 16,5-11
  Fortellingstekst: Matt 14,22-34
  Poetisk tekst: Salme 96,3.9.11
 • Søndag 11. jun 2017
  Treenighetssøndag
  Lesetekster: 5 Mos 6,4-9
   1 Pet 2,4-10
  Prekentekst: Matt 28,16-20
  Fortellingstekst: Apg 9,1-19
  Poetisk tekst: Salme 100
 • Søndag 18. jun 2017
  2. søndag i treenighetstiden
  Lesetekster: 2 Mos 14,15-22
   Tit 3,4-7
  Prekentekst: Matt 3,11-12
  Fortellingstekst: Apg 8,26-40
  Poetisk tekst: Salme 66,1.2a.4-6
 • Lørdag 24. jun 2017
  Sankthansdagen / Jonsok (24 .juni)
  Lesetekster: Dom 13,2-7.24-25
   Hebr 11,1-2.32b-34.38-40
  Prekentekst: Luk 1,5-17
  Fortellingstekst: Luk 1,5-25
  Poetisk tekst: Luk 1,76-79
 • Søndag 25. jun 2017
  3. søndag i treenighetstiden
  Lesetekster: Jes 25,6-9
   Åp 19,5-9
  Prekentekst: Luk 14,15-24
  Fortellingstekst: Mark 10,13-16
  Poetisk tekst: Salme 65,5.9
 • Søndag 2. jul 2017
  4. søndag i treenighetstiden
  Lesetekster: 1 Mos 25,27-34
   1 Kor 9,24-27
  Prekentekst: Mark 10,17-27
  Fortellingstekst: Mark 12,37b-44
  Poetisk tekst: Salme 31,15-18
 • Søndag 9. jul 2017
  5. søndag i treenighetstiden
  Lesetekster: 1 Joh 4,1-6
   Matt 7,15-20
  Prekentekst: Jer 23,16-24
  Fortellingstekst: Jona 1,1-2,2; 2,11-4,11
  Poetisk tekst: Salme 33,4-6
 • Søndag 16. jul 2017
  Aposteldagen/6. søndag i treenighetstiden
  Lesetekster: 1 Mos 12,1-4
   Rom 1,1-7
  Prekentekst: Luk 5,1-11
  Fortellingstekst: Luk 5,1-11
  Poetisk tekst: Salme 40,9-12
 • Søndag 23. jul 2017
  7. søndag i treenighetstiden
  Lesetekster: 1 Mos 16,1-13
   1 Joh 4,7-10
  Prekentekst: Luk 15,1-10
  Fortellingstekst: Luk 19,1-10
  Poetisk tekst: Salme 34,5-7.9
 • Lørdag 29. jul 2017
  Olavsdagen / Olsok (29. juli)
  Lesetekster: Jer 1,17-19
   Åp 12,10-11
  Prekentekst: Joh 12,24-26
  Fortellingstekst: 1 Mos 12,1-5; 15,1-6; 17,15-27
  Poetisk tekst: Salme 33,12-16.18
 • Søndag 30. jul 2017
  8. søndag i treenighetstiden
  Lesetekster: 2 Mos 32,1-4.30-35
   1 Joh 2,15-17
  Prekentekst: Matt 6,19-24
  Fortellingstekst: 2 Mos 1,8-2,10
  Poetisk tekst: Salme 119,35-37
 • Søndag 6. aug 2017
  9. søndag i treenighetstiden
  Lesetekster: Hos 6,1-3
   Rom 8,31-39
  Prekentekst: Matt 11,28-30
  Fortellingstekst: 2 Mos 2,23-3,15;4,10-16
  Poetisk tekst: Salme 145,3.8-10
 • Søndag 13. aug 2017
  10. søndag i treenighetstiden
  Lesetekster: Salme 32,1-11
   1 Pet 3,8-13
  Prekentekst: Luk 5,27-32
  Fortellingstekst: Matt 18,21-35
  Poetisk tekst: Salme 103,2-5
 • Søndag 20. aug 2017
  11. søndag i treenighetstiden
  Lesetekster: Jes 64,6b-65,2
   Rom 9,2-5;10,1-4
  Prekentekst: Matt 23,37-39
  Fortellingstekst: Jes 6,1-8
  Poetisk tekst: Salme 89,2.15-16
 • Søndag 27. aug 2017
  12. søndag i treenighetstiden
  Reformasjonstema:Nåden alene
  Lesetekster:Sal 116,1-9
  Luk 15,11-32
  Prekentekst:Ef 2, 1-10 (Prekentekst)
  Fortellingstekst: Joh 6,1-15
  Poetisk tekst: Salme 145,3-6.13
 • Søndag 3. sep 2017
  13. søndag i treenighetstiden
  Lesetekster: Salme 92,2-6.13-16
   1 Kor 12,4-11
  Prekentekst: Matt 25,14-30
  Fortellingstekst: Luk 18,18-30
  Poetisk tekst: Salme 92,2.5.13-14
 • Søndag 10. sep 2017
  Vingårdssøndag/14. søndag i treenighetstiden
  Lesetekster: Jes 27,2-6
   1 Kor 1,1-3
  Prekentekst: Matt 20,1-16
  Fortellingstekst: Matt 20,1-16
  Poetisk tekst: Salme 86,2-4
 • Søndag 17. sep 2017
  15. søndag i treenighetstiden
  Reformasjonstema:Skaperverket er ikke til salgs
  Lesetekster:Sal 33,1-9
  2 Pet 1, 5-9
  Prekentekst:Matt 7, 24-28
  Fortellingstekst: Luk 10,38-42
  Poetisk tekst: Salme 67,2-5
 • Søndag 24. sep 2017
  16. søndag i treenighetstiden
  Lesetekster: Salme 40,2-6
   Rom 8,19-23
  Prekentekst: Mark 7,31-37
  Fortellingstekst: 2 Mos 16,11-18
  Poetisk tekst: Salme 13,2-4
 • Fredag 29. sep 2017
  Mikkelsmesse (29. september)
  Lesetekster: 2 Mos 23,20-22
   Hebr 1,5-14
  Prekentekst: Matt 18,1-6.10-11
  Fortellingstekst: Apg 12,1-17
  Poetisk tekst: Salme 103,19-21.22a
 • Søndag 1. okt 2017
  17. søndag i treenighetstiden
  Lesetekster: Job 19,21-27
   2 Tim 1,7-12
  Prekentekst: Joh 11,17-29 og/eller 30-46
  Fortellingstekst: Joh 11,1-44
  Poetisk tekst: Salme 16,8-11
 • Søndag 8. okt 2017
  18. søndag i treenighetstiden
  Lesetekster: Jes 53,1-5
   Hebr 2,10-18
  Prekentekst: Matt 8,14-17
  Fortellingstekst: Joh 8,1-11
  Poetisk tekst: Salme 116,1-5
 • Søndag 15. okt 2017
  19. søndag i treenighetstiden
  Reformasjonstema:Frelsen er ikke til salgs
  Lesetekster:Jes 55,1-3
  Apg 8,4-24
  Prekentekst:Luk 20,45-21,4
  Fortellingstekst: 1 Mos 1,1-2,3
  Poetisk tekst: Salme 119,101-105
 • Søndag 22. okt 2017
  20. søndag i treenighetstiden
  Lesetekster: 1 Sam 18,1-4
   Hebr 13,1-3
  Prekentekst: Joh 11,1-5
  Fortellingstekst: Rut 1,7-11.16-19a; 2,8-11;4,13-17
  Poetisk tekst: Salme 90,2.14.16.17b
 • Søndag 29. okt 2017
  Bots- og bønnedag (siste søndag i oktober)
  Lesetekster: Jer 18,1-10
   Rom 2,1-11
  Prekentekst: Luk 13,22-30
  Fortellingstekst: Luk 15,11-32
  Poetisk tekst: Salme 32,1-5
 • Tirsdag 31. okt 2017
  Reformasjonsdagen (31 .oktober)
  Lesetekster: Salme 46,1-8 (A)
   Joh 1,16-17 (A)
  Prekentekst: Rom 1,16-17 (A)
  Fortellingstekst: 1 Sam 3,1-10
  Poetisk tekst: Salme 46,2-3.9.12
 • Søndag 5. nov 2017
  Allehelgensdag (1. søndag i november)
  Lesetekster: Jes 49,8-10
   Åp 7,9-17
  Prekentekst: Matt 5,1-12
  Fortellingstekst: Åp 1,9-11a; 21,1-5
  Poetisk tekst: Salme 126
 • Søndag 5. nov 2017
  Minnedag
  Lesetekster: Salme 90,1-4.12-14
   Rom 5,5-11
  Prekentekst: Joh 6,37-40
  Fortellingstekst: 1 Mos 23,1-20
  Poetisk tekst: Salme 73,23-26
 • Søndag 12. nov 2017
  23. søndag i treenighetstiden
  Lesetekster: Jes 1,16-19
   2 Tess 1,10b-12
  Prekentekst: Mark 10,28-31
  Fortellingstekst: 1 Mos 3,1-24
  Poetisk tekst: Salme 43,3-5
 • Søndag 19. nov 2017
  24. søndag i treenighetstiden
  Reformasjonstema:Mennesker er ikke til salgs
  Lesetekster:Sal 8,2-10
  Fil 2,3-11
  Prekentekst:Matt 18,1-6.10-14
  Fortellingstekst: Mark 4,35-41
 • Søndag 26. nov 2017
  Domssøndag/Kristi kongedag
  Lesetekster: Jes 57,14-16
   Åp 20,11-13
  Prekentekst: Matt 25,31-46
  Fortellingstekst: Joh 18,33-37
  Poetisk tekst: Salme 98,7-9