Publisert

Ord i Bibelen: Åpenbaring1 Hva betyr åpenbaring?

Det betyr at noe som har vært skjult og utilgjengelig, blir avdekket og gjort synlig. Det vanligste greske ordet er «apokalypsis», som vi har dannet fremmedordet apokalypse av.

De fleste gangene det er snakk om åpenbaring i Bibelen, brukes en eller annen form av verbet å åpenbare. I Norsk Bibel brukes noen ganger ordet åpenbarelse, som betyr det samme.

2 Hva er det som må åpenbares for oss?

Ikke minst alt som har med Guds frelse å gjøre. Gjennom skaperverket kan vi få et visst kjennskap til Gud, hans storhet og makt. Vi kaller det «den naturlige åpenbaring».

19 For det en kan vite om Gud, ligger åpent for dem (hedningene), for Gud har åpenbart det for dem.
20 For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har vært synlig fra verdens skapelse av. Det kjennes av hans gjerninger, for at de skal være uten unnskyldning. Rom 1:19-20

Alle mennesker burde altså ære Gud i større grad, bare ved kjennskapet til han gjennom naturen.

Ingen kan likevel lære Gud å kjenne som frelser gjennom naturen. Derfor var det nødvendig for Gud med en «spesiell åpenbaring» i sin Sønn, Jesus Kristus, kunngjort gjennom Bibelen.

Gud gir seg til kjenne som Herre og Frelser gjennom hele det Gamle Testamentet, ikke minst for Israel. Gjennom handling og ord viser Gud seg som den levende og sanne Gud, som er hellig og kjærlig, og som gjør det mulig for syndere å komme han nær på offerblodets grunn. Disse ordningene, sammen med direkte profetier, peker framover mot oppfyllelsen i Jesus Kristus. Da ble «Gud åpenbart i kjød» – da ble Guds Sønn født inn i menneskeslekten for å bli vår stedfortreder og Frelser.

Nå er denne nåde blitt åpenbart ved vår frelser Jesu Kristi åpenbaring. Han har tilintetgjort døden og ført liv og uforgjengelighet fram i lyset ved evangeliet. 2.Tim 1:10

3 Når Gud har åpenbart dette for oss mennesker, er det da klart for alle hva Jesus har gjort for oss?

Selv om Gud har åpenbart sin frelse i Jesus og gjort den tilgjengelig for syndere, er vi ikke i stand til å forstå den eller å få del i den uten åpenbaring. Gud sendte nemlig sin Sønn til oss på en uventet måte, i fornedrelse og skrøpelighet, ikke i opphøyelse og herlighet.

Som syndere er vi åndelig talte blinde og døve. Vi kan ikke av oss selv se Guds rike og forstå hva Jesus har gjort for oss. Slik var det også med de fleste på Jesu tid, enda de så hva han gjorde og hørte hva han sa. Men hos noen skjedde det en åpenbaring:

- vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet. Joh 1:14

Slik må det også skje en guddommelig åpenbaring ved Herrens Ånd, om vi skal forstå hva Jesus har gjort for oss og få del i det. Paulus kaller evangeliet en «hemmelighet», eller «mysterion», som det heter på gresk. Budskapet om Jesus er altså et mysterium, noe vi bare kan få tak i ved troens nøkkel.

Ved åpenbaring har han kunngjort meg hemmeligheten. Ef 3:3

Ingen av oss har evner i oss selv til å finne veien til frelse. Det viser alle verdens religioner. Hvor lykkelige vi da er som kan si med Paulus:

Men for oss har Gud åpenbart det ved sin Ånd. 1.Kor 2:10

4 Er det noe vi kan gjøre for å få del i Åndens åpenbaring?
  • For det første bør vi ha kontakt med Guds ord, enten ved å lese det eller høre det forkynt. Det er i Bibelen Gud har åpenbart sin frelse for oss. Derfor er det dette ordet som må bli åpenbart for oss, om vi skal få del i frelsen.

Det kan sammenlignes med en aha-opplevelse, men det er noe mye større enn det. Det er et guddommelig under når ordet om Jesus blir åpenbart for oss og troen blir skapt.

Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord. Rom 10:1

  • For det andre kan vi be om at Ånden må åpenbare Ordet for oss eller for andre, slik Paulus ba:

Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må gi dere visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om seg. Ef 1:17

Det er en bønn Gud gjerne svarer. Og dette er også noe vi trenger å be om gjennom hele kristenlivet.

5 Er det noe mer som skal åpenbares for oss?

Den åpenbaringen vi kan få gjennom Guds ord, er en indre erkjennelse av åndelige sannheter, både om oss selv og om den treenige Gud. Det er noe vi ser med indre «åndelige sanser».

Men en dag skal Jesus og Guds rike åpenbares for oss i herlighet. Da skal vi se Jesus som han er, og Guds rike vil stå fram i sin fulle himmelske glans.

Når Jesus kommer igjen, skal han komme med himmelens skyer i guddommelig herlighet og være synlig for alle. Likevel er det bare de som Den Hellige Ånd har fått åpenbare Jesus for her i livet, som får være med han inn til hans herlighet.

Den himmelske arven er bare tilgjengelig for dem som «ved Guds makt blir holdt oppe ved tro, til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid.» 1.Pet 1:5

6 Hva skjer med den som avslutter livet uten å ha fått del i Åndens åpenbaring?

Uten Åndens åpenbaring står en uten troen og uten frelsen i Jesus. Hvis man går ut av livet i denne tilstanden, har man ikke noe levende håp. Da går en evig fortapt. Det alvoret hviler på ethvert menneske som til nå har avvist Jesus.

Samtidig vil jeg oppfordre alle til å vende seg til Jesus og be om å få del i hans frelse. Han vil mer enn gjerne gi den til oss – helt gratis! Og la oss sammen følge oppfordringen fra apostelen Peter:

sett deres håp fullt og fast til den nåde dere får i Jesu Kristi åpenbarelse. 1.Pet 1:13

7 Kort til slutt: Hva betyr åpenbaring?

I denne sammenhengen betyr det at Gud har kommet nær med sin frelse i Jesus Kristus og gjort den tilgjengelig for oss gjennom sitt ord.

Skal vi få del i dette, må det skje en åpenbaring ved Guds Ånd, slik at vi gjennom kjennskapet til Jesus, kan komme til tro på ham. Da er vi også klar til å ta imot ham når han henter oss enkeltvis, eller om det skjer ved hans gjenkomst i herlighet.

Slik ser vi at åpenbaring handler både om fortid, nåtid og framtid. Det gjelder at vi nå har del i det Gud har gjort i Jesus, slik at vi kan bli evig frelst når han en gang skal åpenbares!

Denne serien ble først brukt av Nytt Liv Media (nå Radio Sørvest). I serien tar bibelskolelærer Johnny Vågen for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper og forklarer disse.

 


Denne serien ble først brukt av Nytt Liv Media (nå Radio Sørvest). I serien tar bibelskolelærer Johnny Vågen for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper og forklarer disse.


 

RelatertStøtt foross.no
Ressurstype

  Lydressurs

Skrifthenvisninger

  Romerbrevet  1: 19-20

  2. Timoteusbrev  1: 10

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Johnny Vågen.
  Johnny Vågen er teolog og har vært lærer ved Fjelltun Bibelskole. Han er gift med Målfrid og har 5 barn og 13 barnebarn. Bor i Stavanger.
   Ressurser av Johnny Vågen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.