Publisert

Ord i Bibelen: Engel1 Hva betyr engel?

Både det hebraiske ordet ’maleak’ og det greske ’angelos’ betyr egentlig sendebud. I de fleste tilfellene brukes disse ordene om himmelske sendebud med Gud som oppdragsgiver. Det er faktisk bare 6 bøker i Bibelen som ikke omtaler engler.

2 Hva er en engel?

De er åndelige vesener som er skapt av Gud ved hans Sønn, Jesus Kristus.

For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter. Alt er det skapt ved ham og til ham. Kol 1:16

Uttrykkene her minner oss om at englene har overmenneskelig makt og kraft, samtidig som de har overmenneskelig viten og visdom. Men de er ikke på samme nivå som Guds Sønn, som har skapt dem:

Men til hvem av englene har han noen gang sagt: Sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter! Heb 1:13

Englene er vanligvis usynlige for våre øyne, men de kan gjøre seg synlige ved åpenbaring, slik engelen Gabriel gjorde overfor Maria. Ofte følger det med en glans av himmelsk herlighet når englene viser seg for mennesker, slik som hyrdene på markene utenfor Betlehem fikk oppleve det:

Og se, en Herrens engel stod hos dem, og Herrens herlighet lyste om dem. Og de ble meget forferdet. Luk 2:9

Det var så uventet og mektig det hyrdene fikk oppleve, at det var ikke rart at de umiddelbart ble litt redde. En himmelsk budbringer med en himmelsk lysglans, midt på svarte natta!

3 Har engler vinger?

I Bibelen hører vi om himmelske vesener som har vinger, slik som kjeruber, serafer og livsvesener. Både Jesaja og Esekiel så slike i syner de hadde. Men englene som åpenbarer seg for mennesker her i verden, viser seg for dem i en mannsskikkelse – uten vinger. Derfor er de ikke alltid klar over med en gang at de har besøk av en engel.

Da jeg, Daniel, hadde sett dette synet og søkte å forstå det, se, da stod det med ett foran meg en skikkelse som så ut som en mann. Dan 8:15

Og det skjedde, mens de stod der i villrede om dette, se, da stod to menn hos dem, kledd i skinnende klær. Luk 24:4

4 Hva er englenes oppgaver?

- De er Guds tjenere i himmelen. Vi hører om at englene er i Guds umiddelbare nærhet, hvor de er klar til nye oppdrag, og hvor de tilber ham og lovpriser ham og Herren Jesus Kristus.

- De er Guds tjenere på jorden.

Er de ikke alle tjenende ånder, som sendes ut til tjeneste for deres skyld som skal arve frelse? Heb 1,14.

Tenk at Gud har etablert en enorm engleskare for å hjelpe oss som tilhører ham, slik at vi skal bli evig frelst! Det synes jeg er stort!

Vi hører om at engler står sentralt ved viktige begivenheter i frelseshistorien, slik som da loven ble gitt på Sinai, frelsen ble kunngjort for Maria og seieren ble proklamert for kvinnene etter Jesu oppstandelse. Ja, da Jesusbarnet var født, kom det en hel flokk med engler:

Og med ett var det sammen med engelen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sa:
Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i mennesker Guds velbehag. Luk 2:13f

Når Jesus kommer igjen, skal også en skare med engler følge med ham.

For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet med sine engler,  Matt 16:27

5 Har hver kristen sin egen engel?

Ja, selv om vi kanskje synes det høres litt for flott ut, tyder det på at alle som tilhører Gud, har sin egen skytsengel.

Se til at dere ikke forakter én av disse små! For jeg sier dere at deres engler i himmelen ser alltid min himmelske Fars åsyn. Matt 18:10

Og da Rode sa at Peter sto utenfor døra og banket på, sa de andre i huset: ”Det er hans engel!” Apg 12:15

Ut fra disse to bibelstedene vil jeg trekke den konklusjonen at alle Guds barn har hver sin engel så lenge vi er her på jorda. Denne engelen er helt sikkert ikke bare der når vi opplever en nestenulykke. Da sier vi gjerne: ”Vi hadde englevakt!” Han er der hele tiden - også når ulykken rammer.

Herrens engel slår leir rundt omkring dem som frykter ham, og han utfrir dem. Sal 34:8

For han skal gi sine engler befaling om deg, at de skal bevare deg på alle dine veier. Sal 91:11

Det er ikke bare barna som kan synge: ”Jeg har en engel som følger meg hver dag…”

6 Skal vi oppsøke englene og tilbe dem?

Nei, på ingen måte! Det blir på linje med avgudsdyrkelse. Vi skal ha respekt for dem og takke Gud for dem, men ikke verken oppsøke dem eller tilbe dem. Det advares vi mot, både av engler selv i Johs åpenbaring, og via Paulus i Kol 2. Her må vi si som Jesus svarte djevelen, da han fristet han i ørkenen:

Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene. Matt 4:10

7 Kort til slutt: Hva betyr engel?

Det betyr et himmelsk vesen, en utsending som Gud har skapt for å tjene han, både i himmelen og på jorda. Englene har et spesielt ansvar for å beskytte Guds barn og å bevare dem, slik at vi blir evig frelst i Guds herlighet. Jeg tror at Gud i sin kjærlighet har gitt hver av oss som tror på ham en engel.


Denne serien ble først brukt av Nytt Liv Media (nå Radio Sørvest). I serien tar bibelskolelærer Johnny Vågen for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper og forklarer disse.


 

RelatertStøtt foross.no
Ressurstype

  Lydressurs

Emne

  Engler

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Johnny Vågen.
  Johnny Vågen er teolog og har vært lærer ved Fjelltun Bibelskole. Han er gift med Målfrid og har 5 barn og 13 barnebarn. Bor i Stavanger.
   Ressurser av Johnny Vågen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.