Publisert

Ord i Bibelen: Faderen1 Hvem er Gud Fader?

Ifølge Bibelen er han, sammen med Sønnen og Ånden, den eneste sanne Gud, fra evighet og til evighet.

Gud presenterer seg for Moses med sitt egennavn "JEG ER".

Da sa Gud til Moses: Jeg er den jeg er. Og han sa: Så skal du si til Israels barn: JEG ER har sendt meg til dere. 2M 3:14

Det tilsvarer det hebraiske ordet som skrives med konsonantene JHVH (= "HAN ER").  Vi vet ikke hva vokalene skal være. Jødene hadde slik respekt for Guds navn at de leste "Adonai", Herren, når de kom til dette ordet. Det har vært gjettet på Jehova, men mest sannsynlig Jahve. Hovedsaken er at dette navnet setter Herren Gud i en fullstendig særstilling: Han er den eneste, allmektige, livgivende, trofaste og evige Gud! Jes 43,10-11; 44,6-20. Han er "fedrenes Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud". 2 Mos 3,15.

2 Faderen, sammen med Sønnen og Ånden – er de tre guder?
 • Guds enhet

Den jødiske trosbekjennelsen: ”Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én.5 Mos 6:4

Han er:

 • enestående, dvs. at Gud er vesensforskjellig fra alle skapninger
 • den eneste sanne Gud, dvs. at han er Gud alene. Jf. 1. bud: ”Du skal ikke ha andre guder foruten meg.” 2 Mos 20,3. (Det hebraiske ordet for «avgud» betyr «intethet». Sal 115,3-8.)
 • Guds treenhet

Den ene sanne Gud møter oss som:

 • Faderen
 • Sønnen
 • Ånden

Ser det allerede i GT, men klarere uttrykt i NT, slik som i misjonsbefalingen/dåpsbefalingen: Mat 28,18-20

Gud er altså én, samtidig som han er tre personer.

3 Hvordan er forholdet mellom dem?

I ett av bekjennelsesskriftene heter det:

- ”ett guddommelig vesen – tre personer”. Confessio Augustana

Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg for ham, og han så Guds Ånd stige ned som en due og komme over ham.  Og se, det lød en røst fra himmelen: Dette er min Sønn, den elskede! I ham har jeg velbehag.Matt 3:16-17

Alle tre er like evige, like guddommelige, like hellige, like kjærlige, like allmektige osv.

Alle tre åpenbarer seg:

 • alltid som ”Jeg”
 • alltid som den enestående, forskjellig fra menneskene
 • alltid gjennom ord – Bibelen
 • ved hjelp av menneskelige uttrykksmåter

Det er altså tre personer, men samtidig ett vesen.

4 Har disse tre samme oppgave?

De er alle tre felles om skapelsen, frelsen og helliggjørelsen. Likevel gir Bibelen dem litt forskjellig vekt:

 • Faderen – skaperen
 • Sønnen – frelseren
 • Ånden – helliggjøreren, som hjelper oss til å tro på Jesus og å leve for han.
5 Faderen – det gir assosiasjoner til en menneskelig far…

Som en far forbarmer seg over sine barn, forbarmer Herren seg over dem som frykter ham. Sal 103:13

Hvis vi har erfaringer av en god far, kan det gi oss hjelp til å forestille oss Gud som en enda bedre Far. Det er ingen jordisk far som er fullkommen, men vår himmelske Far er det.

I forhold til Israel heter det:

Er han ikke din Far, som gjorde deg til sin eiendom? Han skapte deg og dannet deg. 5. Mos 32:6b

Gud opptrådte som Far i forhold til Israel som sitt folk. De sto i et spesielt forhold til han.

6 Ble dette det samme i NT?

I NT er forholdet mellom Gud og hans barn mer individuelt og personlig. Jesus bruker ofte betegnelsen «Faderen»/«Far» om Gud. Forholdet mellom dem er som forholdet mellom far og sønn.

Jeg og Faderen er ett. Joh 10:30

Og ingen kjenner Sønnen uten Faderen, heller ikke kjenner noen Faderen uten Sønnen, og den som Sønnen vil åpenbare det for. Matt 11:27b

Gjennom Jesus er Gud blitt alle troendes Far.

Jesus sier til henne: Rør ikke ved meg! For ennå er jeg ikke faret opp til Faderen! Men gå til mine brødre og si til dem: Jeg farer opp til min Far og deres Far, min Gud og deres Gud. Joh 20:17

Alltid et spesielt forhold mellom Faderen og Sønnen, Jesus Kristus. Likevel får vi gjennom Jesus lov til å kalle oss Guds barn. Derfor har Jesus lært oss å be:

Fader vår, du som er i himmelen…

7 Hvordan er Gud som Far?

Gud er kjærlighet. 1 Joh 4,8; jf. Jer 31,3

Det betyr bl.a. at han er villig til å tilgi.

Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. 1. Joh 1:9

Jf. mottakelsen av den bortkomne sønnen. Luk 15. Slik som faren viste overraskende godhet mot sønnen sin da han kom hjem, slik tar Gud imot oss når vi har snublet og falt og kommer til han.

Som Far viser Gud også omsorg for oss på alle plan.

For deres himmelske Far vet hva dere trenger til før dere ber ham. Matt 6:8b

Men deres himmelske Far vet at dere trenger alt dette. Matt 6:32

Når da dere, som er onde, vet å gi deres barn gode gaver, hvor meget mer skal da deres Far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham! Matt 7:11

Når vi kommer til Gud, vår Far, vil han gi oss alt det vi trenger!

8 Kort: Hva betyr det at Gud er Faderen?

At han er en del av den treenige Gud som har skapt oss og som har ordnet med en frelse for oss i sin Sønn, Jesus Kristus. Den som tar imot denne frelsen, blir Guds barn og blir dermed gjenstand for hans grenseløse kjærlighet og godhet, slik bare en himmelsk Far kan vise.


Denne serien ble først brukt av Nytt Liv Media (nå Radio Sørvest). I serien tar bibelskolelærer Johnny Vågen for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper og forklarer disse.


 

RelatertStøtt foross.no
Ressurstype

  Lydressurs

Emne

  Gud Far

Skrifthenvisning

  Johannes´ evangelium  20: 17

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Johnny Vågen.
  Johnny Vågen er teolog og har vært lærer ved Fjelltun Bibelskole. Han er gift med Målfrid og har 5 barn og 13 barnebarn. Bor i Stavanger.
   Ressurser av Johnny Vågen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.