Publisert

Ord i Bibelen: Forløsning1 Hva er forløsning?

Kan brukes om en fødsel. Innebærer en helt annen frihet for barnet. Det bibelske begrepet betyr egentlig å kjøpe en fange eller slave fri ved løsepenger. Slik ble det for eksempel brukt om Israel da Gud ville frigjøre dem fra slaveriet i Egypt:

Jeg vil føre dere ut fra de tunge byrder egypterne har lagt på dere og utfri dere fra trellearbeidet under dem. Jeg vil forløse dere… 2. Mos 6:6

I NT er det enda klarere at forløsning handler om å kjøpe oss mennesker fri fra syndens skyld og slaveri.

2 Betyr det at vi er slaver/treller?

Ja, av naturen er vi treller i dobbelt forstand:

  • Vi er treller under synden. ”Hver den som gjør synd, er syndens trell.” Joh 8:34. Det betyr at vi av oss selv ikke er i stand til å la være å synde, selv om vi kan begrense utslaget av synd til en viss grad.
  • Vi er treller under Guds lov. ”Loven hersker over et menneske så lenge det lever.” Rom 7:1. Vi er alle skyldige å gjøre det Gud krever av oss, siden det er han som har skapt oss. Men som syndere er vi ikke i stand til å oppfylle et eneste av Guds bud ut fra et hjerte som elsker ham. Derfor vil loven hele tiden binde oss og dømme oss, først i vår samvittighet, og så på dommens dag, om vi ikke kommer ut av denne trelldommen.
3 Finnes det en vei ut av denne trelldommen?

Ja, det er det som er det store budskapet i Bibelen – Jesus er vår forløser, han har betalt løsepenge for oss!

I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom. Ef 1:7

Vår synd har påført oss en ubetalelig gjeld overfor Gud. Jesus illustrerer dette med å fortelle om en tjener som skyldte sin herre 10.000 talenter = 60.000.000 denarer/daglønner. Omregnet til dagens lønnsnivå: 60.000.000.000 kr. Og på toppen av det hele sier Jesus at han ikke hadde noe å betale med! – Slik er det også med oss i forhold til Gud: Vi har påført oss selv en svimlende gjeld pga våre synder – og vi har ikke noe å betale med!

Da er det en lykke for oss at det var en som sjøl var gjeldfri som hadde muligheten til å betale vår ubetalelige skyld og gjeld! I Jesus ”har vi forløsningen ved hans blod”. Siste delen forteller oss hva han betalte løsepengen med – sitt eget liv. Mat 20:28:

For Menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til løsepenge for mange.

4 Er dermed alle mennesker automatisk skyldfrie overfor Gud?

Forløsningen er ”i ham” – i Jesus – dvs. pga. han og i fellesskap med ham. Det er bare den som ved troen har fellesskap med Jesus som har del i hans forløsning. Uten ham gjelder ikke forløsningen – gjeldssaneringen hans. Da må en svare for sin egen gjeld. Det innebærer en framtid i et evig gjeldsfengsel, det som Bibelen kaller fortapelsen.

Men ennå er det mulig å få del i forløsningen i Jesus. For Gud sier: ”Frykt ikke! Jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du er min.” Jes 43:1. Jesus har betalt alt for deg for at du skal tilhøre Gud for evig. Tar du dette ordet som en hilsen fra Gud til deg, så gjelder det for deg. Da er du hans.

5 Kan du si noe mer om hva forløsningen innebærer for dem som har tatt imot Jesus i tro?
  • Frihet fra syndens skyld, vår ubetalelige gjeld.

    Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset. Kol 2:14.

    Jeg har selv opplevd å få brev fra banken med beskjed om at lånet er innfridd og gjeldsbrevet er slettet – ikke fordi jeg totalt sett er gjeldfri, men fordi jeg har fått et annet lån. Men i forhold til Gud har jeg virkelig grunn til å glede meg over å være totalt gjeldfri, takket være det Jesus gjorde for meg på korset! I ham har jeg forløsningen ved hans blod, ”syndenes forlatelse”.

  • Barnekår hos Gud (ikke trell/slave under loven). ”Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få barnekår.” Gal 4:4-5. Og som barn er vi også ”Guds arvinger og Jesu Kristi medarvinger”. Rom 8:15
  • Frihet fra syndens makt – innsatt i tjeneste for Gud. ”Han som gav seg selv for oss for å løse oss ut fra all urettferdighet (synd), og rense for seg selv et eiendomsfolk, som med iver gjør gode gjerninger.” Tit 2:14. Slik Israelsfolket ble forløst fra slaveriet i Egypt til et helt nytt liv i tjeneste for Gud, slik får vi ved Jesus et nytt liv som vi skal få bruke i tjeneste for han.
6 Kort til slutt: Hva betyr forløsning?

Det betyr at Jesus med sin død har betalt vår ubetalelige syndeskyld overfor Gud, slik at vi ved troen på ham får slettet hele gjelden og i stedet blir Guds barn og Guds arvinger.


Denne serien ble først brukt av Nytt Liv Media (nå Radio Sørvest). I serien tar bibelskolelærer Johnny Vågen for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper og forklarer disse.


 

RelatertStøtt foross.no
Ressurstype

  Lydressurs

Emne

  Forløsning

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Johnny Vågen.
  Johnny Vågen er teolog og har vært lærer ved Fjelltun Bibelskole. Han er gift med Målfrid og har 5 barn og 13 barnebarn. Bor i Stavanger.
   Ressurser av Johnny Vågen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.