Publisert

Ord i Bibelen: Formaning1 Hva betyr formaning?

Vi tenker vel lett i retning av veiledning og irettesettelse, for eksempel når foreldre formaner sine barn om hvordan de skal leve. Slik blir også ordet brukt i Bibelen. Men det vanligste begrepet for formaning, paraklæsis, betyr også trøst, oppmuntring, oppfordring. Det er med andre ord veldig positivt ladet.

2 Hvilken sammenheng står de bibelske formaningene i?

Det er to forhold som er helt avgjørende for å forstå formaningene rett.

- For det første bygger formaningene alltid på det Jesus har gjort. Det ser vi tydelig i brevene i NT, ikke minst hos Paulus. Der kommer det vanligvis først en læremessig del med en påminnelse om hva Jesus har gjort for å frelse oss. Så følger en formanende del om hvordan vi skal leve som kristne. Forholdet mellom disse blir tydelig vist i Rom 12:1:

Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere framstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag…

Grunnlaget for formaningene er altså ”Guds miskunn” - Guds ufortjente og trofaste kjærlighet i Kristus Jesus som har gjort det mulig for oss å bli frelst ved tro alene.

- For det andre henvender formaningene seg alltid til kristne mennesker, de som har tatt imot det Jesus har gjort. Det kommer også til uttrykk i Rom 12:1:Jeg formaner dere altså, brødre..” – dvs. åndelige søsken, Guds barn. Det er altså de som er født på ny, de som har fått del i guddommelig natur, som blir oppfordret til å leve dette ut.

Bli det du er!” Slik uttrykker Luther det. Formaningene ber oss sørge for at vi i livet vårt blir stadig mer preget at det fullkomne livet vi eier i Jesus. Derfor er det en som har kalt formaningene for ”evangeliets imperativ” – dvs. at vi må ta konsekvensene av det evangeliet forkynner at Jesus har gjort for oss.

3 Hvorfor trenger vi formaninger?

Selv om en kristen er født på ny og har fått en ny natur ved Den Hellige Ånd, har han fortsatt den gamle syndige naturen som ikke forstår seg på hva som er Guds vilje, ja, som direkte motarbeider den. Derfor trenger vi konkret veiledning om hva Gud vil og hva han ikke vil.

Gjennom formaningene får vi vite hva vi skal si nei til og hva vi skal si ja til.

Hvis vi sammenligner livet med ei reise etter veien, vet vi at det er mange skilt vi må forholde oss til når vi er ute og kjører. Det er både forbudsskilt og påbudsskilt.

Slik møter formaningene oss både som forbud og påbud. Ett av ’forbudsskiltene’ lyder slik:

La oss ikke ha lyst til tom ære, så vi egger hverandre eller misunner hverandre. Gal 5:26

Når vi kjenner at vår syndige natur er ute etter ære og ros av mennesker, slik at vi provoserer hverandre eller misunner hverandre, så står dette forbudsskiltet der og sier: ”Nei, nei, nei! Dette må du gi rom for!” – Forbudsskiltene forteller oss jo hvor veien ikke går!

Samtidig dukker det opp et påbudsskilt, som forteller oss hvor veien går. Det kan lyde slik:

12 Dere er Guds utvalgte, hellige og elskede! Ikle dere da inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet og tålmodighet, 13 så dere tåler hverandre og tilgir hverandre dersom en skulle ha noe å anklage en annen for. Kol 3:12-13

Dette representerer helt andre holdninger!

Forbudsskiltene advarer oss mot alle former for egoisme. Påbudsskiltene oppmuntrer oss til å gi rom for Kristi sinnelag og å vise samme holdning overfor hverandre som han har vist mot oss: ”Likesom Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgi hverandre.”

4 Er det nok bare å vite hva vi skal si nei til og hva vi skal si ja til?

Hvis vi fortsetter å bruke bildet med veiskiltene, så vet vi at vi kommer ingen vei om vi klamrer oss til et skilt. Selv om det står ”Kristiansand” på skiltet, kommer du ikke dit ved å tviholde på skiltet. Det viser bare hvor veien går, så må du få forbindelse med en kraft som kan føre deg framover på veien, slik som for eksempel en bil.

På samme måten er det med formaningene. De forteller oss hva som er Guds vilje med vårt liv og hva som ikke er det. Men kraften til å stå synden imot og å leve etter Guds vilje må vi som tror på Jesus finne et helt annet sted – nemlig i evangeliet. Fordi Jesus har slettet ut alle dine synder og gitt deg en ny natur i stedet, skal du få lov til å møte formaningene som muligheter og ikke som uoppnåelige krav. Jeg liker så godt ordene ”slippe” og ”få lov til”! De hjelper meg til å sette formaningene inn i en rett evangelisk sammenheng.

Bare hør: ”For Jesu skyld skal du få slippe å leve ut dine syndige lyster. I stedet skal du få lov til å leve ut hans uselviske kjærlighet.”

Det er det som ligger i desse formaningene i nytestamentet.

Derfor, brødre, skylder vi ikke kjødet noe, så vi skulle leve etter kjødet. Rom 8:12

La broderkjærligheten bli ved! Heb 13:1

5 Kort til slutt: Hva er formaning?

Det er en veiledning, oppmuntring og oppfordring til kristne om hvordan vi skal leve ut det nye livet vi har fått del i ved troen på Jesus. Formaningen er alltid gitt på bakgrunn av hva Jesus har gjort for oss. Derfor er det bare evangeliet som kan gi oss kraft til å leve etter formaningene. Og det er bare evangeliet som kan trøste oss når vi ikke makter å leve slik som formaningene ber oss om!


Denne serien ble først brukt av Nytt Liv Media (nå Radio Sørvest). I serien tar bibelskolelærer Johnny Vågen for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper og forklarer disse.


 

RelatertStøtt foross.no
Ressurstype

  Lydressurs

Skrifthenvisning

  Romerbrevet  12: 1

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Johnny Vågen.
  Johnny Vågen er teolog og har vært lærer ved Fjelltun Bibelskole. Han er gift med Målfrid og har 5 barn og 13 barnebarn. Bor i Stavanger.
   Ressurser av Johnny Vågen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.