Publisert

Ord i Bibelen: Gudsfrykt1 Hva betyr gudsfrykt?

Gudsfrykt er sammensatt av to ord – Guds og frykt – altså frykt for Gud, fordi han er hellig i sitt vesen, en allmektig Gud som ikke tåler synd. Derfor krever han den aller største respekt. Men gudsfrykten er også avhengig av et kjennskap til Herrens store miskunnhet og nåde, noe som skaper tillit og kjærlighet til han.

Derfor står gudsfrykt for det rette forholdet til Gud, preget av ærefrykt, tillit, kjærlighet og lydighet. Luther får dette fint fram i sin forklaring til det første budet: ”Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og sette all vår tro og lit til ham.

2 Kan frykten for Gud oppleves både som noe positivt og noe negativt?

Gudsfrykt gir uttrykk for et rett og godt forhold til Gud. Det er snakk om barnets ærefrykt for sin far. En er redd for å gjøre Gud imot, fordi det er han som har overøst en med kjærlighet, og det er han en stoler på.

Den som ikke har et slikt tillitsfullt forhold til Gud som sin himmelske Far, ser bare på han som noe truende og skremmende som det gjelder å holde seg på avstand fra. På bibelsk tid var det ikke uvanlig med slaver i hjemmene. De hadde et helt annet forhold til husets herre enn barna. Vi kaller det gjerne trellefrykt – fordi trellen hele tiden måtte prestere noe for å bli godtatt. Slik er det også mange som i åndelig forstand lever i et trelleforhold til Gud. Da lever de alltid i frykt for Guds straff.

Men den som vender om og blir Guds barn ved troen på Jesus, vet seg elsket av Gud, ja, vedkommende elsker også ham igjen. Derfor heter det i 1.Joh 4,18:

den fullkomne kjærlighet driver frykten (trellefrykten) ut. 1.Joh 4:18

3 Hvorfor er det nødvendig med gudsfrykt?

Fordi det er så viktig å stå i et rett forhold til ham og erkjenne hvem han er og anerkjenne ham for den han er. Det er godt og rett å se på Gud som vår Far. Men etter hvert som respekten for jordiske fedre og andre autoriteter for manges vedkommende har avtatt, er det fare for at respekten for vår himmelske Far også avtar. Da kan det være nødvendig å minne hverandre om Salomos utsagn:

Å frykte Herren er begynnelsen til visdom, og å kjenne Den Hellige er forstand. Ord 9:10

Å frykte Herren er altså det samme som å kjenne han og å forholde seg til han og hans vilje på en rett måte. Det er der vi må begynne, om vi skal begynne rett!

4 Hvordan skapes gudsfrykt?

Det ser vi av det vi nettopp siterte fra Salomos Ordspråk: Gudsfrykt skapes gjennom kjennskap til Gud – hans person, hans ord og hans gjerninger. Da Herren åpenbarte seg for Jesaja i templet, ble han grepet av gudsfrykt og sa:

Ve meg! Jeg er fortapt, for jeg er en mann med urene lepper, og jeg bor midt iblant et folk med urene lepper. Og mine øyne har sett kongen, Herren, hærskarenes Gud. Jes 6:5

Men Gud svarte på hans gudfryktige bekjennelse med å gi han del i soningen på alteret:

Din misgjerning er tatt bort, og din synd er sonet.

Slik skapes og fornyes gudsfrykten i oss ved at Gud åpenbarer sin hellighet og kjærlighet for oss gjennom sitt ord og viser oss vår synd og sin tilgivelse i Jesus Kristus.

5 Hvordan er forholdet mellom gudsfrykt og tro?

Troen er en del av gudsfrykten. Det ser vi bl.a. av 2.Mos 14:

Da Israel så Guds mektige hånd som han viste mot egypterne, fikk folket ærefrykt for Herren. De trodde på Herren og på hans tjener Moses. 2.Mos 14:31

Også Abraham fryktet Gud, samtidig heter det:

Og Abram trodde på Herren, og han regnet ham det til rettferdighet. 1.Mos 15:6 – altså til frelse.

Så gudsfrykt og tro hører sammen.

Likevel karakteriseres gudsforholdet i GT oftest med å frykte Gud, mens det i NT oftest handler om å tro på Gud eller tro på Jesus. Når vi derfor leser i GT, bør vi tenke på at troen er en del av gudsfrykten, og når vi leser i NT, bør vi tenke på at gudsfrykten er en del av troen. Gudsfrykt uten tro blir like feil som tro uten gudsfrykt.

6 Hvilke følger bør gudsfrykten få?
  • Gudsfrykten skal hjelpe oss til ikke å synde.

Da Gud åpenbarte loven på Sinai på en mektig måte, var det -

for at frykt for ham skal være over dere, så dere ikke synder. 2.Mos 20:20

Og i Ord 16:6 heter det: ”Ved frykt for Herren holder en seg fra det onde.” Det er ikke lett å gjøre noe galt mot noen vi har stor respekt for.

  • Gudsfrykten skal positivt tilskynde oss til å følge Jesus og hans vilje.

Loven kan ikke gi oss kraft til å gjøre Guds vilje, men det kan evangeliet. Derfor heter det i Tit 2:12 at nåden ”opptukter oss/oppdrar oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er…” Når Guds ufortjente kjærlighet og nåde i Kristus Jesus blir åpenbart for oss, blir det en sterk trang i oss til å avvise synden og å leve etter Guds vilje.

  • Gudsfrykten skaper også en rett ydmykhet, både i forhold til Gud og mennesker.

Underordne dere under hverandre i Kristi frykt.” Ef 5:21 Den gudfryktige unner de andre alt godt og er ikke opptatt av å samle til seg selv. Han lever etter prinsippet: ”gudsfrykt med nøysomhet er en stor vinning”! 1.Tim 6:6

7 Kort til slutt: Hva betyr gudsfrykt?

Gudsfrykt står for det rette forholdet til Gud, preget av ærefrykt, tillit, kjærlighet og lydighet. En slik holdning skapes i møte med Guds hellighet og kjærlighet gjennom hans ord, og fører til at vi ønsker å avvise synden og å leve etter Guds vilje i ydmykhet, både i forhold til Gud og mennesker.

- Det er godt at vi i Jesus har fått ”alt som tjener til liv og gudsfrykt”!


Denne serien ble først brukt av Nytt Liv Media (nå Radio Sørvest). I serien tar bibelskolelærer Johnny Vågen for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper og forklarer disse.


 

RelatertStøtt foross.no
Ressurstype

  Lydressurs

Skrifthenvisninger

  Salomos ordspråk  9: 10

  2. Mosebok  14: 31

  1. Timoteusbrev  6: 6

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Johnny Vågen.
  Johnny Vågen er teolog og har vært lærer ved Fjelltun Bibelskole. Han er gift med Målfrid og har 5 barn og 13 barnebarn. Bor i Stavanger.
   Ressurser av Johnny Vågen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.