Publisert

Ord i Bibelen: Messias1 Hva betyr Messias?

Messias kommer av det hebraiske ordet Meshiach, som betyr ”den salvede”. ”Kristus” kommer av den greske oversettelsen av dette. Ordet går tilbake til praksisen i den gamle pakt med at konger, profeter og yppersteprester ble salvet på hodet med olivenolje som et uttrykk for at de ble innviet til en tjeneste for Gud og utrustet med Den Hellige Ånd. Olivenoljen er nettopp et bilde på Ånden.

I GT finner du ikke begrepet Messias, men tilsvarende uttrykk som ”Herrens salvende” eller ”hans salvede”.

2 Hvordan har dette noe med Jesus å gjøre?

Gjennom hele GT går løftene om en frelser som Gud skulle salve til å være en fullkommen konge, profet og prest – en som skulle ordne opp i den fortvilte situasjonen menneskene hadde kommet i pga. sin ulydighet mot Gud i Edens hage. Først blir det sagt – allerede på syndefallets dag – at det skulle komme en i kvinnens ætt som skulle knuse slangens (djevelens) hode. Så utvalgte Gud Abraham og sa: ”I din ætt skal alle jordens slekter velsignes.” Deretter ble det profetert at frelseren skulle komme i Juda ætt og Davids ætt.

Derfor var yppersteprestene og folkets skriftlærde klar over hvor Messias skulle bli født da Herodes spurte dem, etter at han hadde fått besøk av vismennene fra Østen. Med henvisning til en profeti hos profeten Mika kunne de bekrefte at det var i Betlehem, Davids by. Der hadde allerede løftet om Messias gått i oppfyllelse, slik engelen forkynte for hyrdene:

I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren – i Davids stad. Luk 2:11

3 Hvordan passet Jesus med de forventningene folk hadde om Messias?

For de flestes vedkommende passet Jesus ikke i det hele tatt som Messias. De hadde fokusert på profetiene om Messias som konge og fredsfyrste, og ventet på en som kunne fri dem fra romerne og gjøre Israel til en stor politisk-religiøs makt. Denne forventningen ville ikke Jesus bygge opp under, derfor var han forsiktig med å omtale seg sjøl som Messias. Men på palmesøndag lot han seg hylle som Messias. Og da ypperstepresten spurte han ut: ”Er du Messias, Den Velsignedes Sønn?” Da svarte Jesus: ”Jeg er.

Men den bekjennelsen skapte alt annet enn begeistring hos de religiøse lederne! Siden de hadde avskrevet Jesus som Messias, oppfattet de dette som gudsbespottelse og påvirket Pilatus til å dømme han til døden. Han var i grunnen overbevist om at Jesus var uskyldig, derfor spurte han: ”Hva skal jeg da gjøre med Jesus, som kalles Messias?” Men de svarte: ”Korsfest ham!” – Og slik gikk det altså til at jødene korsfestet sin Messias, uten å være klar over det.

4 Hvordan var det med disiplene – skjønte de noe mer av Jesus som Messias?

Ja, det demret for dem litt etter litt ut fra det de hørte Jesus forkynte og så hva han gjorde. Da Jesus var ca midtveis i sin gjerning, spurte han disiplene om hvem de mente han var.

Da svarte Simon Peter og sa: Du er Messias, den levende Guds sønn. Matt 16:16

Det var en sterk bekjennelse. Den sier at mennesket Jesus fra Nasaret er den levende Guds sønn og dermed den lovede frelseren, salvet av Gud med hans Ånd.

5 Hvordan reagerte så disiplene da Jesus ble tatt til fange og døde på et kors?

Like etter den sterke bekjennelsen til Peter, avslører han umiddelbart at han ikke helt har forstått hvordan Jesus skulle bli verdens frelser. For når Jesus begynner å fortelle at han må til Jerusalem for å lide og dø, men stå opp igjen den tredje dagen, - da protesterer Peter kraftig. Derfor ble alle disiplene forvirret og fortvilet da de var vitne til at deres Herre og Mester gikk lidelsens og korsets vei, for så å legges i en grav.

Men den tredje dagen kom meldingen via noen kvinner: ”Graven er tom! Jesus har stått opp fra de døde! Han lever!”

Etter hvert fikk de møte han – lys levende – og høre han legge ut for dem hva GT sa om Messias:

Så står skrevet, at Messias måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag, og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av. Luk 24:46-47

Slik ble Guds løfter om Messias åpenbart for dem i en ny bredde og dybde enn før. Og etter pinsedag ble de frimodige vitner om Messias’ død og oppstandelse.

Apollos la Skriftene ut for jødene ”og viste at Messias måtte lide og oppstå fra de døde, og sa: Den Jesus som jeg forkynner for dere, han er Messias.” Apg 17:3

6 Hvordan er det med jødene i dag – tror de at Jesus er Messias?

Noen gjør det heldigvis, men de fleste gjør det dessverre ikke. De venter fortsatt på Messias, en konge og fredsfyrste som kan ordne opp for dem. Men vi har løfter i Bibelen om at deres øyne en gang skal bli åpnet, slik at de kommer til tro på Jesus Messias. Vi må be om at det snart må skje!

7 Kort til slutt: Hva betyr Messias?

Det betyr ’den salvede’ og sikter til den frelseren som GT profeterer om, og som kom i og med Jesus, Guds Sønn. Han kom for å oppfylle første del av Messias-profetiene, om en frelser for alle folkeslag.

En dag skal han komme igjen for også å oppfylle det som handler om Messias som kongers konge og alles dommer. Da gjelder det å kunne hilse han:

Hosianna, Davids sønn! Velsignet være han som kommer i Herrens navn! Hosianna i det høyeste!Matt 21:9

 


Denne serien ble først brukt av Nytt Liv Media (nå Radio Sørvest). I serien tar bibelskolelærer Johnny Vågen for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper og forklarer disse.


 

RelatertStøtt foross.no
Ressurstype

  Lydressurs

Emne

  Jesu person

Skrifthenvisning

  Lukas´ evangelium  2: 11

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Johnny Vågen.
  Johnny Vågen er teolog og har vært lærer ved Fjelltun Bibelskole. Han er gift med Målfrid og har 5 barn og 13 barnebarn. Bor i Stavanger.
   Ressurser av Johnny Vågen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.