Publisert

Ord i Bibelen: Nattverd1 Hva er nattverden?

Selve ordet kommer av norrønt nattverdr, som betyr kveldsmåltid. I kristen sammenheng brukes det om et enkelt måltid hvor vi gjennom brød og vin får forbindelse med Jesu legeme og blod og alt det han gjorde for å frelse oss fra våre synder.

”Det er vår Herre Jesu Kristi sanne legeme og blod under brødet og vinen, innstiftet av Kristus selv for oss for at vi skal ete og drikke det.” M. Luther

Fordi det er en hellig handling som Jesus har innstiftet, kaller vi nattverden et sakrament i tillegg til at det er et nådemiddel, altså noe som formidler Guds nåde.

2 Når ble nattverden innstiftet?

Nattverden ble innstiftet ved avslutningen av det siste påskemåltidet før Jesus skulle lide og dø. Matt 26:26-28

26 Mens de nå holdt måltid, tok Jesus et brød, velsignet og brøt det, gav disiplene og sa: Ta, et! Dette er mitt legeme. 27 Og han tok en kalk, takket, gav dem og sa: Drikk av den alle. 28 For dette er mitt blod, den nye pakts blod, som utgytes for mange til syndenes forlatelse. Matt 26:26-28

Nattverden peker slik tilbake til påskelammets blod som skulle verne de førstefødte israelittene mot Guds dom over egypterne.

Samtidig peker den framover mot det fullkomne påskelammet, Jesus Kristus, som skulle ofre seg selv i synderes sted, slik at vi skulle få syndenes forlatelse og bli vernet mot Guds evige dom. Derfor sier Jesus om vinen: ”- dette er mitt blod, den nye pakts blod…” Brødet som Jesus brukte, var usyret, et forbilde på at han selv var uten synd.

3 Hva får vi i nattverden?

Det ser vi av disse ordene: "Det gis for dere" og "det utgytes for dere til syndenes forlatelse". Med disse ordene får vi i sakramentet syndenes forlatelse, liv og salighet. For der hvor syndenes forlatelse er, der er også liv og salighet.M. Luther

Her møter vi noe underlig. Gjennom disse synlige og konkrete elementene – brødet og vinen – mottar vi Jesu legeme og blod. ”Dette er mitt legeme”/”dette er mitt blod”.

Det betyr ikke at brødet og vinen blir forvandlet til Jesu legeme og blod. jf. Katolsk lære. Men gjennom disse elementene kommer vi i kontakt med Jesus Kristus. De er altså mer enn symboler, slik den reformerte kirke lærer. Jesus sa ikke: ”Dette betyr…”, men ”dette er mitt legeme/mitt blod”.

Når brødet og vinen gis hver for seg, betyr det at vi mottar resultatet av Jesu død til soning for våre synder. Men siden Jesus sto opp fra de døde og lever i dag, har vi gjennom brødet og vinen samfunn med den levende Herre og frelser.

4 Hvordan kan det at vi eter og drikker virke så store ting?

Igjen vil jeg svare med Luther:

”Å ete og drikke gjør det ikke. Det som virker, er Jesu ord om sitt legeme og blod. Sammen med brødet og vinen er disse ordene hovedsaken i sakramentet.” M. Luther

Uten evangelieordet er brødet bare brød og vinen bare vin. Men sammen med Ordet mottar vi Guds nåde gjennom å spise og drikke.

5 Hvorfor skal vi feire nattverd?
  • Fordi Jesus har befalt den: ”Gjør dette…” 1.Kor 11:24
  • Fordi vi trenger den.

Velsignelsens kalk som vi velsigner, er den ikke samfunn med Kristi blod? Brødet som vi bryter, er det ikke samfunn med Kristi legeme? Fordi det er ett brød, er vi ett legeme enda vi er mange. For vi har alle del i det ene brød. 1.Kor 10:16f

Gjennom nattverden får vi samfunn med den levende Herre og frelser som døde for våre synder. Dette gjelder alle troende, dermed har vi også samfunn med hverandre.

Nattverden er også:

  • Minnemåltid. Luk 22:19; 1.Kor 11:24-25
  • Paktsmåltid. Mat 26:28; 1.Kor 11:25; jf. 2.Mos 24:4-11
  • Forkynnelse av Herrens død. 1.Kor 11:26
  • Himmelsk måltid. Mat 26:29; 1.Kor 10:16-17; Mat 8:11
6 Hvem er nattverden for?
  • For dem som vet at de har bruk for Guds nåde. Jf. 1.Kor 11:27-29

”Derfor skal bare de kalles uverdige som ikke kjenner sin svakhet og som ikke vil innrømme at de er syndere.”  M. Luther

5. Hvordan bruker vi nattverden rett?
”Vi går til alters med det rette sinn når vi tror disse ordene: "Dette gis for dere" og "det utgytes for dere til syndenes forlatelse". Disse ordene krever hjerter som tror.M. Luther, Den lille katekismen, Art. 5

Nattverden er ikke et premiebord for dem som har fått det til, men et styrkemåltid for dem som ser at de trenger Guds nåde.

7 Kort til slutt: Hva er nattverden?

Nattverden er et nådemiddel hvor vi gjennom brød og vin får forbindelse med Jesu legeme og blod og alt det han har gjort for å frelse oss fra våre synder.

Det er et styrkemåltid som er gitt til troende mennesker for at vi skal få hjelp til å tro at alle våre synder er tilgitt for Jesu skyld.

 


Denne serien ble først brukt av Nytt Liv Media (nå Radio Sørvest). I serien tar bibelskolelærer Johnny Vågen for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper og forklarer disse.


 

RelatertStøtt foross.no
Ressurstype

  Lydressurs

Emne

  Nattverden

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Johnny Vågen.
  Johnny Vågen er teolog og har vært lærer ved Fjelltun Bibelskole. Han er gift med Målfrid og har 5 barn og 13 barnebarn. Bor i Stavanger.
   Ressurser av Johnny Vågen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.