Publisert

Ord i Bibelen: Prest1 Hva betyr prest?

Det hebraiske ordet for prest som vi finner i GT – kohen – kommer sannsynligvis av et ord som betyr å stå – underforstått for Guds ansikt. Det var Aron og hans etterkommere som skulle være prester i Israel. Derfor var dette noe de var født til.

2 Hva slags oppgave hadde en prest?

Han skulle være en mellommann mellom folket og Gud. Han skulle tre fram for Gud på andres vegne gjennom tjenesten i tabernaklet – den første telthelligdommen – og senere i templet. Dette var særlig tydelig med ypperstepresten – den øverste lederen av prestene. Han skulle representere folket overfor Gud og Gud overfor folket.

Klærne og utstyret hans understreker dette, slik vi finner det omtalt i 2.Mos 28. Vi merker oss særlig gullplata på panna, skulderstykkene og brystduken. Ypperstepresten er ikke syndfri i seg selv. Likevel bærer han ei gullplate på panna med påskriften: "HELLIGET HERREN". Det vil si at han er utvalgt av Herren til å komme ham nær og å "bære den synd som henger ved de hellige ting som Israels barn vier til Herren". 2.Mos 28:38

Til hvert av skulderstykkene er det festet en edelstein med navnene på seks av Israels stammer.  Når så ypperstepresten trer fram for Guds åsyn, bærer han alle stammenes navn på sine skuldrer "for å minne om dem". 2.Mos 28:12

På brystet bærer han en brystduk. Den har 12 edelsteiner. På hver stein er det inngravert navnet på en av Israels stammer. "Slik skal han alltid minne om dem for Herrens åsyn." 2.Mos 28:29 Samtidig understreker dette omsorgen hans for folket.

De viktigste oppgavene til ypperstepresten kan vi samle slik:

  • Være ansvarlig for gudstjenesten og helligdommen.
  • Bære fram offer på den årlige forsoningsdagen.
  • Gå i forbønn for folket.
  • Bære fram spesielle syndoffer.
  • Bære fram daglige matoffer på vegne av presteskapet.
  • Veilede folket.
  • Lyse velsignelsen.
3 Hvordan er det med yppersteprestens oppgave i dag?

Yppersteprestens tjeneste var noe som hørte den gamle pakt til – altså perioden fram til Jesu komme. I den nye pakt – i nytestamentlig tid – har vi fått en ny og fullkommen yppersteprest i Jesus Kristus. Ypperstepresten i den gamle pakt var et forbilde på Jesus. Derfor er det en del likhetstrekk. Men det er også vesentlige forskjeller og forbedringer.

 

Den gamle pakt
(Ypperstepresten)
Den nye pakt
(Jesus)

1. Et menneske som yppersteprest

Gud-mennesket Jesus Kristus vår yppersteprest.

Heb 4:14

2. Prest av Arons slekt

 

 

 

 

 

 

 

Prest og konge etter Melkisedeks vis.

Sal 110:4 og Heb 7:15-17.1-3.

Melkisedek var konge og prest i Salem – et gammelt navn på Jerusalem. Ved en anledning møtte han Abraham og velsignet han.

Det er flere trekk ved Melkisedek som gjør at Bibelen ser han som forbilde på Jesus. Det viktigste er at han både er konge og prest. Slik er Jesus både den mektige regenten og den fullkomne stedfortrederen som gjør det mulig for syndere å møte Gud i hans nåde.

3. Innsatt av Gud Innsatt av Gud som hans Sønn. Heb 5:4-5
4. Soning én gang om året Soning én gang for alle. Heb 7:27; 1.Joh 2:2
5. Måtte renses fra sine synder Jesus var og er hellig og ren. Heb 7:26
6. Ufullkomne dyreoffer

 

 

 

 

 

 

Jesus – det fullkomne offerlam. Hem 9:11-14

Jesus bar seg selv fram som offer for Gud.

13 For så sant blodet av bukker og okser, og asken av en kvige, helliger til kjødets renhet når det blir stenket på dem som er urene, 14 hvor meget mer skal da Kristi blod – han som i kraft av en evig Ånd bar seg selv fram for Gud som et lyteløst offer – rense vår samvittighet fra døde gjerninger så vi kan tjene den levende Gud! Heb 9:13-14

7. Bare adgang til Det aller helligste for ypperstepresten

 

 

Åpen adgang til den himmelske helligdommen for alle som tror.

19 Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Heb 10:19-22

8. Ypperstepresten – en midlertidig mellommann

 

Kristus – vår evige mellommann.

1.Tim 2:5; Heb 8:6

9. Livslang forbønnstjeneste i helligdommen

 

 

 

 

Evig forbønnstjeneste i himmelen.

Heb 7,24-25; Rom 8,34; 1 Joh 2,1

Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem. Heb 7:25

Ut fra dette håper jeg vi forstår hvor heldige vi er som har Jesus som vår yppersteprest!

4 Det er jo mange som er prester i dag også. Er det de som har videreført prestetjenesten fra den gamle pakt?

Nei, den prestetjenesten har Jesus oppfylt – en gang for alle. I den nye pakt er det ikke én slekt eller noen spesielle som er prester i gammeltestamentlig forstand. Nå er det slik at alle som tror på Jesus er prester i den betydning at vi har rett til å tre fram for Gud i bønn og vi har plikt til å være Guds representanter på jorden. Derfor snakker vi om ”det allmenne prestedømme” ut fra 1Pet:

Men dere er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys…1Pet 2:9

Samtidig ser vi allerede i NT at noen ble innsatt til å være åndelige hyrder og tilsynsmenn i en menighet. Det er disse som i dag kalles prester i enkelte kirkesamfunn.

5 Kort til slutt: Hva betyr prest?

I GT betyr det en som har til oppgave å stå som mellommann mellom mennesker og Gud. Ypperstepresten var prestenes øverste leder.

I den nye pakt kom Jesus som den fullkomne yppersteprest og gjorde soning for alle menneskenes synder, slik at vi gjennom ham kan tre fram for Guds trone i våre bønner. På grunn av Jesu gjerning som yppersteprest er alle som tror på ham blitt prester med de rettigheter og plikter det innebærer.

 


Denne serien ble først brukt av Nytt Liv Media (nå Radio Sørvest). I serien tar bibelskolelærer Johnny Vågen for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper og forklarer disse.


 

RelatertStøtt foross.no
Ressurstype

  Lydressurs

Emne

  Jesu person

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Johnny Vågen.
  Johnny Vågen er teolog og har vært lærer ved Fjelltun Bibelskole. Han er gift med Målfrid og har 5 barn og 13 barnebarn. Bor i Stavanger.
   Ressurser av Johnny Vågen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.