Publisert

Ord i Bibelen: Regne1 Hva betyr ”å regne”?

Vi tenker ikke her på det våte som kommer ned fra himmelen, til tider litt i meste laget. Det greske ordet ”logitzomai” har mer med tall og regnskap å gjøre. Det betyr bl.a. å regne, kalkulere, regne med, sette på en annens konto – altså en form for overføring av verdier – og videre: å beregne, betrakte og anse. I den norske Bibelen finner vi det gjerne i uttrykk som ”regne”, ”tilregne” og ”regne som”.

2 Hvilke verdier er det snakk om her?

Den største verdien vi kan få overført på vår konto i åndelig forstand, er Guds rettferdighet. Det er et uttrykk for alt det vi trenger for å være i overensstemmelse med Guds vilje.

Fordi vi i oss sjøl er syndere, har vi ingen muligheter til å oppnå dette ved egen innsats. Men Gud har heldigvis ordnet med en mulighet for oss til å få Guds rettferdighet tilregnet ved tro. Slik ble også Abraham frelst:

Og Abram trodde på Herren, og han regnet ham det til rettferdighet. 1.Mos 15:6

Guds rettferdighet ble altså overført til hans åndelige konto, slik at Gud var fullt og helt tilfreds med han. Hvordan dette var mulig, hadde Abraham fått vite tidligere:

I din ætt skal alle jordens slekter velsignes. 1.Mos 12:3

Det var Messias – Jesus Kristus – som skulle leve et fullkomment liv i Abrahams sted. Derfor kunne hans rettferdighet bli tilregnet Abraham – overført til han på en slik måte at det var som om han sjøl var fullkommen – uten synd.

3 Kan Gud også tilregne oss sin rettferdighet – uansett utgangspunkt?

En ugudelig er en som er uten Gud og mot Gud i sitt hjerte og i sitt liv. Hvis han allikevel vender om og

tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet. Rom 4:5

For Jesu skyld kan Gud erklære en synder å være rettferdig – skyldfri – bare fordi han setter sin lit til det Jesus har gjort i hans sted. Du blir fraregnet din synd og tilregnet Guds rettferdighet – slik det også skjedde med David:

6 Slik priser også David det menneske salig som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger: 7 Salige er de som har fått sine overtredelser forlatt og sine synder skjult.  8 Salig er den mann som Herren ikke tilregner synd. Rom 4:6-8

Slik regner Gud med oss for Jesu skyld.

4 Får dette noen konsekvenser for hvordan vi skal regne med oss selv i forhold til Gud?

Ja, det gjelder for oss å regne på samme måten som Gud. Vi må lære å føre det samme regnskapet.

I Rom 6 forklarer Paulus at vi ved dåpen og troen er forenet med Jesus i hans død og oppstandelse. Det innebærer at det som gjelder Jesus, også gjelder den som tror på ham. I Jesus har vi gjennomgått det samme som han.

Jesus døde for våre synder, dermed døde han bort fra våre synder. Han bærer dem ikke lenger nå. De ble på en måte igjen i graven da han sto opp fra de døde. Nå lever han sitt oppstandelsesliv som sann Gud og fullkomment menneske i tjeneste for Gud. Han har jo ikke opphørt å være menneske etter at han fór opp til himmelen!

Dette får den største konsekvens for vår måte å regne på. Bare hør:

8 Men døde vi med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med ham.  9 For vi vet at etter at Kristus er oppreist fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke lenger noen makt over ham. 10 For sin død, den døde han én gang for synden, men sitt liv, det lever han for Gud. 11 Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Rom 6:8-11

Etter at Jesus døde bort fra våre synder, er han ferdig med dem. Det er vel kanskje ikke så vanskelig å erkjenne. Men siden Jesus var vår stedfortreder, regner Gud med oss som tror på ham som om vi også er ferdig med synden.

Ved troen regner Gud bare med Jesu fullkomne liv, hans rettferdighet, når han ser på oss. Det er en uendelig stor trøst for oss som fortsatt står midt i kampen mot synden. Men nettopp i denne kampen er det så viktig at vi regner med oss sjøl på samme måten som Gud regner med oss!

Slik” – på samme måten som Jesus døde bort fra synden og lever sitt liv for Gud – ”slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus.

5 Betyr det at synden egentlig skulle vært død i oss som tror på Jesus?

Synden er ikke død i en kristen, det erfarer vi dessverre daglig, og slik blir det så lenge vi lever. Men dagens gode nyhet er at vi er død i forhold til synden – i Jesus. I møte med fristelser til synd skal du få se deg sjøl i Jesus og regne med deg sjøl, betrakte deg sjøl, på samme måte som han – død i forhold til synden og levende i forhold til Gud.

La oss bruke et bilde med forholdet mellom en slave og hans herre. Så lenge slaven lever, kan herren tvinge han til å gjøre sin vilje. Men en dag finner eieren slaven sin død. Da hjelper det ingen ting om han befaler og truer slaven sin aldri så mye. Han får ingen reaksjon. Han er jo død!

Satan og synden er vår slavedriver. Men gjennom Jesus døde vi i forhold til synden. I stedet har vi ved troen fått et nytt liv i Jesus. Derfor skal vi ikke lenger være ”slaver under synden”. Rom 6:6

Når fristelsene melder seg, skal du få regne med Jesus og si: ”Takk, Jesus, at jeg fikk dø bort fra synden sammen med deg! Takk at synden ikke lenger har noen rett på meg! I stedet skal jeg få leve ut det nye livet jeg har fått i tjeneste for Gud – sammen med deg!”

Da praktiserer du den regnemåten som står omtalt i v 11: ”Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus.” Gjør du det, skal du få erfare at synden oftere mister sin makt over deg, og at du i stedet får være en tjener for Guds vilje – hans rettferdighet.

6 Kort til slutt: Hva er ”å regne”?

Det er at Gud regner med Jesus, slik at hver den som tror på ham, blir tilregnet hans rettferdighet, hans fullkomne liv. Samtidig vil Gud at vi skal regne med Jesus på en tilsvarende måte, slik at vi anser oss sjøl som døde i forhold til synden og som levende for Gud i Kristus – tilregnet hans rettferdighet.

Om vi lykkes eller mislykkes i kampen mot synden, skal vi heldigvis alltid få regne med Jesus i vårt sted!

 


Denne serien ble først brukt av Nytt Liv Media (nå Radio Sørvest). I serien tar bibelskolelærer Johnny Vågen for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper og forklarer disse.


 

RelatertStøtt foross.no
Ressurstype

  Lydressurs

Skrifthenvisninger

  Romerbrevet  4: 5

  Romerbrevet  6: 8-11

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Johnny Vågen.
  Johnny Vågen er teolog og har vært lærer ved Fjelltun Bibelskole. Han er gift med Målfrid og har 5 barn og 13 barnebarn. Bor i Stavanger.
   Ressurser av Johnny Vågen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.