Publisert

Ord i Bibelen: Utvelgelse1 Hva betyr utvelgelse?

Det greske ordet som ligger bak utvelgelse, betyr å velge ut noe for seg selv, velge noe som en har lyst på og foretrekker fremfor noe annet.

I bibelsk sammenheng er det mest brukt om Guds utvelgelse av mennesker til frelse og til spesielle oppgaver. Det er bare noen få ganger vi møter ordet som substantiv. De fleste gangene både i GT og NT opptrer ordet i en eller annen form av verbet å velge seg ut eller av adjektivet utvalgt.

2 Hva innebærer utvelgelsen?

I GT hører vi om Herrens utvelgelse av bl.a. Abraham, Moses, Aron, David og ikke minst av Israel. Det innebærer at disse kommer i et helt spesielt forhold til Gud – noe som omfatter både frelse og tjeneste. De får del i Herrens hellighet – dvs. de blir utskilt fra sin syndige sammenheng og innviet til hans eiendom og hans spesielle tjeneste.

For et hellig folk er du for Herren din Gud. Deg har Herren utvalgt av alle de folk som er på jorden til å være hans eiendomsfolk. 5.Mos 14:2

Grunnen til dette er utelukkende Guds godhet og nåde.

Ikke fordi dere var større enn alle andre folk, fant Herren behag i dere, så han utvalgte dere. For dere er det minste av alle folkene. Men fordi Herren elsket dere, og fordi han ville holde den ed han hadde sverget deres fedre, 5.Mos 7:7-8

Hensikten med utvelgelsen av Israel var at Gud i dette folket ville grunnlegge en frelse i Messias som skulle tilbys alle folkeslag, slik Gud lovet Abraham, Israels stamfar: ”I deg skal alle jordens slekter velsignes.” 1.Mos 12:3b.

Dette kommer tydelig til uttrykk i NT. Der gjelder ikke utvelgelsen lenger bare Israel, men alle som har del i frelsen i Jesus Kristus.

For i ham (Jesus) har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. Ef 1:4

3 Betyr det at Gud bare har utvalgt noen til frelse?

Egentlig er det bare én som er utvalgt – Guds egen Sønn, Jesus Kristus. Derfor heter det: ”i ham (Jesus) har han utvalgt oss”. ”i ham” betyr på grunn av Jesus og i samfunn med ham. Det innebærer at alle som lever i troen på Jesus, får del i hans privilegier hos sin himmelske Far – slik at vi blir hans utvalgte barn.

Jesus sier at ”mange er kalt, men få er utvalgt”. Mat 22:14. For å forstå det utsagnet må du prøve å se for deg Jesus midt i et stort rom. Alle som tror på Jesus får komme inn i dette rommet. Over inngangsdøra står det på utsiden: ”Kalt” – fordi Gud ”vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse”. 1.Tim 2:4. På innsiden av døra står det: ”Utvalgt” – fordi den som har tatt imot Jesus i tro, hører med til de utvalgte.

4 Er den som er utvalgt garantert å bli frelst?

Som jeg nettopp har nevnt, er det de som tror på Jesus som hører med til de utvalgte. Slik det heter i Kol 3:12: ”Dere er Guds utvalgte, hellige og elskede!

Gud har altså ikke forutbestemt noen navngitte personer til å bli frelst, slik at de er garantert å bli kristne i løpet av livet for deretter å bli frelst for evig. Det kunne lett føre til likegyldighet. Hører jeg med til de utvalgte, er jeg jo garantert å bli frelst.

Jesus bar imidlertid hele verdens synd opp på korset og ble en soning for våre synder – ja, ikke bare for våre/for de utvalgte – men også for hele verdens. 1.Joh 2:2. Derfor er alle velkommen til Jesus for å bli blant de utvalgte. Men den som hører evangeliet har et personlig ansvar med å ta imot det i tro. Og den som har tatt imot det, er personlig ansvarlig for å bli værende i frelsen – helt til målet er nådd. Likevel er frelsen helt og fullt Guds verk, slik at det er han vi skal takke og prise om vi når fram.

Men skulle så ille skje at vi går fortapt, er vi alene ansvarlige for det, fordi vi da har avvist Jesus.

5 Er det noen forskjell på forutbestemmelse og forutviten?

Selv om Gud ikke har forut bestemt noen navngitte personer til å bli frelst, vet han på forhånd hvem som kommer til å bli det. Det hører med til Guds allvitenhet. En slik tanke fører ikke til likegyldighet hos meg. Jeg har hele tiden ansvaret for å holde meg nær til Jesus i Ordet og bønnen og de helliges samfunn.

6 Har de utvalgte noe spesielt å glede seg til etter dette livet?

Vanligvis er det forbundet med noe stort å høre med til de utvalgte. Det gjelder i hvert fall i denne sammenhengen. Vi kan ikke fatte hvor stort det er å være Guds utvalgte og skulle få leve i Guds nærhet i hans fullkomne rike i all evighet! Derfor sier Paulus:

Det som intet øye har sett og intet øre hørt, og det som ikke oppkom i noe menneskes hjerte, det har Gud beredt for dem som elsker ham. 1.Kor 2:9

Tenk å få være ”Guds arvinger og Kristi medarvinger”! Rom 8:17.

Det største er at jeg skal bli frikjent i Guds dom. Paulus uttrykker det så fint i Rom 8:

Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør. Rom 8:33

Han som har utvalgt meg i Kristus Jesus, har allerede erklært meg rettferdig – dvs. godkjent meg som fullkommen og hellig ved troen på ham. Derfor kan Gud si det samme om meg som han sa om sin Sønn: ”Dette er min Sønn, den elskede, som jeg har behag i.” 2Pet 1:17b.

7 Kort til slutt: Hva betyr utvelgelse?

Det betyr at Gud har valgt ut for seg selv – til sin eiendom – hver den som tror på Jesus. I ham er jeg utvalgt fra før verdens grunnvoll ble lagt, for at jeg skal tilhøre ham og bli gjenstand for hans godhet og kjærlighet i tid og evighet.

Fordi troen er adgangen til utvelgelsens rom, er det vårt ansvar å bli med blant de utvalgte. Samtidig er det vårt ansvar som har fått del i utvelgelsen, å gjøre denne muligheten kjent for dem som ennå ikke har hørt evangeliet.
For Gud vil at alle mennesker skal bli frelst ved troen på Jesus, slik at de i all evighet kan prise Gud for hans ufortjente utvelgelse.


Denne serien ble først brukt av Nytt Liv Media (nå Radio Sørvest). I serien tar bibelskolelærer Johnny Vågen for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper og forklarer disse.


 

RelatertStøtt foross.no
Ressurstype

  Lydressurs

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Johnny Vågen.
  Johnny Vågen er teolog og har vært lærer ved Fjelltun Bibelskole. Han er gift med Målfrid og har 5 barn og 13 barnebarn. Bor i Stavanger.
   Ressurser av Johnny Vågen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.