Publisert

NattverdenHva er nattverden? Hva gjør den for oss? Hvem skal gå til nattverd? Dette er de tre hovedspørsmålene som Martin Luther stiller om nattverden i sin store katekisme. I dette programmet av Ta vare på troen, skal vi søke svar på disse og flere spørsmål om nattverden, og samtidig svare på noen innvendinger.

TorkildGjest denne gang er Torkild Masvie, hovedpastor i Messiaskirken, og lærer ved pastorutdanningen Ad Fontes. Messiaskirken en konfesjonell luthersk kirke i Oslo, og en del av kirkesamfunnet Den lutherske kirke i Norge.TVPT17 Nattverden med Torkild Masvie

Ord og begrep som brukes i programmet

Noen ganger bruker vi ord og begrep som kan være fremmede. Her er en enkel forklaring til noen av dem

 • Med nattverden sikter vi til en skikk som er vanlig i nærmest alle kirkesamfunn i verden. Presten/pastoren, eller en annen person i menigheten, leser de såkalte innstiftelsesordene fra bibelen og deler deretter ut en liten bit brød og litt vin til alle i menigheten. I de fleste kirker hører det også til en flere bønner og sanger.
 • Men så spør vi også om hva nattverden egentlig er, det vil si: Hva denne skikken inneholder. Da kan vi bruke en formulering fra Luthers lille katekisme: Nattverden er vår Herre Jesu Kristi legeme og blod, som han gir oss i brødet og vinen.
 • Syndenes forlatelse er noe av det vi bekjenner troen på i den apostoliske trosbekjennelsen. Dette betyr helt enkelt at Gud tar seg av alt det som hindrer mennesket fra å leve sammen med Gud: Alt som finnes i vår fortid, nåtid og fremtid. Forlatelse, i denne sammenheng, betyr tilgivelse.
 • Med begrepet syndenes tillatelse siktes det til en forvrengt forståelse av syndenes forlatelse. En bagatelliserer da synden i stedet for å få et oppgjør med den.
 • Med ordet sakrament siktes det til et synlig tegn som knyttes til Guds løfter. I den lutherske kirke snakker vi om to sakrament: Dåp (Guds løfter knyttet til vann) og nattverd (Guds løfter knyttet til brød og vin).
 • Med ordet innstiftelsesordene siktes det til de bibeltekstene som skildrer konkret den første nattverden (innstiftelsen), inkludert Jesu egne ord om brødet og vinen. Disse ordene siteres nedenfor
 • Med Jeg-er ordene siktes det til flere utsagn av Jesus i Johannesevangeliet. Ved flere anledninger bruker Jesus ordene "Jeg er" på en slik måte at de gir en kobling til Gudsnavnet YHWH i Det gamle testamente. Mest kjent er Joh 8:58 "Jeg er, før Abraham ble til.".
  Videre siktes det til flere plaser hvor Jesus bruker ord som sannheten, veien, det sanne vintre, døren om seg selv. Se noen eksempler nedenfor.

Hvem er nattverden for?

Torkild skildrer tre tanker eller kriterier for å skjelne hvem nattverden er for. Vi tar med et sitat fra Messiaskirkens gudstjenestehefte:

– er døpt med kristen dåp
– vil ha Guds tilgivelse for sin synd, og ønsker å følge Bibelens bud for sitt liv
– vil ta Jesu ord bokstavelig om at Hans sanne legeme og blod er i brødet og
vinen som spises og drikkes

Se også artikkel av Ivar Vegge her på foross.no, som er inne på dette temaet.

Bibelsitat

Innstiftelsesordene finner vi i de første tre evangeliene, og i første Korinterbrev Disse tekstene er ikke veldig lange, så vi tar med alle sammen:

Matteus 26:26-29

Mens de nå holdt måltid, tok Jesus et brød, velsignet og brøt det, gav disiplene og sa: Ta, et! Dette er mitt legeme. Og han tok en kalk, takket, gav dem og sa: Drikk av den alle. For dette er mitt blod, den nye pakts blod, som utgytes for mange til syndenes forlatelse. Men jeg sier dere: Fra nå av skal jeg ikke drikke av denne vintreets frukt, før den dag jeg drikker den ny med dere i min Fars rike.

Markus 14:22-25

Mens de holdt måltid, tok Jesus et brød. Han velsignet det og brøt det, gav dem og sa: Ta det! Dette er mitt legeme. Og han tok en kalk, takket og gav dem, og de drakk alle av den. Og han sa til dem: Dette er mitt blod, paktens blod, som blir utgytt for mange. Sannelig sier jeg dere: Jeg skal ikke mer drikke av vintreets frukt før den dag jeg drikker den ny i Guds rike.

Lukas 22:16-20

Og da timen kom, satte han seg til bords, og apostlene sammen med ham. Han sa til dem: Jeg har lengtet inderlig etter å ete dette påskemåltid sammen med dere før jeg lider. For jeg sier dere: Jeg skal aldri mer ete det før det er blitt fullendt i Guds rike. Så tok han en kalk, takket og sa: Ta dette og del det mellom dere! For jeg sier dere: Fra nå av skal jeg aldri mer drikke av vintreets frukt før Guds rike kommer. Og han tok et brød, takket og brøt det, gav dem og sa: Dette er mitt legeme, som blir gitt for dere. Gjør dette til minne om meg! Likeså tok han kalken etter aftensmåltidet og sa: Denne kalk er den nye pakt i mitt blod, som utgytes for dere.

1 Korinterbrev 11:23-26

For jeg har mottatt fra Herren det som jeg også har overgitt til dere, at Herren Jesus den natt da han ble forrådt, tok et brød, takket, brøt det og sa: Dette er mitt legeme, som er for dere. Gjør dette til minne om meg! Likeså tok han også kalken etter aftensmåltidet og sa: Denne kalk er den nye pakt i mitt blod. Gjør dette, så ofte som dere drikker den, til minne om meg! For så ofte som dere eter dette brød og drikker denne kalk, forkynner dere Herrens død, inntil han kommer. Derfor, den som eter brødet eller drikker Herrens kalk på uverdig vis, blir skyldig i Herrens legeme og blod.

Videre står det flere ord om nattverdens betydning i 1. Korinterbrev, kapittel 10 og 11. Les gjerne begge kapitlene i sin helhet og kontekst. Vi tar imidlertid med et par vers fra kapittel 10: Vers 16-17:

Velsignelsens kalk som vi velsigner, er den ikke samfunn med Kristi blod? Brødet som vi bryter, er det ikke samfunn med Kristi legeme? Fordi det er ett brød, er vi ett legeme enda vi er mange. For vi har alle del i det ene brød.

Jeg-er ordene i Johannesevangeliet blir nevnt i programmet (Se forklaring ovenfor):

 • Jeg er livets brød (Joh 6:35, 48)
 • Jeg er verdens lys (Joh 8:12, 12:46)
 • Jeg er døren (Joh 10:7, 9)
 • Jeg er den gode hyrde (Joh 10:11, 14)
 • Jeg er oppstandelsen og livet (Joh 11:25)
 • Jeg er veien, sannheten og livet (Joh 14:6)
 • Jeg er det sanne vintre (Joh 15:1, 5)

Paulus sammenlikner forholdet mellom en mann og en kvinne i ekteskapet, med forholdet mellom Kristus og kirken, i Efeserne 5:21-27.

Underordne dere under hverandre i Kristi frykt. Dere hustruer: Underordne dere under deres egne menn som under Herren. For mannen er kvinnens hode, likesom også Kristus er menighetens hode – han som er sitt legemes frelser. Men likesom menigheten underordner seg under Kristus, så skal også hustruene underordne seg under sine menn i alle ting. Dere menn: Elsk deres hustruer, likesom også Kristus elsket menigheten og gav seg selv for den, for å hellige den ved å rense den ved vannbadet i Ordet, slik at han kunne stille menigheten fram for seg i herlighet, uten flekk eller rynke eller noe slikt, men at den kunne være hellig og ulastelig. Slik skylder også mennene å elske sine hustruer som sine egne legemer.

Det nevnes også at Jesus omtales som Guds lam. Når døperen Johannes får se Jesus sier han:
Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd! (Joh 1:29)

Samme ordbruk gjentas i apostelen Johannes' skildringer av himmelen i Åpenbaringsboken, f.eks Åp 5:12-13:

De ropte med høy røst: Verdig er Lammet som ble slaktet, verdig til å få all makt og rikdom, visdom og styrke, ære og pris og takk. Og hver skapning i himmelen og på jorden og under jorden og på havet, ja, alt som finnes i dem, hørte jeg si: Ham som sitter på tronen, ham og Lammet være takk og ære, pris og makt i all evighet.

Efeserne 4:5

én Herre, én tro, én dåp

1. Korinterbrev, kapittel 11, omtaler verdighet ved nattverden. Les gjerne hele kapittelet. Vi tar med vers 27-29 her.

Den som spiser brødet eller drikker av Herrens beger på urett vis, gjør derfor urett mot Herrens kropp og blod. Enhver må prøve seg selv og så spise av brødet og drikke av begeret. For den som spiser og drikker uten å tenke på at det er Herrens kropp, spiser og drikker seg selv til doms.


 

RelatertStøtt foross.no
Ressurstype

  Lydressurs

Emne

  Nattverden

Serie

  Alle ressurser i serien

  Ta vare på troen

  Hva er kristendom?

  Hvem er Gud Fader?

  Hvem er Guds sønn?

  Hvem er Den Hellige Ånd?

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Sakarias Ingolfsson.
  Sakarias er halvt svensk, født og oppvokst på Island, og bor nå med kone og barn i Spydeberg i Indre Østfold. Han har mastergrad i teologi og misjon fra Fjellhaug og videre studier fra Concordia Theological Seminary, Ft. Wayne. Sakarias har arbeidet flere år som områdearbeider i NLM region nordvest, men tjener i dag som prest i LKN.
   Ressurser av Sakarias Ingolfsson
Gjest i programmet

forfatter_foto  Torkild bor i Oslo og er hovedpastor i Messiaskirken og fungerende biskop Den Lutherske Kirke i Norge. Han er tidligere rektor ved Caspari Center for bibelske og jødiske studier i Jerusalem.
  Ressurser av Torkild Masvie

Slik bruker du Podkast

Ta vare på troen er en podkast. Det betyr at du kan få hver ny episode automatisk tilsendt din lydenhet, f.eks. iPhone eller Android telefon.

Du kan finne podkasten på iTunes store, eller ved å bruke søkefunksjonen i de fleste andre apper som er laget til formålet.

Les mer om de vanligste alternativene.

Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.