Søndagens tekst(246 ressurser)


Info

Nedenfor vises ressurser publisert som "Søndagens tekst" på foross.no. Oppgitt dato viser til kirkeårsdagen som ressursen ble publisert i forbindelse med, og datoen knytter seg derfor til den nåværende eller en tidligere kirkeårskalender.

Oversikten viser kun de kirkeårsdagene det er publisert ressurser til, så enkelte datoer vil mangle ift. korresponderende kirkeårskalender. For en fullstendig oversikt over en kirkeårskalender kan du finne alle kalendre publisert på foross.no her.

For den enkelte dag nedenfor finnes en lenke til dagen i kirkeåret ressurs.


Salige er de forfulgte
Odd Sverre Hove

Saligprisningene i Bergprekenen er prekentekst på Allehelgensdag, men det er på denne søndagen ennå vanligvis en del uker til kalenderen er kommet dit. I tekstrekker av 2011 har vi imid...