Søndagens tekst(280 ressurser)


Info

Nedenfor vises ressurser publisert som "Søndagens tekst" på foross.no. Oppgitt dato viser til kirkeårsdagen som ressursen ble publisert i forbindelse med, og datoen knytter seg derfor til den nåværende eller en tidligere kirkeårskalender.

Oversikten viser kun de kirkeårsdagene det er publisert ressurser til, så enkelte datoer vil mangle ift. korresponderende kirkeårskalender. For en fullstendig oversikt over en kirkeårskalender kan du finne alle kalendre publisert på foross.no her.

For den enkelte dag nedenfor finnes en lenke til dagen i kirkeåret ressurs.


Den nye pakt i blodet mitt
Ludvig Hope

Og han tok eit brød, takka og braut det og gav dei og sa: Dette er min lekam, som vert gjeven for dykk. Gjer dette til minne om meg! - Like eins tok han kalken etter kveldsmålet og sa: ...