Søndagens tekst(253 ressurser)


Info

Nedenfor vises ressurser publisert som "Søndagens tekst" på foross.no. Oppgitt dato viser til kirkeårsdagen som ressursen ble publisert i forbindelse med, og datoen knytter seg derfor til den nåværende eller en tidligere kirkeårskalender.

Oversikten viser kun de kirkeårsdagene det er publisert ressurser til, så enkelte datoer vil mangle ift. korresponderende kirkeårskalender. For en fullstendig oversikt over en kirkeårskalender kan du finne alle kalendre publisert på foross.no her.

For den enkelte dag nedenfor finnes en lenke til dagen i kirkeåret ressurs.


Når Menneskesønnen kommer
Odd Sverre Hove

Kapittel 13 i Markus-evangeliet omtales av og til som «Jesu Oljeberg-tale», eller «Den lille endetids-talen» (til forskjell fra de litt større endetidstalene i Matt 24 og Luk 21). Ka...