Søndagens tekst(254 ressurser)


Info

Nedenfor vises ressurser publisert som "Søndagens tekst" på foross.no. Oppgitt dato viser til kirkeårsdagen som ressursen ble publisert i forbindelse med, og datoen knytter seg derfor til den nåværende eller en tidligere kirkeårskalender.

Oversikten viser kun de kirkeårsdagene det er publisert ressurser til, så enkelte datoer vil mangle ift. korresponderende kirkeårskalender. For en fullstendig oversikt over en kirkeårskalender kan du finne alle kalendre publisert på foross.no her.

For den enkelte dag nedenfor finnes en lenke til dagen i kirkeåret ressurs.


Om Guds frydefulle tre-enhet
Odd Sverre Hove

Den kirkelige kalenderen har tradisjonelt skilt mellom festhalvåret (fra Advent til Pinse) og Trefoldighetstiden (et halvår uten høytider). I 1978 skiftet vi ut «Trefoldighet» med «Tree...