Søndagens tekst(253 ressurser)


Info

Nedenfor vises ressurser publisert som "Søndagens tekst" på foross.no. Oppgitt dato viser til kirkeårsdagen som ressursen ble publisert i forbindelse med, og datoen knytter seg derfor til den nåværende eller en tidligere kirkeårskalender.

Oversikten viser kun de kirkeårsdagene det er publisert ressurser til, så enkelte datoer vil mangle ift. korresponderende kirkeårskalender. For en fullstendig oversikt over en kirkeårskalender kan du finne alle kalendre publisert på foross.no her.

For den enkelte dag nedenfor finnes en lenke til dagen i kirkeåret ressurs.


Åndsfylte må holde Guds bud
Odd Sverre Hove

Det er to grunner til at vår tekst er en pinsetekst. For det første handler den om å holde Guds bud, og det er kjernen i GTs pinsefeiring. For det andre inneholder teksten løftet om «de...