Publisert

Kristus er oppstått!


Ca leselengde:
7 min

Påskemorgen begynte i sorg og fortvilelse for Jesu disipler, gikk over i undring og forvirring og endte i glede og jubel. Dette var dagen da nederlag ble vendt til seier og mismot måtte vike for frimodighet. Graven er tom! Jesus lever!

At Kristus har stått opp betyr
1 At skriften har gått i oppfyllelse

Da de hørte Maria Magdalenas vitnesbyrd, skyndet Peter og Johannes seg til graven. I den tomme graven lå linklærne igjen som et tomt skall, Jesu herliggjorte kropp hadde forlatt dem. Svetteduken som hadde vært på hodet hans lå sammenbrettet på et spesielt sted. Disse to tingene ble vitnesbyrd for Johannes om at et Guds under hadde skjedd. Det var ikke et spørsmål om gravplyndring. Nei, Jesus hadde stått opp!

Johannes så og trodde. Legg merke til noe viktig: Den sentrale betydningen til den hellige Skrift.

For de hadde ennå ikke forstått Skriften, at han måtte stå opp fra de døde. Joh 20:9

Johannes hadde sett og opplevd noe i graven. Troen hans bygde imidlertid ikke bare på hva han så; alt fikk sin forklaring og grunn i Skriftens vitnesbyrd. Når Jesus siden underviser disiplene sine, henviser han til hva som står skrevet.

Alt det måtte oppfylles som er skrevet om meg i Mose lov og profetene og salmene. Da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå Skriftene. Luk 24:44b-45

Grunnvollen og "hvileplassen" for troen er i Bibelen.

2 At troen vi har er sann

Ofte er det nettopp på dette punktet at vår åndelige fiende angriper: han vil få oss til å mistro Bibelen. Nesten hvert år omkring påske er det noen som står frem og sier at de ikke tror på Jesu legemlige oppstandelse. En del snakker om at han bare gjenoppstod åndelig eller at han stod opp i hjertene deres og at det ikke ville spille noen rolle om man hadde funnet levningene etter Jesus i Jerusalem.

Paulus sier noe annet:

Men er Kristus ikke reist opp, da er vår forkynnelse ingenting, og den troen dere har, er intet. 1. Kor 15:14

Om ikke Kristus har stått opp fra de døde, er vi de ynkverdigste av alle mennesker, da er vår tro meningsløs. Hvis det ikke finnes noen oppstandelse så finnes jo bare dette livet.

Men nå er Kristus reist opp fra de døde og er blitt førstegrøden av dem som er sovnet inn. 1. Kor 15:20

Ja, Kristus er sannelig oppstått. Skriftene talte sant. Disiplene har selv skrevet og vitnet om at Jesus viste seg for dem i løpet av 40 dager og underviste dem før himmelferd. Ved ett tilfelle viste Jesus seg for

mer enn fem hundre brødre på én gang. Av dem lever de fleste ennå. 1. Kor 15:6

Dersom den første generasjonen lesere av Paulus' brev tvilte, hadde de en hel del vitner de kunne spørre.

Til og med Jesu disipler tvilte; de kunne først ikke tro at det var sant at Jesus hadde oppstått. Egentlig kan vi være takknemlige for det. De tok nemlig ikke sjansen på at "Jesus sikkert lever", de ville ha full visshet. De fikk møte ham og ble overbeviste. Vi kan stole på vitnesbyrdet deres! Jesus lever! Syndens og dødens makt er brutt! Vi har et levende håp!

3 At døden er beseiret

Gud har tilintetgjort døden! Jesus seiret på Golgata. Der led og døde han som er alle menneskers stedfortreder. Verden er forsonet med Gud (2. Kor 5:19), all misgjerning er tatt bort på én dag (Sak 3:9), ondskapens åndsmakter er beseiret (Kol 2:15) og dermed har også døden mistet sin makt; den kunne ikke holde Jesus i sitt grep.

Døden er oppslukt til seier. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven. Men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus! 1. Kor 15:54-57

Kristus har oppfylt loven, tatt lovens straff for synden og seiret. Derfor er det

ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Rom 8:1

Det finnes ingen anklage fra Guds hellige lov som treffer den som har tatt sin tilflukt til Jesus i tro. Den som er i Kristus er fullkommen og rettferdig om man så skulle føle det motsatte. Derfor; du som vil ha tilgivelse for synden og leve rett for Guds åsyn, gå til Jesus! Så lenge det er nådens tid, vil du alltid bli møtt med nåde og tilgivelse hos ham. I Jesus har også din siste fiende, døden, møtt sin overmann.

4 At vi skal stå opp

Bibelen er tydelig på at alle mennesker skal stå opp igjen fra de døde på den siste dag. Men ikke alle skal stå opp til et evig liv hos Gud.

Den som tror på Sønnen, har evig liv. Men den som ikke vil tro på Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham. Joh 3:36

Det er avgjørende for evigheten hvordan forholdet vårt til Jesus er. Derfor er det også avgjørende at evangeliet blir forkynt for alle folk! Ingen trenger å stå under Guds vrede, alle er velkommen til Jesus!

I dåpen døde og oppstod du med Kristus. Hvis du fremdeles vil ha ham til din Frelser, kan du frimodig ta til deg løftet hans:

Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Joh 11:25-26

Guds ord taler tydelig om våre legemers oppstandelse. Rosenius skriver:

Vi må huske at det ikke er sjelene, men helt klart legemene Herren så titt gir oss løfter om og sier "Jeg skal oppreise det på den siste dag (Joh 6:39). Du kan nok ikke forstå hvordan et legeme som er smuldret opp i graven eller brent til aske, skal kunne vekkes opp eller hvordan havet skal kunne gi tilbake sine døde.

Men forstår du hvordan Gud en gang skapte alle ting av intet, eller hvem som ga ham materialet han trengte til alt dette? Svar ham på de spørsmålene han stilte til Job: "Hvor var du da jeg la grunnvollene for jorden?" (Job 38:4) Bøy deg for den Høye, for den Evige Majestet og bekjenn at du ikke forstår noe, og at han er den Allmektige som gjør under!" Husandaktsboken 19. desember

Bibelen gir et fast håp, ikke bare om at våre sjeler skal få evig liv men om at legemet skal oppstå og forenes med sjelen og ånden. Da skal den som døde i samfunn med Frelseren forherliges og bli lik ham.

Han skal forvandle vårt fornedringslegeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme ved den kraft han har til også å legge alle ting under seg. Fil 3:21

På samme måte som graven ble et hvilested for Jesus, vil den bli det for den som tilhører ham.

På den ytterste dag skal Gud vekke opp meg og alle døde, og gi meg og alle som tror på Kristus, evig liv (forklaringen til tredje trosartikkel).


Artikkelen stod først på trykk i "Kyrka och folk" som vi har et samarbeid med om utveksling av stoff. Se nettutgaven her og den originale teksten på svensk her. Artikkelen ble først publisert av foross.no 16.april 2017.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
7 min
Ressurstype

  Andakt

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Gunnar Andersson.
  Gunnar er gift med Ailen og sammen har de fire barn. Han er prest i Missionsprovinsen og pastor på Missionsgården i Vännäs.
   Ressurser av Gunnar Andersson
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.