Publisert

Ånden helliggjør og herliggjør Pinsen leder til helliggjørelse og vekst i nåden


Ca leselengde:
9 min

Fylt av Ånden

Da ble de alle fylt av Den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk etter som Ånden ga dem å forkynne. Apg 2:4

Pinsen var en mektig opplevelse av Guds Ånds komme og fylde, og den ga seg helt konkret utslag. Ordet om Guds mektige gjerninger i Kristus lød plutselig på en lang rekke språk i Jerusalem. Dette var virkelig for alle folkeslag.

Flere ganger i Apostlenes gjerninger nevnes det at mennesker ble fylt av Den hellige ånd. Og de samme mennesker ble fylt flere ganger. Slik det står, synes det som om det dreier seg om en særlig utrustning i bestemte situasjoner: Peter for Det høye råd, 4:8. Den første menighet da de religiøse lederne truet dem, 4:31. Paulus i møte med en motstander, 13:9. Ånden ga dem det de trengte i møte med den utfordring de sto overfor.

Men det at Ånden fyller, handler ikke bare om særlige utfordringer. I Ef 5:18 formaner Paulus de troende han skriver til: «Bli heller fylt av Ånden». Der dreier det seg ikke om en særlig tjenesteutfordring, men om livet som kristne i denne verden. Også til det trenges det å bli fylt av Den hellige ånd. Vi taler om Åndens helliggjørende gjerning.

Gjenfødt til nytt liv

Da du hørte evangeliet om Jesus og kom til tro, ble du frikjent for Guds domstol på grunnlag av Jesu offer. Paulus taler om at vi ble rettferdiggjort, Rom 5:1. I samme øyeblikk flyttet Guds  Ånd inn i livet ditt og nyskapte deg. Du ble født på ny, Joh 3:3. Det er det som rekkes deg i den kristne dåp til tro og tilegnelse, og hvor du griper det, blir du Guds barn. Du blir lem på Kristi legeme og får del i hans liv.

Rettferdiggjørelsen eller frikjennelsen i Kristus er selve grunnlaget for din kristenstand. Du kan aldri bli mer rettferdig enn du allerede er i Kristus. Du kan aldri bli noe mer enn Guds barn. Det er du hele veien for Jesu skyld alene. Men når Ånden flytter inn i livet ditt, begynner han en vekstprosess i livet ditt. Du ble født på ny for å vokse som Guds barn, slik at livet ditt blir stadig mer preget av hvem du er: Guds barn i Kristus.

Helliggjørelse er det nye livs vekst

Helliggjørelsen er det nye livs vekst. I Kristus er du blitt hellig, og vekstprosessen vil virke at du blir det du er, at hele livet ditt blir preget av Jesus så du i ord og handling blir et vitne om ham. Du kan ikke bli mer frelst enn du er i ham, men frelsen kan prege deg stadig sterkere. Noen sier om sønnene våre at de likner meg. Ikke så rart når de er mine barn. De har fått i fødselsgave et utseende og også en utrustning som vitner om hvem som er deres opphav. I overensstemmelse med det skriver Paulus:

Ha Gud som forbilde, dere som er hans elskede barn. Ef 5:1

La det merkes at dere er Guds barn, og at Gud er deres Far.

Rettferdiggjørelsen er en domsavsigelse i himmelen som forkynnes deg, en tilsigelse av Kristi rettferdighet som rekkes deg som gave for Jesu skyld. Den hviler alene på Kristi gjerning helt uten for deg. Du er den passive som hører og mottar Guds frikjennelse. I helliggjørelsen derimot er du ikke passiv. Ånden kaller deg i arbeid og ber deg om å la deg fylle og lede av ham. Det er et paradoks som uttrykkes klassisk i ordet fra Fil 2:12-13:

Arbeid på deres frelse med frykt og beven, for Gud er den som virker i dere både å ville og å virke.

Gud virker, la ham få lov og hindre ham ikke.

Derfor formaner ordet oss til hver dag å fremstille våre legemer som et levende, hellig offer til Guds behag, Rom 12:1. Og samtidig bes vi om å la oss forvandle ved fornyelsen av vårt sinn så vi ikke følger denne verdens skjema, Rom 12:2.

Dødelsen av det gamle menneske

Det er den positive siden av saken. Men samtidig som du formanes til å stille deg selv fram som et hellig offer, sier Ordet at du skal utlevere ditt gamle menneske til å korsfestes og dø. Ja, i dåpen ble du korsfestet med Kristus, Rom 6:3-6

for at den kroppen som er underlagt synden, skulle tilintetgjøres og vi ikke lenger skulle være slaver under synden.

Ny i Kristus er du samtidig det samme gamle menneske i deg selv. Synden bor fortsatt i deg og forsøker å ta makten over deg igjen. Det er Satans innfallsmulighet i livet ditt, og derfor er det avgjørende viktig at du stadig utleverer til døden, det som hører døden til: Ditt gamle menneske og synden som bor i deg.

Paulus bruker bildet om å kle av seg i den sammenheng:

Og lyv ikke for hverandre! For dere har kledd av dere det gamle mennesket og dets gjerninger og iført dere det nye, det som blir fornyet etter sin skapers bilde og lærer ham å kjenne. Kol 3:9-10

Dere har gjort det, sier Paulus, og samtidig:

Men legg nå av alt dette. Kol 3:8a

Det er snakk om en livslang prosess der vi daglig kalles til å se det avgjørende som har skjedd, at vi med Kristus er døde bort fra synden og stått opp til nytt liv i Kristus – og så leve i lys av det. Hver dag avlegge det gamle, for det stikker hele tiden hodet fram. Hver dag ikle oss det nye, for det er vårt i Kristus:

Kle dere derfor i inderlig medfølelse og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige. Kol 3:12

Ingen av oss blir ferdige så lenge vi er her. Det er helliggjørelsens kamp, men den står under håpets fortegn. Snart kommer Jesus og henter oss, og da er vi ferdige med det gamle for evig, alt er nytt. Så blir det mange nederlag underveis, men i Jesus er det renselse for all synd, og der er det oppreisning til fortsatt vandring med ham som hele veien er vår rettferdighet og vårt håp.

Veksten er Åndens verk ved nådens midler

I denne prosessen vokser vi umerkelig hele tiden, ja, sier apostelen:

Vi blir alle forvandlet…fra herlighet til herlighet, og dette skjer ved Herrens Ånd. 2. Kor 3:18

Veksten er en frukt av Åndens virke gjennom nådens midler. I Kolosserbrevet som skrives parallelt med Efeserbrevet, skriver Paulus ikke «Bli fylt av Ånden», men «La Kristi ord få rikelig rom hos dere!» Kol 3,16. Det er to sider av samme sak. Ånden arbeider ikke uformidlet i sterke følelser og rykninger, men gjennom det ordet vi møter i apostlenes lære, Apg 2,42. Derfor holdt de første kristne seg til apostlenes lære. Det var deres åndelige næring. Her ble de fornyet i troen til tjeneste og misjon.

Men slik er det også for oss. Skal du vokse som kristen, er du helt avhengig av jevnlig tilførsel av næring. Den kommer til deg i Guds ord, lest eller forkynt. Den kommer til deg i nattverden og i fellesskapets omsorg i vitnesbyrd, diakoni og oppmuntring.

Ingen av oss har liv i oss selv. Som kroppen er helt avhengig av føde, er sjelen det. Siste kveld før lidelsen sa Jesus til disiplene:

Bli i meg så blir jeg i dere. Joh 15:4-5

Og han nevner i den sammenheng både Ordet og bønnen som midler han møter oss igjennom. Å leve som en kristen er å leve ved nådens kilder. De fire B’er hører til barnelærdommen: Bibel, brorskap, brødsbrytelse og bønn. De er ikke krav, men Guds gaver til oss der han har satt oss stevne og der han har lovet å møte oss. Noen er lesende, andre ikke, men alle har vi tilgang på Guds ord enten lest eller hørt. Vær jevnlig ved Guds store matbord og hent det du trenger for å leve som kristen i en ulvetid.

Der Ånden får makt og får prege et menneske, vokser Åndens frukt fram: «Kjærlighet, glede fred…», Gal 5:22. Der er det godt for andre å møte oss, for vi er preget av Ånden med mildhet og godhet. Det handler ikke lengere om å bli først og størst, men om å tjene og være til velsignelse overfor dem vi ferdes sammen med. Derfor er helliggjørelsen en viktig forutsetning for bruken av Åndens gaver, 1. Kor 13. Hvor kjærligheten rår, blir gavene ikke til selvhevdelse og konkurranse, men til Kristi legemes oppbyggelse. Uten at vi merker det, forvandler Ånden oss til likhet med Jesus.

Herliggjørelsen

Og det varsler herliggjørelsen. Den skjer ved enden av livsveien, når Jesus kommer igjen. Da skal vi forvandles, så vi blir ham like, for vi skal se ham som han er, 1. Joh 3:2. Det er målet for Åndens gjerning. Derfor sukker han i oss, Rom 8:23; 2. Kor 5:4. Han venter på at Gud skal bli alt i alle og at Guds frelseshusholdning skal nå sitt mål.

Han ville fullføre sin frelsesplan i tidens fylde: å sammenfatte alt i Kristus. Ef 1:10

Synden kom inn i verden og splittet fra hverandre alt det som Gud hadde sammenføyet: Gud og menneske, menneske og menneske, menneske og den øvrige skapning. Når Jesus kommer, blir det igjen ett etter Guds gode vilje. En herlig dag venter deg. Gud har virkelig gjemt det beste til sist: En ny himmel og en ny jord, Lammets bryllup når han og bruden skal forenes for evig. La det gi deg mot i troens og helliggjørelsens kamp. Det er bare en liten stund, så er alt herlighet for evig.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
9 min
Ressurstype

  Bibelutleggelse

Serie

  Ånden herliggjør Jesus

  Ånden utruster og sender

  Ånden helliggjør og herliggjør Pinsen leder til helliggjørelse og vekst i nåden (vises nå)

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Kurt Hjemdal.
  Kurt Hjemdal er opprinnelig dansk, men har bodd i Norge siden 1975. Han har vært lærer på bibelskolen i Staffeldsgate, rektor på bibelskolen i Grimstad (begge Normisjon), forlagssjef i Luther forlag og sokneprest i Ski. Pensjonisttilværelsen siden 2007 har blant annet inneholdt en del reisevirksomhet som forkynner og pastor i Norkirken Grimstad.
   Ressurser av Kurt Hjemdal
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.