Publisert

Grundig om veien fra islam til kristen tro Bokanmeldelse av "Søkte Allah, fant Jesus"


Ca leselengde:
5 min

Søkte Allah, Fant Jesus er skrevet av Nabeel Qureshi og utgitt på Lunde forlag.

Boken har et tydelig budskap og en gjennomtenkt og solid oppbygning, som begge blir forklart innledningsvis. Den inneholder en veiledning om hvordan den bør leses og forstås.

Det som gjorde sterkest inntrykk på meg i boka, og som utfordret meg mest, var hvor viktig det var for forfatterens kristne venn å utfordre muslimens fordommer mot den kristne tro. Dette for at han skulle kunne ta stilling til kristendommen ut fra kristendommens egne sannheter. Det ble gjort av ekte kjærlighet og på en respektfull og grundig måte.

Dette var avgjørende for Qureshis omvendelse, og er et forbilde for hvordan vi som kristne kan og bør møte våre ikke-troende venner og bekjente. Det viser også hvor viktig nære relasjoner kan være for å nå inn med evangeliet til ikke-troende, og spesielt muslimer.

Boka inneholder mange eksempler på god apologetikk, trosforsvar, som kan benyttes for å bryte ned tankebygninger som reiser seg mot Gud. Boken inneholder blant annet mange gode argumenter om evangelienes troverdighet.

Kapittelinndeling og kort oversikt over innholdet

Boken er inndelt i ti hoveddeler:

  1. Kalt til bønn
  2. En ambassadør for islam
  3. Det nye testamentet under lupen
  4. Korsvei
  5. Jesus: Menneskelig Messias eller Guds sønn
  6. Å teste evangeliet
  7. Sannheten om Muhammad
  8. Koranens hellighet
  9. Tro i tvilen
  10. Ledet av Guds hånd

De to første delene har ca. ti underkapitler og de resterende har ca. fire. Hver del slutter med et lite avsnitt med henvisninger til utfyllende litteratur og linker til nettsteder. Boken inneholder rikelig med noter med forklaringer eller kildehenvisninger, og den er på 300 sider.

Bokens første del gir ikke-muslimer et innsideperspektiv på en muslims hjerte og tankeverden. Den viser også hvor alvorlig mange muslimer tar sin gudstro, og sine religiøse plikter, og hvor inderlig de er i sin bønnetjeneste. Qureshi tilhørte en moderne og ganske liten muslimsk sekt, Ahmadiyya, og vokste opp i en ahmadimuslimsk misjonærfamilie i USA.

Boken beskriver hva som er spesielt for ahmadimuslimer, og gir først og fremst innblikk i hvordan denne gruppen muslimer utøver sin tro. Mye vil være representativt også for muslimer tilhørende andre retninger, samtidig som ulik kulturell og etnisk bakgrunn i stor grad påvirker hvordan den islamske tro utøves.

Hovedinnholdet

Del 1 gir et grundig innblikk i Qureshis bakgrunn, familiens religiøse liv, trosliv og deres forståelse av islam, Koranen og Muhammad. Vi får også innblikk i islamsk bønneliv, sharia, ramadan og muslimske drømmer, og at fromhet, for eksempel det å kunne sitere Koranen utenat på arabisk, anses som viktigere enn kunnskap.

Del 2 har fokus på hvor viktig det er for en muslim å være en ambassadør for islam, og å ære islam med livet. Den viser også kulturkollisjonen som oppstår mår man er amerikanskfødt muslim.

Lydighet mot islamske autoriteter oppleves for en muslim som viktigere enn kritisk tenkning og individuell vurdering, i følge Qureshi. Sannhet vurderes ut fra hva de muslimske autoritetene mener, både når det gjelder islam, kristendom og jødedom.

Hva som er rett og galt avgjøres i islam/muslimsk kultur basert på en ære- og skam-kultur. Skammen knyttet til å bli avslørt for å ha gjort noe ulovlig anses og oppleves som mer alvorlig enn å ha gjort det ulovlige. I kristendommen relateres rett og galt til en skyld-/uskylds-kultur. Dette er to vidt forskjellige måter å vurdere rett og galt på, og gjør det vanskelig for kristne og muslimer å forstå hverandre.

Qureshi var midt i tenårene da Twin Tower tragedien inntraff 9/11-2001. Det var et sjokk for ham å oppdage at muslimer kunne utføre slike handlinger i Allahs navn, og han oppdaget forskjellen på Vestens og Østens tolkning av islam.

Del 3 handler om hvordan David, Qureshis gode kristne venn, startet en aktiv evangelisering overfor Qureshi.

Del 4, 5 og 6 handler om hvordan Qureshi sliter med å motgå argumentene for Bibelens troverdighet, selv om han virkelig prøver. David kommer ham i møte, og viser forståelse for hvor vanskelig det er for ham å skulle stille spørsmål ved islams troverdighet. Det avdekkes også at den muslimske måten å argumentere på mot kristendommen ikke tar inn over seg kristendommens egne argumenter.

Del 7 og 8 handler om hvordan Qureshi tilnærmer seg islams og Koranens sannheter på en vestlig måte, det vil si ved å undersøke systematisk hva grunnlaget for islam bygger på. Han finner ut at Koranen og fortellingene om Muhammads liv ikke stemmer overens med det han har fått overlevert fra sine muslimske autoriteter – som han har hatt full tillit til gjennom hele oppveksten, og som foreldrene, som han setter svært høyt, også har sin fulle tillit til. Dette river ut grunnmuren i livet hans, og han innser at kristendommen representerer sannheten.

Del 9 og 10 handler om hvor vanskelig det kan være for en muslim å velge Jesus på tross av at han er overbevist om at Jesus er den sanne Gud, og eneste veien til frelse.

Styrker og svakheter ved boken

Den første delen av boka kan virke litt langtekkelig, især hvis man er utålmodig med å komme til den delen som viser Qureshis vei til Kristus. Men denne delen er grunnleggende for å gi en forståelse av hvor viktig tradisjonen, og fedrenes og de muslimske autoritetenes meninger og overleveringer er for en oppriktig søkende muslim.

Boka gir et godt innblikk i den voldsomme indre striden muslimer som kjemper med/mot evangeliet står i, og hvordan Gud midt i denne striden kan gi seg til kjenne for mennesker direkte gjennom drømmer og syner.

Boka anskueliggjør også hvor vanskelig det er å utfordre overbevisninger som ligger hjertet nært. En muslim som tar sin tro på alvor, er stolt av religionen sin og har klippetro på at det han eller hun er opplært i er sannheten, både om islam og alle andre religioner. Det skal mye til før disse begynner å tvile på egen religion.

For Qureshi var det av avgjørende betydning for hans omvendelse at han fikk en god kristen venn som han fikk tillit til på tross av ulik tro, og at denne vennen av kjærlighet ikke lot Qureshi bli i sin feilaktige oppfatning om kristendommen.

Boken kan blant annet kjøpes her. 


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
5 min
Ressurstype

  Boktips

Emne

  Gudsbevis

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Eva Skipenes.
  Eva bor i Tromsø og arbeider med datasikkerhet og personvern i Helse Nord IKT. Hun er med i Fjellheim misjonsforsamling, aktiv i barne- og ungdomsarbeid i Tromsø (lag og leir) i tillegg til at hun er, og har vært, aktivt med i ulike styrer tilknyttet Norsk Luthersk Misjonssambands virksomheter.
   Ressurser av Eva Skipenes
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.