Publisert

Prek Praktiske refleksjoner om prekenen på én side


Ca leselengde:
5 min

Kort, praktisk og ærlig om forkynnelse. Det er hva vi sitter igjen med etter å ha lest heftet Prek, praktiske innspill til prekenen, prekenforberedelse og prekenrefleksjon. Heftet er ment som en ressurs for prester og forkynnere og er særlig myntet på kandidatene i Den Lutherske kirke i Norges egne deltakere i Ad Fontes som er deres supplerende presteutdanning.

Det er Torkild Masvie selv, frontfigur og biskop i kirkesamfunnet, som er forfatter og her deler han fra sin rikholdige forkynnertjeneste som feltprest, lags- og studentprest, rektor ved Caspari Center i Jerusalem og nå siden 2005 for det meste tilknyttet Messiaskirken i Oslo. For de som har hørt og kjenner Torkild er heftet gjenkjennelig i stilen. Her er det ikke mange ord til overs og vi kommer raskt til poengene.

Hvert poeng på én side

Heftet består av to deler der første del er hovedinnholdet og siste tekstrekkene. Mer om det siste under. Det er gjort et poeng av at dette skal være kort og konsist. Hvert moment får derfor kun èn side og det er ofte bare èn av to spalter som er i bruk i tillegg til at hver side har mye luft. Med andre ord drives poengene frem og blir ikke omstendelige.

Det er 13 refleksjoner om "før- ", fire om "under- " og elleve om "etter prekenen".

Praktisk

I all hovedsak er dette en praktisk ressurs. Hvordan arbeide systematisk med teksten? Hva når tekst eller tema ikke er gitt? Hvordan forholde seg til evaluering? Hva når det går dårlig? Hvor lenge skal du tale og mange, mange flere svært aktuelle spørsmål berøres. På grunn av den praktiske tilnærmingen er det mange aktuelle spørsmål som prester og forkynnere nok kan nikke gjenkjennende til. I denne sammenhengen er også forfatterens personlig erfarte refleksjoner nyttige i møte med de ulike spørsmålene.

Likevel kunne det nok med fordel ha blitt gitt mer rom til å reflektere litt mer inngående rundt en del av disse praktiske spørsmålene. Og overraskende nok er det svært lite henvising til konkrete bibeltekster i løpet av denne delen av heftet. Det er noe overraskende at et hefte som eksplisitt understreker en tydelig teoretisk bibeltillit henviser mer til hva ulike prester har sagt enn til hva Bibelen selv sier.

Forskjellighet

Prek er et hefte som tydelig og positivt understreker at den gir råd til prekenen ut fra en evangelisk luthersk kristendomsforståelse der Ordets forkynnelse under søndagsgudstjenesten er navet i det lokale menighetslivet. Dette utgangspunktet blir i liten grad drøftet, men er grunnforutsetninger som den praktiske veiledningen blir gitt ut fra. For noen vil dette kunne oppleves som noe fremmed, samtidig som frimodigheten med utgangspunkt i egne standpunkt er et kjærkomment friskt pust i en forsiktig norsk menighetssammenheng. Likevel gir boken rom for personlige ulikheter, også i forkynnelsessituasjonen. Noen tilbakevendende vendinger er; "her er vi forskjellige", "noen gjør slik, andre slik", "min og din vei er ulik". Rommet for forskjellighet som personer er med andre ord til stede og vektlegges. Den befriende ærligheten hjelper også på dette.

Bibelsyn

Iallefall tre ganger i løpet av heftet understreker forfatteren sin egen og AdFontes overbevisning om Bibelens ufeilbarlighet. Vi er glade for å merke oss hvordan heftet ønsker å løfte fram en dyp tillit til Bibelens budskap og en frimodighet i å forkynne hva tekstene forteller. Samtidig er det her en del uavklarte spørsmål som med fordel kunne vært belyst. Hvorfor har AdFontes denne overbevisningen? Hvilke praktiske konsekvenser får det? Og hvordan ser forfatterne på forholdet mellom Majoritetsteksten og andre greske nytestamentlige manuskripter? Det blir kort henvist til at majoritetsteksten bør konfereres i tekstarbeid under taleforberedelser (s.12), men har majoritetsteksten større tyngde enn eldre nytestamentlige manuskript? Dette spørsmålet står ubesvart og er på mange måter et symptom på hovedutfordringen i heftet. Den korte formen som gjør det lett å pløye gjennom, men det åpner samtidig i liten grad for drøftinger eller nyanser.

Tekstrekkene

Bakerst i heftet finner vi reviderte tekstrekker som er utarbeidet av nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid. Disse tekstrekkene tar utgangspunkt i de tekstrekkene som i dag blir brukt i DNK og andre kirkesamfunn, men har gjort to hovedendringer.

For det første er mange av tekstene forlenget for å forsøke å få med meningsinnholdet i det aktuelle tekstavsnittet. Dette er en gledelig endring. Tekstene i Det nye testamente er gitt oss i sammenheng, og derfor bør det også være en målsetning at forkynnelsen legger til rette for at tilhørerne kan forstå det som en del av den opprinnelige tekstsammenhengen.

Den andre endringen er at det har blitt gjort noen endringer knyttet til hvilke tema som blir berørt i de ulike tekstrekkene. Den norske kirkes tekstboktradisjon utelater tekster som er aktuelle for en del aktuelle stridsspørsmål i sine tekstrekker. Med disse nye tekstrekkene ønsker derimot nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid å ta med tekster som omhandler læremessige stridsspørsmål. Dette fører til at det har blitt tatt inn tekster som er blant annet er aktuelle for forståelsen av homofilt samliv (Rom 1:18-32), gjengifte (Matt 19:3-9) og kvinners tjeneste (1.Tim 2:8-15). Det at disse tekstene er inkludert i tekstrekkene er vi også glade for. Som Kristi kirke kan vi ikke ha berøringsangst overfor tekster som er stridstema i vår tid. Tvert i mot trenger vi å arbeide med disse tekstene, som med alle andre tekster i Bibelen, for å forsøke å forstå dem best mulig.

Konklusjon

Alt i alt er vi glade for det arbeidet som har blitt gjort med heftet "Prek". Samtidig er heftets store styrke, med det lettfattelige og praktiske innholdet også heftets største svakhet. Det blir derfor dessverre litt lite rom for nyanser og dypere drøfting av de ulike punktene som gjør at heftet også har begrenset nytteverdi.

Når det gjelder de nye tekstrekkene er vi glade for det arbeidet som har blitt gjort, og vi håper at mange kirkesamfunn vil begynne å bruke dem i sine menigheter.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
5 min
Ressurstype

  Boktips

Om Redaksjonen
forfatter_fotoSkrevet av: Redaksjonen .
  Redaksjonen i foross.no består av Endre Stene, Øivind Ruud Kringstad, Ingvald André Kårbø, Silje Kiil, John-Kjetil Gagnat og Vegard Soltveit. Vi kan kontaktes på post@foross.no.
   Ressurser av Redaksjonen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.