Publisert

De som elsker Jesus 3 kjennetegn på Jesu disipler


Ca leselengde:
8 min

1. De elsker Jesus og holder fast ved hans bud

Jesus sa:

Dersom dere elsker meg, da holder dere fast på mine bud. (…) Den som har mine bud og holder fast på dem, han er den som elsker meg. Joh 14:15,21

Det er et kjennetegn på Jesu disipler, de som elsker Jesus, at de vil holde fast ved alt det Han har talt og undervist om. Det mennesket som har blitt frelst av Jesus, får en lengsel etter å bli mer og mer helliget slik at det lever i overenstemmelse med Jesu vilje, til Guds ære og til hjelp for sine medmennesker.

Legg merke til at kjærligheten kommer først. Vi kan sammenligne dette med vanlige mellommenneskelige forhold: din kjærlighet til et menneske vekkes ikke av at du gjør det han eller hun vil. Tvert imot: Du vil gjerne hjelpe til og gjøre godt imot et menneske som du elsker.

Det er på samme måte med forholdet til Jesus. Du elsker ikke Jesus på grunn av at du adlyder budene Hans. Nei, du elsker Jesus for den Han er og for hva Han har gjort og stadig gjør for deg. Ditt hjerte henger fast ved Ham fordi Han har dødd for dine synder, forenet deg med seg i den hellige dåp og daglig vil forlate deg for alle dine synder.

Og Jesus elsker heller ikke deg på grunn av det du gjør, men for den du er. Du er skapt av Ham og uendelig dyrebar i øynene Hans. Gud elsker deg fordi Han er Kjærligheten. Vi kan ikke forstå det, men Han har vist oss at det er sånn det er ved å gi sin egen enbårne Sønn til offer i vårt sted.

Kan du kjenne deg igjen i dette? I så fall kjenner du kanskje igjen at du ikke bare vil holde fast ved Jesu bud, men at du også har et ønske om å leve etter dem? Og så merker du kanskje at du har vanskelig for å gjøre det?

Hva skal du da gjøre, du som ønsker å følge Guds vilje, men som merker at du ofte overmannes av fristelser og fall? Hva skal du gjøre, du som kjemper med en spesiell synd som du ikke blir kvitt? Det kan hende du til og med er redd for at du holder en særskilt synd nærmere til ditt bryst enn du holder din Frelser? Du tenker kanskje at du har sviktet din Frelser så mange ganger at du ikke tror det finnes mer tilgivelse for din synd, at du helt enkelt ikke er verdt det?

Vend deg til Jesus! Om du har falt for tusende gang, vend deg tilbake til Jesus.

Gud vil nemlig ikke gi deg det som du har fortjent. Det du fortjente, ga Han til Jesus isteden. Jesus tok ansvaret for syndene dine og for å betale for dem. Jesus tok også syndene som du kjemper med akkurat nå. Det var derfor han måtte lide og dø under Guds dom.

Alt det du skulle fått, fikk Jesus, og derfor gir Gud deg nå, i stor nåde og barmhjertighet, det som Jesus har fortjent.

Jesus sa videre:

Den som elsker meg, skal bli elsket av min Far. Og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham. Joh 14:21b

Den som tror på Jesus og elsker ham, er elsket av Faderen på samme måte som Jesus er elsket av Faderen.

Jesus skal åpenbare seg for deg. Den Hellige Ånds viktigste og kjæreste oppgave er å åpenbare Jesus for deg. Du får se Ham som bar din synd og all din mislykkethet til korset, og som led og døde i ditt sted.

Du får se at Han selv fullt ut lever etter det Han lærer og ikke tilgir et begrenset antall ganger, men 70 ganger 7, altså uendelig mange ganger. Kraften til helliggjørelse finnes ikke i deg, men i tilgivelsen, i de gode nyhetene om Jesus.

2. De har Hjelperen, sannhetens Ånd

Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig, sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Jeg skal ikke etterlate dere farløse, jeg kommer til dere. Joh 14:16-18

Situasjonen er på mange måter lik for Jesu disipler i dag som den var da Jesus uttalte disse ordene. De var en liten skare i en stor verden. De følte seg små og svake. Spørsmålet kunne sikkert stilles da og det gjør det også i dag: Hvordan skal man kunne bli bevart og nå fram til målet?

Mange kan synes å være ensomme på veien, uten nære slektninger eller venner som støtter dem. Og selv om man til og med har andre kristne rundt seg, noe som er en stor gave og hjelp, kan det oppleves som om Gud er fraværende.

Allikevel finnes det et fantastisk løfte fra Herren å holde seg til: du er ikke etterlatt farløs! Du har én ved din side som er så mye bedre enn den beste jordiske far kan være. Du har Hjelperen som ikke bare kommer innom på besøk, men som bor i deg uansett om du føler det eller ikke.

Hjelperen kjenner til alle dine behov, til og med dem du ikke kan sette ord på. Han ber for deg med sukk som ikke rommes i ord (Rom 8:26).

Denne Hjelperen, som bor i den som er døpt og lever i troen på Jesus, er den Hellige Ånd, Faderens og Sønnens Ånd, altså Gud selv. Så stor omsorg har Gud for sine barn at Han ikke lar noen annen ta hånd om dem! Han bor selv i dem. Jeg skal komme til dere, sa Jesus.

Derfor kan du, om det ser mørkt og vanskelig ut, holde fast ved at Han skal lede deg gjennom alle farer, sånn at du trygt kan nå det himmelske målet.

Du trenger ikke å uroe deg for framtiden. Hva som enn skjer, står løftet fast om at Hjelperen, den Hellige Ånd, bor i deg. Han blir hos den som ikke stenger Ham ute gjennom å fornekte og gå bort fra Jesus. Hvis du er urolig for å komme bort fra Jesus, er det nettopp et tegn på at den Hellige Ånd fremdeles er virksom i deg.

Når du blir minnet på din synd, får du be med Kong David:

Kast meg ikke bort fra ditt åsyn! Ta ikke din Hellige Ånd fra meg! Sal 51:13

Du kan stole på at Han, i henhold til løftet, blir værende hos deg hele veien til målet!

3. De lever, for Jesus lever

Ennå en liten stund, og verden ser meg ikke lenger. Men dere ser meg, for jeg lever, og dere skal leve. Joh 14:19

Ikke lenge etter at Jesus hadde sagt dette, skulle verden ikke se Ham mer. Han skulle dø og oppstå for så å vende tilbake til himmelen.

Verden, de som ikke tror, ser bare med sine fysiske øyne. De er og forblir åndelig blinde om ikke Den Hellige Ånd får åpnet øynene deres.

Kristne har derimot fått et åndelig syn og kan derfor se Jesus. Når du ser Jesus i Skriften, ser du også at du skal leve, for Han lever.

Ettersom Jesus lever, er det umulig at du skal dø, du som er forenet med Ham gjennom dåpen og troen.

Jesus sa:

Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Joh 11:25-26

Døden blir en overgang fra dette livet til det fullkomne og evige livet. Din død blir Jesu død. Han levde selv om Han var død. Det som skjedde da Jesus døde, var at Han som er Livet oppslukte døden. Derfor kan Paulus skrive:

Døden er oppslukt til seier. 1. Kor 15:54

Den Hellige Ånd vil åpenbare for deg at Gud, som har betalt en så høy pris for å frelse deg, aldri kommer til å overgi deg eller glemme deg.

Dette vil Han minne deg om igjen og igjen. Ånden vil på nytt og på nytt åpenbare Guds kjærlighet gjennom Jesus Kristus for deg, sånn at du kan innstemme med Paulus:

For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er, eller det som komme skal, eller noen makt, verken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Rom 8:38-39


Teksten er oversatt fra svensk av Silje Kiil.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
8 min
Ressurstype

  Hva Tror Vi

Emne

  Disippelliv

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Gunnar Andersson.
  Gunnar er gift med Ailen og sammen har de fire barn. Han er prest i Missionsprovinsen og pastor på Missionsgården i Vännäs.
   Ressurser av Gunnar Andersson
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.