Publisert

Ord i Bibelen: Dåp1Hva er dåp?

”Dåp” betyr egentlig neddykking i vann. Kristen dåp er en renselseshandling ved innledningen til kristenlivet. Det er en hellig handling som grunner seg på Jesu befaling. Derfor kaller vi det et sakrament. Jesu befaling om dåpen kaller vi dåpsbefalingen/misjonsbefalingen.

18 Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord 19 Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, 20 og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende! Matt 28:18-20

2 Hva gir dåpen, hva virker den?

Dåpen er et nådemiddel, dvs. den formidler Guds nåde til en synder som tar imot den i tro.

Dåpen -

 • gir syndenes forlatelse og Den Hellige Ånd.

Peter sa til dem: Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave. Apg 2:38

 • renser oss fra vår urenhet. Ef 5,26
 • forener oss med Jesu død og oppstandelse. Kol 2,11-12
 • ikler oss Kristus. Gal 3,27
 • gjenføder og fornyer oss. Tit 3,5
 • frelser oss og er en god samvittighets pakt med Gud. 1 Pet 3,21

Hva gagn har vi av dåpen?
Dåpen virker syndenes forlatelse, frelser fra døden og djevelen, og gir evig salighet til alle som tror. Dette er Guds ord og løfte. (Luthers lille katekisme, 4. del, pkt.3)

3 Hvordan er forholdet mellom dåpen og Ordet?

a. Det er evangelieordet som gjør vannet til dåp. 

Hvordan kan vann gjøre så store ting?
Vann gjør det ikke, men Guds ord som er forent med vannet, og troen som liter trygt på dette ordet. Uten Guds ord er vannet bare vann og ingen dåp, men med Guds ord er det en dåp, et nådens bad til gjenfødelse ved Den Hellige Ånd. (Luthers lille katekisme, 4. del, pkt. 5)

b. Ordet/evangeliet har også frelsende betydning uten vannet.

Ordet/evangeliet -

 •  frelser. 1Kor 15,1-2
 • renser fra synd. Joh 15,3
 • gjenføder. 1Pet 1,23
 • gir Den Hellige Ånd. Gal 3,2

c. Selv om Ordet formidler den samme nåden, er dåpen nødvendig til frelse.

Dåpen er nødvendig fordi:

 • Jesus har befalt den
 • den markerer en tydelig overgang fra urenhet til renhet, fra død til liv
 • den er en paktslutning mellom Gud og oss om at vi får være Guds barn, en pakt Gud aldri kan bryte.

Er vi troløse, så forblir han trofast. For han kan ikke fornekte seg selv2Tim 2:13

Derfor skal dåpen aldri gjentas. Jf. Ef 4,5-6. ”Det er én dåp…” Men vi kan stille oss utenfor pakten ved vantro. Jf. bildet om ”dåpsskipet” som er der, selv om en ”faller over bord”.

4 Hvordan er det med dåpen og troen?
 • Troen er nødvendig som den åpne hånd som tar imot dåpens gave.

Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt. Mark 16:16

Uten troen er dåpen til ingen nytte, selv om den i seg selv er en guddommelig, uendelig rik skatt.Luther

 • Sakramentet skaper troen hos den som ikke måtte ha den fra før, når mottakeren stiller seg åpen for Guds gjerning i sitt liv. Rom 10,17. Det gir frimodighet til å bære barna til dåp.
5 Ja, sier Bibelen noe om dåpen og barna?
 • Små barn var allerede inkludert i paktfellesskapet gjennom omskjærelsen – forbildet på dåpen. Jf. Kol 2,11-12  Dåpen = ”Kristi omskjærelse”. v. 11
 • Barna trenger frelse pga. arvesynden. Jf. Sal 51,7 (”født i misgjerning”); Ef 2,3 (”av naturen vredens barn”); Job 14,4 (kan ikke ”komme en ren av en uren”)
 • Jesus ønsker små barn (”spedbarn”) velkommen inn i Guds rike som forbilder for andre som vil inn der. Mark 10,13-16; Mat 18,3
 • Tydelig at barn ble døpt sammen med sine foreldre når de vendte om.

Da hun og de som tilhørte hennes (Lydia) hus, var blitt døpt, bad hun oss og sa: Så sant dere holder meg for å være en som tror på Herren, så kom hjem til meg og bo der! Og hun nødde oss. Apg 16:15

Og samme time på natten tok han (fangevokteren i Filippi) dem med seg og vasket dem etter slagene. Og straks ble han døpt med alle sine. Apg 16:33 Jf.også Apg. 2,39

”Å bli døpt i Guds navn, det vil si å bli døpt av Gud selv.Luther

Derfor er barnedåp det normale og gjendåp uaktuelt.

6 I dåpsbefalingen står det noe om å lære opp dem som blir døpt. Hvorfor er det nødvendig?

Det er nødvendig med opplæring og fornyelse av troen om en skal bli værende i dåpen.

... og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens endeMatt 28,20

Den som er døpt som barn må hjelpes til kristen kunnskap og bønn, slik at troen kan få et bevisst forhold til Jesus når det blir modent nok til det. Dette er bakgrunnen for praksisen med konfirmasjon – som opprinnelig var ment som en stadfestelse av troen. Selv fikk jeg en slik bevisst overgang en måneds tid før jeg ble 13 år.

7 Kort til slutt: Hva er kristen dåp?

Dåpen er altså

badet til gjenfødelse og fornyelse ved Den Hellige Ånd Tit 3:5,

hvor vi blir renset fra vår synd og får Ånden som gave. I dåpen slutter Gud en pakt med oss, hvor han lover å være vår Far så lenge vi holder oss nær til ham i tro.


Denne serien ble først brukt av Nytt Liv Media (nå Radio Sørvest). I serien tar bibelskolelærer Johnny Vågen for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper og forklarer disse.


 

RelatertStøtt foross.no
Ressurstype

  Lydressurs

Emne

  Dåpen

Skrifthenvisning

  Matteus evangelium  28: 18-20

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Johnny Vågen.
  Johnny Vågen er teolog og har vært lærer ved Fjelltun Bibelskole. Han er gift med Målfrid og har 5 barn og 13 barnebarn. Bor i Stavanger.
   Ressurser av Johnny Vågen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.