Publisert

Ord i Bibelen: Dom1 Hva betyr dom?

Dom kjenner vi fra rettsspråket. Det dreier seg om en rettslig kjennelse om skyld eller uskyld i forhold til norsk lov. I bibelsk sammenheng er det særlig tenkt på den endelige dom, verdensdommen, hvor det skal avgjøres skyld eller uskyld i forhold til Guds vilje.

Det er menneskenes lodd én gang å dø, og deretter dom. Heb 9:27

Dommen skal komme etter døden og den legemlige oppstandelse.

2 Hvem er det som skal være dommer i denne sammenhengen?

Vi skal jo alle stilles fram for Guds domstol. Rom 14:10

Så dommen er Guds, men den skal utføres av hans Sønn, Jesus Kristus.

For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet. Dette skal skje ved den mann som han har utvalgt til det, etter at han har gitt fullgodt bevis for alle ved å oppreise ham fra de døde. Apg 17:31

Det skulle vel ikke være tvil om at det er Jesus det siktes til her! Han som fullt ut har prøvd hvordan det er å være menneske, men uten synd, han skal sitte på Guds trone å avgjøre vår evige framtid. Da er det ingen som kan si at dommeren ikke vet hva han snakker om!

3 Hva er det som avgjør domsutfallet?

I Åp 20 står det at dommen avsies på grunnlag av Guds rettsbøker, etter de gjerningene som er oppskrevet der.

Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud, og bøker ble åpnet. Og en annen bok ble åpnet, som er livets bok. De døde ble dømt etter det som var skrevet i bøkene, etter sine gjerninger. Åp 20:12

4 Men står det ikke i Bibelen at vi blir frelst bare ved å tro på Jesus?

Jo, det blir heldigvis understreket gjentatte ganger, slik som i Den lille Bibel:

For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Joh 3:16

Evangeliet forkynner oss at Gud i sin store kjærlighet gav sin enbårne Sønn i døden for oss. Han ble dømt skyldig i vårt sted, for at vi ved troen på ham, ”ikke skal fortapes, men ha evig liv”. Dette er så fast og sikkert at Jesus kan si i Joh 3:18: ”Den som tror på ham, blir ikke dømt.

Ja, ”Han kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet.” sier Jesus i Joh 5:24.

Men så sier han også: ”Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn.” Vi trenger altså ikke lure på hvordan det går med oss på dommens dag. Det avgjøres ut fra vårt forhold til Jesus her i livet. Derfor er det så viktig at vi lever i troen på Jesus nå! Da blir navnet skrevet i ”livets bok”, som vi hørte om. Det er det avgjørende.

5 Men hvor kommer så gjerningene våre inn?

Troen på Jesus er ikke bare en mening man har. Den representerer en forvandlende livskraft. Det er snakk om ”tro, virksom i kjærlighet”. Gal 5,6. Troen vil altså sette sitt preg på våre gjerninger, ja, hele vårt liv. Syndene våre er heldigvis skjult under Jesu blod. Men Åndens frukt, de gode gjerningene Jesus virker i oss, vil følge med oss fram for Kristi domsstol og vitne om at vi hadde en levende tro i vårt hjerte.

Motsatt vil et menneskes gjerninger avsløre om troen ikke er til stede. Da vil det bare bli synd tilbake. Den som har avvist Jesus, må sjøl stå ansvarlig for sine synder. Det blir en fryktelig situasjon, for det ikke er mulig for oss mennesker å gjøre noe som Gud kan godkjenne som fullkomment i samsvar med hans vilje!

6 Hva blir resultatet av dommen?

Det er bare to muligheter – evig frelse eller evig fortapelse.

Fortapelsen er et sted hvor ”de skal pines dag og natt i all evighet”. Det verste med dette er å være avskåret fra samfunn med Gud, siden vi er skapt til å leve sammen med han.

Den straff de skal lide blir en evig fortapelse borte fra Herrens åsyn og fra hans makts herlighet. 2.Tess 1:9

Fortapelsen kalles ”Den annen død”. Det er ”En pinefull dødstilstand som ikke tar slutt.” (Kittels Wörterbuch). Det er ikke mulig for oss å forestille oss hvor forferdelig dette vil bli, men det skulle være klart at vi for all del må gjøre det vi kan for at verken vi selv eller andre må havne der!

For alternativet er så mye, mye bedre – det evige liv! Der skal vi få leve i Guds umiddelbare nærhet og glede oss over at alt er fullkomment og godt. Synden og dens følger er for alltid borte, slik det blir skildret i Åp 21:

3 Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud.  4 Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer. For de første ting er veket bort. Åp 21:3-4

Denne fantastiske framtiden er tilgjengelig for alle som tror på Jesus. Da må vi for all del ikke avvise ham!

7 Kort til slutt: Hva betyr dom?

I bibelsk sammenheng tenkes det særlig på det som skal skje på dommens dag, da Jesus Kristus skal dømme levende og døde.

Da blir vår evighet avgjort ut fra vårt forhold til dommeren her i livet – tror vi på han, blir vi evig frelst – avviser vi han i vantro, går vi evig fortapt. Men Gud ”vil at alle mennesker skal bli frelst” gjennom å kjenne Jesus. 1.Tim 2:4.

Derfor må vi vende oss til han i dag. For ”ingen av dem som tar sin tilflukt til ham, dømmes skyldig”. Sal 34:23


Denne serien ble først brukt av Nytt Liv Media (nå Radio Sørvest). I serien tar bibelskolelærer Johnny Vågen for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper og forklarer disse.


 

RelatertStøtt foross.no
Ressurstype

  Lydressurs

Emne

  Dommen

Skrifthenvisninger

  Apostlenes gjerninger  17: 31

  Johannes´ Åpenbaring  20: 12

  Johannes´ Åpenbaring  21: 3-4

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Johnny Vågen.
  Johnny Vågen er teolog og har vært lærer ved Fjelltun Bibelskole. Han er gift med Målfrid og har 5 barn og 13 barnebarn. Bor i Stavanger.
   Ressurser av Johnny Vågen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.