Publisert

Ord i Bibelen: Himmelen1 Hva betyr himmelen?

Både i Bibelen og i vår dagligtale kan vi bruke uttrykket himmelen både i fysisk og i åndelig betydning. I fysisk forstand er himmelen det samme som himmelhvelvingen som vi ser over oss. Når det i Bibelen heter ”himmel og jord”, menes det universet, alt det Gud har skapt.

I åndelig forstand er himmelen et uttrykk for Guds bolig, der han har sin trone, omgitt av alle sine engler. Samtidig blir det gjort klart at ”himlene og himlenes himler” ikke rommer Gud! 1Kong 8:27. Han er nemlig nær over alt.

2 Du sier ”himlene og himlenes himler”. Er det flere himler?

På hebraisk er himlene et flertallsord, det finnes rett og slett ikke i entall. Det gir uttrykk for himmelens veldige omfang, enten det brukes i fysisk eller i åndelig betydning. Som et eksempel på det første, kan vi sitere Sal 19:2:

Himlene forteller Guds ære, hvelvingen forkynner hans henders verk. Sal 19:2

Paulus forteller at han ble ”rykket like inn i den tredje himmel”, ja, at han ble...

... rykket inn i Paradis og hørte usigelige ord, som det ikke er tillatt for et menneske å tale. 2Kor 12:2-4.

Det gir uttrykk for noe av den åndelige himmelens storhet og herlighet.

3 Har uttrykket ”himelenes rike” noe med dette å gjøre?

Det er Matteus som bruker dette i stedet for Guds rike, som vi finner hos Markus og Lukas. Matteusevangeliet er skrevet til kristne med jødisk bakgrunn, og jødene hadde slik respekt for Guds navn at de erstattet det med ”himlene”. Derfor ble det himlenes rike.

4 Kan du si litt om hvordan det er i himmelen?

Der er det uendelig godt, for der er alt preget av Guds fullkomne vilje. Ifølge Åpenbaringsboken ser Johannes Gud sitte på sin trone med regnbuen over og et krystallklart glasshav foran seg. Dette er et bilde på Guds trofasthet og den harmoni og trygghet som er i hans nærhet. Rundt tronen er det representanter for skaperverket og menigheten, i tillegg til alle englene. Alle synger og lovpriser Gud.

Den sentrale skikkelsen foran tronen er-

et lam, likesom det hadde vært slaktet. Åp 5:6.

Det er Jesus som skildres på denne måten, fordi han var villig til å ofre livet sitt for oss. Han blir også lovprist. Den Hellige Ånd er også til stede, klar til innsats. Dette er de troendes hjemland. Det er virkelig grunn til å glede seg!

5 Kommer alle til himmelen når de dør?

Liberal teologi og allmennreligiøsitet vil nok ha det til at alle som dør kommer til himmelen. Hvem vil ikke at sine kjære skal ha det godt etter dette livet? Men her er Bibelen helt klar: Det er bare de som dør i troen på Jesus som er salige, som eier denne himmelske lykken. Det var Stefanus, ”en mann full av tro og Den Hellige Ånd”, som fikk se himmelen åpnet, ”og Menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd”, like før han døde.

I Åp 7 møter vi en stor hvitkledd skare som ingen kan telle, av alle ”folkeslag og stammer og folk og tungemål”. Om dem heter det:

14 Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i Lammets blod. 15 Derfor er de for Guds trone og tjener ham dag og natt i hans tempel, og han som sitter på tronen, skal reise sin bolig over dem. Åp 7:14-15.

Å vaske kjortlene hvite i Lammets blod er et billedlig uttrykk på å få tilgivelse for alle sine synder ved å tro på det Jesus gjorde da han ga livet sitt for oss på Golgata. Det er heldigvis nok for å komme inn i himmelen. Men det er også bare det som gjelder som inngangsbillett.

Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Joh 14:6

6 Er himmelen vårt endelige mål?

Den hvitkledde skaren i himmelen er ”de som kommer ut av den store trengsel”, hørte vi nettopp. Det er der de troende samles etter hvert som de dør. De er ”borte fra legemet og hjemme hos Herren”, som Paulus uttrykker det. 2Kor 5,8.

Etter den legemlige oppstandelse og dommen, skal himmel og jord forgå, altså hele universet. Og Gud skal skape en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor. Da skal de troende, ”den hellige stad, det nye Jerusalem, stige ned ut av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgom.” Da har de troende fått sine herlighetslegemer og er klare til å innta den nye jord, sammen med Gud og hans engler.

For det fortsetter slik:

Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa: Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Åp 21:2-3.

Slik skal himmelen komme ned på den nye jord og sørge for at det blir en evig herlighet som ingen av oss kan fatte nå. Men vi kan lese om det i de to siste kapitlene i Åpenbaringsboken! Den nye jord er vårt endelige mål. Der vil himmelen være for evig.

7 Kort til slutt: Hva betyr himmelen?

Himmelen kan bety enten den fysiske himmelhvelvingen eller Guds bolig. Når en kristen dør, kommer sjelen hans til himmelen og får ta del i takkesangen for frelsen i Jesus Kristus.

Etter oppstandelsen og dommen skal Gud skape en ny jord, fullstendig preget av Guds herlighet. Da skal de troende, Kristi brud, komme ned fra himmelen og ta plass på den nye jord. Ja, også Gud selv skal ta bolig der. Da kan vi si at det er blitt himmel på jord. Dette frelsens endelige mål har hver den som tror på Jesus, del i.


Denne serien ble først brukt av Nytt Liv Media (nå Radio Sørvest). I serien tar bibelskolelærer Johnny Vågen for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper og forklarer disse.


 

RelatertStøtt foross.no
Ressurstype

  Lydressurs

Emne

  Himmelen

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Johnny Vågen.
  Johnny Vågen er teolog og har vært lærer ved Fjelltun Bibelskole. Han er gift med Målfrid og har 5 barn og 13 barnebarn. Bor i Stavanger.
   Ressurser av Johnny Vågen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.