Publisert

Ord i Bibelen: Jesu oppstandelse1 Hva menes med ”Jesu oppstandelse”?
 • At han som døde på et kors sto opp igjen den tredje dagen.

Han var altså konstatert død, men ble levende igjen og sto opp av graven. Selv om vi skulle ha hørt dette før, må vi ikke glemme å undre oss over dette. For menneskelig sett er jo dette umulig. Men så var det da også Guds verk.

Ham oppreiste Gud, idet han løste dødens veer. For det var umulig for døden å holde ham fast. Apg 2:24

Se også versene i Apg 2:32; 3:15; 4:10; 10:40 og 13:30.

2 Hvorfor var det umulig for døden å holde Jesus fast?
 • Døden kan bare herske over et menneske som dør som en synder. For døden er Guds straff for synden, vår ulydighet mot ham. Men Jesus har aldri gjort noe galt. Det var fordi han hadde tatt på seg ansvaret for våre synder at han måtte dø.

Men når dødsdommen vår var fullbyrdet på vår stedfortreder, kunne han bli behandlet etter det han sjøl var – fullkommen – uten synd. Da måtte han få leve, for Guds lov sier:

Det menneske som gjør disse ting, skal leve ved dem. Rom 10:5

Bilde: Se for deg en isoporkloss som tynges ned i vannet av en tung stein. Den flyter opp når steinen faller av. – Slik måtte Jesus stå opp fra de døde da syndebyrden vår falt av ham.

3 Har dette noen betydning for oss?
 • Ja, siden Jesus var vår stedfortreder i døden, var han også vår stedfortreder da han sto opp igjen til livet.

Men det livet Jesus sto opp til, var ikke identisk med det han forlot. Nå hadde kroppen hans fått del i det guddommelige livet fullt ut – det evige livet. Jesus hadde nå fått det Bibelen kaller et herlighetslegeme.

Men som vår stedfortreder har Jesus nå gjort det evige livet tilgjengelig for alle oss dødsdømte syndere.

Jesus sa til henne: Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Joh 11:25

Den som tror på Sønnen, har evig livJoh 3:36

4 Hvor viktig er dette med Jesu oppstandelse?
 • Helt avgjørende for kristendommens sannhet!

17 Men er ikke Kristus oppstått, da har dere en unyttig tro, og da er dere ennå i deres synder...20 Men nå er Kristus oppstått fra de døde og er blitt førstegrøden av dem som er sovnet inn. 1Kor 15:17-20

5 Hvordan kan vi være sikre på at Jesus er stått opp fra de døde?
 • Vi har mange vitner:
  • Påskedag:
   • Maria Magdalena. Joh 2o,11-18; Mark 16,9.
   • En gruppe kvinner. Mat 28,1-10; Mark 16,1; Luk 24,10.
   • Peter. 1Kor 15,5; Luk 24,34.
   • Kleopas og en annen disippel utenfor Emmaus. Luk 24,13-35; Mark 16,12.
   • 10 av apostlene. Joh 20,19-23; 1Kor 15,5.
   • Alle de andre disiplene”. Luk 24,33-49.
  • En uke senere:
   • Alle apostlene. Joh 20,24-31.
  • Senere:
   • 7 av apostlene ved Genesaretsjøen. Joh 21,1-23.
   • Alle apostlene på fjellet i Galilea. Mat 28,16-20.
   • 500 disipler på en gang. 1Kor 15,6.
   • Jakob, Jesu halvbror. 1Kor 15,7.
   • Alle apostlene før Jesu himmelfart. Apg 1,3-11.
  • Paulus på veien til Damaskus. Apg 9,1-9; 1 Kor 15,8.
 • Han…gav dem mange klare bevis for at han levde.” Apg 1:3-4.
  • Var fysisk til stede over tid. Luk 24,39; Joh 20,27; Mat 28,9.
  • Spiste sammen med dem. Luk 24,30.42-43; Joh 21,12-13; Apg 1,4.
 • De store variasjonene i beretningene om oppstandelsen understreker troverdigheten i det som skjedde.
 • Bruk av kvinner som vitner viser ektheten.
 • Det ble satt ut falske rykter om at ”legemet ble stjålet”. Mat 28,13.
 • Men:
  • De ble hindret av de romerske vaktene.
  • Forklarer ikke disiplenes totale forvandling - deres iver og selvoppofrelse?
  • ”…linklærne som lå der…” Joh 20:6; jf. 19:38-42.

Konklusjon: ”JESUS LEVER!”

 • Det var en utvikling fra tvil til tro hos disiplene. Joh 20:24-29.
  • Salige er de som ikke ser, og likevel tror.” Joh 20:29.
 • Viser at Jesus hadde rett da han sa at han var Messias. Se Joh 16:10; Apg 2:32-33; Rom 1:3; 1Tim 3:16.
 • Vår frelse er bekreftet gjennom Jesu oppstandelse. 2Tim 1:10; 1Pet 1:3; 1 Kor 15:20-23.
 • Vi kan erfare oppstandelsens krefter nå. Fil 3:10; Gal 2:20; Rom 6:5.
6 Kort: Hva betyr Jesu oppstandelse?

At Jesus sto opp fra de døde og beviste at han selv var uten synd. Som vår stedfortreder kan han nå gi evig liv til alle som tror på ham.


Denne serien ble først brukt av Nytt Liv Media (nå Radio Sørvest). I serien tar bibelskolelærer Johnny Vågen for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper og forklarer disse.


 

RelatertStøtt foross.no
Ressurstype

  Lydressurs

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Johnny Vågen.
  Johnny Vågen er teolog og har vært lærer ved Fjelltun Bibelskole. Han er gift med Målfrid og har 5 barn og 13 barnebarn. Bor i Stavanger.
   Ressurser av Johnny Vågen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.