Publisert

Ord i Bibelen: Konge1 Hva betyr konge?

Det hebraiske ordet for konge som vi finner i GT, er mælek, som har sammenheng med et verb som betyr å eie og å regjere/styre. Det forteller noe om at kongen hadde stor makt. På gammeltestamentlig tid skulle han være folkets øverste dommer og hærfører. Hans ord var avgjørende, og det var selvsagt at han skulle lede folket når de gikk til krig. I Egypt og Babylon ble kongen sett på som guddommelig.

2 Hvem var Israels første konge?

Herren – Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Israel var i utgangspunktet et teokrati – et Gud-styre. Det var Gud som hadde utvalgt dette folket gjennom Abraham. Det var han som holdt sin hånd over det og ga det sine lover. Derfor ville han være Israels konge.

Så sier Herren, Israels konge og gjenløser, Herren, hærskarenes Gud: Jeg er den første, og jeg er den siste, og foruten meg er det ingen Gud. Jes 44:6

Israel var Guds eiendom, derfor skulle de adlyde hans ord. Med Herren som sin konge, kunne Israel være trygge. Han ville gå foran dem i striden og gi dem kraft.

Herren troner som konge for evig. Herren skal gi sitt folk kraft. Herren skal velsigne sitt folk med fred. Sal 29:10b-11

3 Hvordan kom da Saul og David og de andre kongene inn i bildet?

Gud valgte seg først ut dommere – jordiske representanter til å lede sitt folk, Israel. Den siste av dem var Samuel. "Da Samuel ble gammel, satte han sine sønner til dommere over Israel." 1.Sam 8. Men "de søkte bare egen vinning og tok imot gaver og bøyde retten". Dette ble et påskudd for folket til å be om en konge til å styre seg, "-slik som alle folkene har". Samuel ble bedrøvet og la saken fram for Herren i bønn. Gud svarte at folkets ønske dypest sett var et uttrykk for at de hadde forkastet han som sin konge. Likevel blir Samuel bedt om å lyde folket.

Før saken blir endelig avgjort, kommer Samuel med et profetisk utsagn om hvilke sosiale og økonomiske byrder et kongedømme vil medføre. 8,11ff. Men ønsket om å være som de andre folkene er sterkest: "Vår konge skal styre oss, og han skal dra ut foran oss og føre våre kriger." Og slik ble det.

Den beste kongen Israel fikk, var David. Selv om han også hadde sine feil, var han en mann etter Guds hjerte. Han gjorde Israel til et stort rike og ble et forbilde for Guds Messias, Jesus.

4 Ja, Jesus blir flere ganger tiltalt som Davids sønn. Var han også konge?

Allerede vismennene fra Østen bekreftet dette for Herodes:

De sa: Hvor er den jødenes konge som er født nå? For vi så hans stjerne i Østen, og er kommet for å tilbe ham. Matt 2:2

Da Jesus red inn i Jerusalem på palmesøndag, ble han hyllet som Israels konge. Og Pilatus bekreftet det samme da han satte en plakat over han på korset om at han var jødenes konge.

Gjennom sin død og oppstandelse ble Jesus ikke bare Israels konge. ”Meg er gitt all makt i himmel og på jord.Mat 28:18. Jesus er kongenes konge og herrenes herre. Alle makter og myndigheter her på jorda må finne seg i å stille seg under ham.

5 Hva slags rike er det Jesus er konge i?

a. I naturens rike

Jesus er konge over alt han har skapt. Derfor er han konge over alle mennesker, noe også hans motstandere en gang skal få erfare.

Herren sa til min Herre: Sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter! Din makts kongestav skal Herren rekke ut fra Sion: Hersk midt iblant dine fiender! Sal 110:1-2

For han skal herske som konge til han får lagt alle sine fiender under sine føtter. 1.Kor 15:25

Derfor skal hvert kne en gang bøye seg for ham, ”deres som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære.Fil 2:10-11

b. I Guds rike

Det er et rike som består av alle syndere som er frelst av nåde ved troen på Jesus.

22 Alt la han under hans føtter, og gav ham som hode over alle ting til menigheten. 23 som er hans legeme, fylt av ham som fyller alt i alle. Ef 1:22-23

Det er en stor velsignelse for Guds menighet å ha Jesus som konge!

Men samtidig pålegger det oss et stort ansvar om å være lydig mot hans vilje, ikke minst hans siste befaling, før han forlot denne verden synlig: ”Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler…

Den som blir bevart i troen på Jesus til målet er nådd, får oppleve fullt ut hva det innebærer at Jesus er konge. Der skal alt være underlagt ham, og alle skal ære og tilbe ham som kongers konge.

Men så står det noe underlig 1. Korinterbrev:

Men når alt er underlagt ham, da skal også Sønnen selv underlegge seg ham som la alt under ham, for at Gud skal være alt i alle. 1.Kor 15:28

6 Kort til slutt: Hva betyr konge?

I bibelsk sammenheng betyr det en som eier et folk og et rike som han regjerer over. I Bibelen står det at både Gud og Jesus er konge.

Siden Jesus har all makt i himmel og på jord, er han konge over alt det skapte, samtidig som han er konge i nådens rike – det rike som en gang skal stå fram i sin fulle himmelske herlighet. Der skal alle som trodde på ham livet ut prise Jesus som kongers konge. Måtte vi alle få ta del i denne lovsangen!

 


Denne serien ble først brukt av Nytt Liv Media (nå Radio Sørvest). I serien tar bibelskolelærer Johnny Vågen for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper og forklarer disse.


 

RelatertStøtt foross.no
Ressurstype

  Lydressurs

Skrifthenvisninger

  Salmenes bok  110: 1-2

  Matteus evangelium  2: 2

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Johnny Vågen.
  Johnny Vågen er teolog og har vært lærer ved Fjelltun Bibelskole. Han er gift med Målfrid og har 5 barn og 13 barnebarn. Bor i Stavanger.
   Ressurser av Johnny Vågen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.