Publisert

Ord i Bibelen: Pakt1 Hva betyr pakt?

Det hebraiske ordet for pakt, ”berit”, kommer muligens av ordet for å spise, spise sammen med, noe som også innebærer å ha fellesskap med. På gammeltestamentlig tid var det vanlig med paktslutninger mellom personer eller folk. Det satte partene inn i et gjensidig forpliktende fellesskap som skulle preges av fred, "shalom".

Pakten kunne være uttrykk for et nært og personlig vennskap, slik som Jonatan og David gjorde med hverandre. 1.Sam 18:3-4. Men den kunne også sikre fred mellom tidligere stridende parter, slik som tilfellet var med Jakob og Laban. 1.Mos 31:44-54.

I forbindelse med inngåelse av pakten ble det foretatt bestemte rituelle handlinger, med bl.a. edsavleggelse, offer og paktsmåltid. Pakten hadde bare gyldighet så lenge betingelsene ble overholdt. Det var en stor synd å bryte pakten.

2 Vi leser om at Gud inngikk pakt både med Noa og Abraham. Var det noe de forhandlet seg fram til?

Gud bruker paktsordningen når han ønsker å tre inn i et nært og forpliktende fellesskap med oss mennesker. Men Guds pakter har sitt helt spesielle preg:

  • Det er alltid Gud som tar initiativet.
  • Det er aldri slik at Gud og menneskene opptrer som likemenn.
  • Det er alltid Gud som bestemmer innholdet og vilkårene for pakten.
  • Det er aldri slik at Gud bryter pakten.

Er vi troløse, så forblir han trofast. For han kan ikke fornekte seg selv. 2.Tim 2:13

3 De paktene Gud har gjort med mennesker, har de alle samme karakter?

Selv om Bibelen ikke bruker disse begrepene, kan vi si at det er to typer pakter Gud har opprettet med menneskene: Løftepakt og lovpakt. Disse har helt forskjellig karakter. I det første tilfellet er det Gud som legger alle forpliktelsene på seg og lover menneskene sin kjærlighet og frelse. Pakten innebærer slik en samling løfter som Gud vil oppfylle på dem som har del i pakten. Vi kaller den derfor også en ensidighetspakt.

4 Kan du gi noen eksempler på dette?

Både Noah-pakten og Abraham-pakten er slike løftepakter. I den første gjelder løftet menneskene og hver levende skapning, uten noe vilkår.

Se, jeg oppretter selv min pakt med dere, og med slekten etter dere, og med hver levende skapning som er hos dere, fuglene og feet og alle ville dyr hos dere – alt som gikk ut av arken, alle dyr på jorden. Jeg oppretter min pakt med dere: Aldri mer skal alt kjød bli utryddet ved vannflom. Aldri mer skal det komme en vannflom og ødelegge jorden. 1.Mos 9:9-11.

Dette er noe Gud forpliktet seg til – uten å kreve noen gjenytelse. Det ville da også være umulig i forhold til dyr og fugler. - Som tegn på at Gud sto ved sitt løfte, satte han regnbuen på himmelen – noe som vi fortsatt kan se fra tid til annen.

I den andre pakten gjaldt løftene Abraham og hans etterkommere. Han skulle få landet Gud skulle vise han, han skulle bli til en stor ætt, og gjennom han skulle alle jordens slekter velsignes – noe som skulle skje gjennom den lovede Messias, Jesus Kristus. Disse løftene skulle Abraham og hans ætt få del i ved tro. Troen er da ingen gjerning eller prestasjon, men en tillit til Gud at han står ved sitt ord. Derfor heter det om Abraham at han ”trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet”, frelse. 1.Mos 15:6

5 Har du noe eksempel på en lovpakt?

Sinaipakten – den Gud opprettet med Israel gjennom Moses ved Sinaifjellet – er en typisk lovpakt. Der krever Gud at menneskene må oppfylle bestemte vilkår før han kan gi dem del i paktsinnholdet. Derfor heter det:

Dersom du lyder hans røst og gjør alt det jeg sier, da vil jeg... 2.Mos 23:22

Paktsbestemmelsene omfatter De ti bud og Paktsboken. 2 Mos 20-23.  Her blir det bl.a. gjort klart at Gud gjengjelder lydighet med kjærlighet. 20,6. Derfor kaller vi også en slik pakt for en gjensidighetspakt.

6 Hvordan er forholdet mellom Abrahampakten og Sinaipakten?

Det er viktig å understreke at Sinaipakten er Guds pakt med sitt folk. Han har allerede utvalgt dem til sin eiendom i deres stamfar Abraham. Og han har allerede vist omsorg for dem ved å fri dem ut av Egypt og beskytte dem under tre måneders ørkenvandring.

Derfor avløser ikke Sinaipakten Abrahampakten. Gud bytter ikke ut løftet, evangeliet, med lover og bud. Hensikten med Sinaipakten er å klargjøre Guds vilje for folket sitt. Han vil at de skal vite fast og sikkert hvordan de skal leve i forhold til ham og til hverandre som et hellig folk. Men dermed kommer Guds hellighet og folkets synd klarere fram.

...loven kom til for at fallet skulle bli stort… Rom 5:20a

Og dermed blir behovet for soning og syndenes forlatelse enda tydeligere.

7 Gjelder disse paktene i dag?

Sianipakten – loven – den gamle pakt, ble oppfylt av Jesus som vår stedfortreder. Og lovens dom over våre synder tok Jesus på seg på korset. Derfor kan vi få stå i et nytt og trygt forhold til Gud i den nye pakt, med Jesus som mellommann. Den kan vi si er en oppfylt og forbedret utgave av Abrahampakten. For også vi får del i pakten ved troen alene.

13 Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss. For det står skrevet: Forbannet er hver den som henger på et tre. 14 Dette skjedde for at Abrahams velsignelse skulle komme til hedningene (ikke-jøder) i Kristus Jesus, for at vi ved troen skulle få Ånden som det var gitt løfte om. Gal 3:13-14

8 Kort til slutt: Hva betyr pakt?

Det betyr et trygt og godt fellesskap mellom to parter. I forhold til Gud lover han å være vår frelser og Far under visse forutsetninger.

I den nye pakt får vi være Guds barn ufortjent ved troen på Jesus Kristus. Da er vi fullstendig trygge!

 


Denne serien ble først brukt av Nytt Liv Media (nå Radio Sørvest). I serien tar bibelskolelærer Johnny Vågen for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper og forklarer disse.


 

RelatertStøtt foross.no
Ressurstype

  Lydressurs

Emne

  Den nye pakt

Skrifthenvisninger

  1. Mosebok  9: 9-11

  Galaterbrevet  3: 13-14

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Johnny Vågen.
  Johnny Vågen er teolog og har vært lærer ved Fjelltun Bibelskole. Han er gift med Målfrid og har 5 barn og 13 barnebarn. Bor i Stavanger.
   Ressurser av Johnny Vågen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.