Publisert

Ord i Bibelen: Pinse1 Hva betyr pinse?

Det norske ordet 'pinse' kommer av det greske ordet 'pentekosté', som betyr den 'den femtiende', underforstått den 50. dagen etter påske. Ordet 'pinse' blir bare brukt tre ganger i Bibelen; to ganger i Apostlenes gjerninger og én gang i 1. Korinterbrev.

I GT blir denne høytiden helst kalt 'shavout', som betyr ’ukenes høytid’, men den blir også omtalt som ’kornhøstens høytid’ og ’førstegrødens dag’.

2 Hva er det som ble feiret i pinsen i den gamle pakt?

Ukenes høytid markerte at det var sju uker siden påske, minnefesten etter den store utfrielsen fra trelldommen i Egypt. 7-tallet står for en helhet og slik ble den 50. dagen en takkefest for friheten Israelsfolket hadde erfart i 7x7 dager. Senere ble også dagen en markering av at de hadde fått loven på Sinai.

Når dagen samtidig ble kalt kornhøstens høytid eller førstegrødens dag, var det fordi den også var en takkefest for markens grøde, spesielt hvetehøsten. I Midtøsten sår de om høsten og høster om våren, i mai-juni, på grunn av det varme klimaet. Dagen ble markert ved at alle menn i Israel trådte fram for Herren i tabernaklet, og senere i tempelet, for å bære fram førstegrøden av årets avling. Slik ble det demonstrert at Gud skulle ha det første og det beste som takk for det de fikk høste inn.

3 Er det dette som ligger bak vår pinsefeiring?

I den nye pakt har pinsen fått en dypere og mer åndelig betydning. I Apg 2 hører vi om at apostlene var samlet i Jerusalem for å feire pinse i tradisjonell forstand. Men plutselig fikk dagen et helt nytt innhold:

Da kom det med ett en lyd fra himmelen som når et veldig stormvær farer fram, og fylte hele huset der de satt. Og det viste seg for dem tunger likesom av ild, som delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt med Den Hellige Ånd, og de begynte å tale i andre tunger, alt etter som Ånden gav dem å tale. Apg 2:2-4

Slik ble det markert at Jesu løfte gikk i oppfyllelse:

Dere skal få kraft idet Den Hellige Ånd kommer over dere… Apg 1,8

I GT virket Den Hellige Ånd bare ut fra helligdommen og gjennom utvalgte redskaper, slik som gudfryktige yppersteprester, profeter og konger. Nå ble imidlertid "alle fylt med Den Hellige Ånd". Det er dette vi feirer i pinsen.

4 Er det noen sammenheng mellom pinsen i GT og NT?

Jesus sammenligner seg selv med et hvetekorn som må legges i jorden for å dø, dersom det skal bære mye frukt. Slik måtte han dø for at Gud skulle kunne høste inn mange frelste syndere som har fått nytt liv ved troen på Jesus.

På pinsedag høstes frukten av Jesu fullbrakte frelsesverk ved at Den Hellige Ånd ble utgytt, han som alene kan skape tro i våre hjerter. Bare denne dagen ble omkring 3000 frelst! Slik fikk kornhøstens høytid en dypere og mer åndelig betydning.

I GT var pinsen en takk for friheten fra trelldommen i Egypt. Pinsedagen i den nye pakt er en gedigen takk for friheten fra syndens trelldom som Jesus vant oss på Golgata.

Nå kan vi glede oss over at "livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov." (Rom 8:2). I Jesus er vi ikke lenger bundet av synden, derfor er vi også løst fra dødens favntak. Vi har i stedet fått del i det evige livet.

Dette livet har tatt bolig i oss ved Den Hellige Ånd. Dermed er Guds vilje kommet inn i oss som et indre driv, slik det er profetert i Jer 31:33:

Jeg vil gi min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte. Jer 31:33

Ifølge Esek 36:27 får dette vidtrekkende konsekvenser:

Min Ånd vil jeg gi inne i dere, og jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud og holder mine lover og gjør etter dem. Esek 36:27

Mens de i den gamle pakt feiret at loven ble gitt på steintavler på Sinai, kan altså vi feire at Guds vilje er lagt inn i våre hjerter som noe vi virkelig ønsker å leve etter, selv om vi fortsatt kjenner på motsatte krefter fra vår syndige natur.

5 Hva var det første utslaget av at apostlene ble fylt av Den Hellige Ånd på pinsedag?

De begynte å tale i andre tunger, alt etter som Ånden gav dem å tale. Apg 2:4

Hensikten med at Jesu disipler skulle få Den Hellige Ånd, var at de skulle vitne om alt det Jesus hadde sagt og gjort. Derfor var det det de umiddelbart begynte å gjøre når folk, som var kommet til pinsefesten, samlet seg omkring dem. Mange av disse var tilreisende fra ulike deler av Romerriket. Det underlige var at de likevel hørte apostlene tale "enhver på sitt eget språk".

Her er det altså ikke snakk om vanlig tungetale, som er uforståelig for alle som ikke kan tyde den. Det må ha vært et språkunder, som markerer at evangeliet er for alle folkeslag. Derfor er pinsedag en stor misjonsdag og markerer starten på den universelle kirke.

6 Hvordan kan vi få Den Hellige Ånd?

Det får vi ved å følge Peters anvisning til sine tilhørere:

Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave. Apg 2:38

Og hvis en døpt fra før, får en Den Hellige Ånd ved å vende seg fra synden i anger og vende seg til Jesus i tro. Da mottar du syndenes forlatelse, og da blir det plass for Den Hellige Ånd i ditt hjerte.

7 Kort til slutt: Hva betyr pinse?

Ordet kommer fra gresk og betyr ’den femtiende’, underforstått den femtidende dagen etter påske.

I GT var det en takkefest for friheten fra trelldommen og for kornhøsten, ja, etter hvert også for loven. I NT fikk pinsen et nytt innhold ved at Gud på denne dagen utøste Den Hellige Ånd over Jesu disipler, slik at de med frimodighet kunne vitne om friheten i Kristus og høste inn fra ulike språkgrupper de som tok imot frelsen i tro.

Den som vil ta imot denne frelsen i dag, skal få Den Hellige Ånds gave og får virkelig grunn til å takke for pinsen!


 

RelatertStøtt foross.no
Ressurstype

  Lydressurs

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Johnny Vågen.
  Johnny Vågen er teolog og har vært lærer ved Fjelltun Bibelskole. Han er gift med Målfrid og har 5 barn og 13 barnebarn. Bor i Stavanger.
   Ressurser av Johnny Vågen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.