Publisert

Ord i Bibelen: Rettferdiggjørelse1 Hva betyr rettferdiggjørelse?

Det menes ikke: Rettferdig-gjøre, dvs. forvandle en urettferdig (syndig) til rettferdig (syndfri).

Men ordet er hentet fra rettsspråket: Erklære en for å være rettferdig – skyldfri. Jf. 5Mos 25:1: ”rettferdiggjøre den rettferdige”.

Når det er trette mellom menn, og de trer fram for retten, og deres sak blir pådømt, så skal en dømme den som har rett til å ha rett, og den som har urett til å ha urett. 5.Mos 25:1 (NB-88)

2 Når vi tenker på rettferdiggjørelse i forhold til Gud – hvor er det den dommen blir avsagt?

Det er en domsavsigelse hos Gud og av Gud. Det er han som har skapt oss, derfor er det han vi står til ansvar for med våre liv. Og det er han som har gitt oss loven som angir standarden for våre liv – at vi skal være like fullkomne som Gud. Derfor er det bare han som kan avsi dom over oss, om vi er rettferdige eller urettferdige i forhold til hans vilje.

3 Med en slik fullkommen standard – er det da i det hele tatt mulig for oss å bli erklært rettferdige for Gud?

Teoretisk så er det to måter å bli rettferdiggjort:

  • Lovens vei – en fortjent rettferdighet.

For ikke de som hører loven, er rettferdige for Gud, men de som gjør etter loven, skal bli rettferdiggjort. Rom 2:13

Dette er i følge Bibelen en umulig vei for oss.

som det står skrevet: Det er ikke én rettferdig, ikke en eneste. Rom 3:10

19 Men vi vet at alt det loven sier, det taler den til dem som er under loven, for at hver munn skal lukkes og hele verden bli skyldig for Gud. 20 Derfor blir intet kjød rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger. For ved loven kommer erkjennelse av synd. Rom 3:19-20

  • Evangeliets vei – en tilregnet rettferdighet ved tro.

Dette er i følge Bibelen fullt mulig!

21 Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbaret uten loven, 22 det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, til alle og over alle som tror. Rom 3:21-22a

Vi blir erklært rettferdig (skyldfri) ved troen på Jesus Kristus. Se også Rom 10:4; Gal 2:16; Fil 3:9

4 Hva er det Jesus har gjort som gjør det mulig for oss å bli tilregnet Guds rettferdighet?

Det er knyttet til soningen og forsoningen i Jesus Kristus.

Jesus Kristus - oppfylte som sann Gud og sant menneske alle Guds krav. Han er det eneste menneske som Gud kunne erklære rettferdig etter loven. Rom 10:4

I sin store kjærlighet var han likevel villig til å bli tilregnet vår skyld og straff. Noe som førte han i døden på korset. Men da soningen for våre synder var fullført, var forsoning og fred med Gud tilgjengelig for syndere.

Dette får vi del i det ved å ta imot Jesus. Da blir vi erklært rettferdige/skyldfrie – som om vi hadde levd et like fullkomment liv som Jesus. Vi blir med andre ord behandlet som om vi var Jesus!

22b For det er ingen forskjell, 23 alle har syndet og står uten ære for Gud. 24 Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Rom 3:22b-24

Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. 2.Kor 5:21

5 Er dette det samme som benådning?

Det er enda mer, for han ettergir ikke bare straffen, men erklærer at en synder er skyldfri, fordi han har tatt sin tilflukt til Jesus.

Ved dette ville Gud vise sin rettferdighet i den tid som nå er, så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus. Rom 3:26

6 Må vi ikke først vise at vi mener alvor ved å prøve å gjøre oss litt bedre?

Nei, Gud erklærer den ugudelige rettferdig ved tro på Jesus Kristus – uten gjerninger. Vi blir tilregnet Jesu rettferdighet ved tro. (Tilregne betyr det samme som  å sette noe på en annens regning.)

Den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, han får sin tro tilregnet som rettferdighetRom 4:5

8b For hans skyld har jeg tapt alt, jeg akter det for skrap, for at jeg kan vinne Kristus 9 og bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men med den jeg får ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen, Fil 3:8b-9

Se også Ef 2:8-9

7 Skal vi da ikke tenke på å gjøre noen gode gjerninger?

Ikke for å bli frelst, men fordi vi ved troen på Jesus er frelst. Da kaller Jesus oss til gode gjerninger.

Se Gal 5:6; Ef 2:10; Tit 2:11-14; 2.Kor 5:14-15

8 Kort: Hva er rettferdiggjørelse?

At vi blir erklært rettferdige/skyldfrie, fordi vi ved troen på Jesus blir tilregnet hans fullkomne liv, hans rettferdighet.


Denne serien ble først brukt av Nytt Liv Media (nå Radio Sørvest). I serien tar bibelskolelærer Johnny Vågen for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper og forklarer disse.


 

RelatertStøtt foross.no
Ressurstype

  Lydressurs

Skrifthenvisninger

  Romerbrevet  3: 22-24

  2. Korinterbrev  5: 21

  Filipperbrevet  3: 8-9

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Johnny Vågen.
  Johnny Vågen er teolog og har vært lærer ved Fjelltun Bibelskole. Han er gift med Målfrid og har 5 barn og 13 barnebarn. Bor i Stavanger.
   Ressurser av Johnny Vågen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.