Publisert

Ord i Bibelen: Synd1 Hva betyr synd?

Det vanligste ordet for synd både på hebraisk og gresk betyr å bomme på et mål, for eksempel med et spyd eller en pil. Målet er Guds gode vilje for oss mennesker, åpenbart i Bibelen. Synd blir da et brudd på Guds vilje, et feiltrinn eller en forseelse. ”Synd er lovbrudd.1.Joh 3:4.

I NT brukes ordet både om den syndige handlingen og om vår syndige tilstand. Ordet kan også betegne synden som en personlig makt som står Gud imot.

Et annet vanlig ord for synd er som oftest oversatt med misgjerning. Det betyr egentlig å vike av fra veien, som i dette tilfelle er Guds vilje. Derfor blir den gjerning en gjør en misgjerning, noe forvrengt og ondt i forhold til den gjerning Gud krever av oss. Ordet uttrykker også ofte den skyld og straff som følger med den urett en har gjort, slik som i Sal 32:2: ”Salig er det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning…” – altså skyld.

2 Noen ganger er jeg klar over at jeg synder, andre ganger ikke. Er det noe forskjell på det?

Synd er synd, enten en er klar over at en synder eller ikke. Men når en bryter noe en vet er Guds vilje, er saken likevel mer alvorlig. Bibelen kaller dette overtredelse. Som også det norske ordet uttrykker, er det her snakk om å trå over en grense som Gud har satt for oss. Du vet at noe er galt, likevel gjør du det. Det er snakk om et opprør mot Gud og hans vilje.

3 Hvordan kom synden inn i tilværelsen?

Da Gud skapte universet og menneskene, var alt harmonisk og godt. Menneskene var bare innstilt på å gjøre Guds vilje. Gud ga dem frihet til å spise av alle trærne i Edens hage, unntatt ett – treet til kunnskap om godt og ondt. Djevelen/satan klarte dessverre å lokke Adam og Eva til å spise av dette ene treet. Dermed var den første overtredelsen et faktum - menneskene hadde brutt det eneste forbudet Gud hadde gitt dem i Paradis.

Den umiddelbare følgen av dette var at døden ble en realitet – akkurat som Gud hadde sagt:

...men treet til kunnskap om godt og ondt, må du ikke ete av, for den dag du eter av det, skal du visselig dø. 1.M 2:17

Den åndelige siden ved døden var et faktum med en gang. Menneskene mistet det åndelige livet, noe som viste seg ved at de ble redde for Gud og skyldte på hverandre. Den fysiske siden ved døden ble først synlig da Kain drepte sin bror Abel pga. misunnelse, men dødskreftene var allerede til stede. Den evige død – en evig adskillelse fra Gud – blir først en realitet for hver synder som går ut av dette livet uten å ha fått del i det evige livet igjen. Så det er sørgelig sant, det som Bibelen sier: ”Syndens lønn er døden.” Rom 6:23. Det blir vi stadig mint om.

4 Du har allerede antydet at det går an å ikke bli tilregnet syndeskyld og at vi kan få del i det evige livet – hvordan er det mulig?

Jeg siterte nettopp fra Rom 6:23 om at syndens lønn er døden. I fortsettelsen er det en helt annen tone: ”Men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.

Gud har en fullstendig ufortjent gave til oss dødsdømte syndere: Syndenes forlatelse og evig liv i Kristus Jesus, vår Herre! Det henger sammen med at Guds Sønn ble født inn i menneskeheten gjennom jomfru Maria og ble vår stedfortreder.

Han som er det eneste menneske som alltid har truffet Guds vilje, som aldri har veket av fra Guds vei og som aldri har overtrådt hans grenser – han ble tilregnet all verdens synd og skyld. Derfor måtte han gå dødens vei – for oss. Men fordi han selv aldri hadde syndet, hadde han rett til å leve. Derfor måtte han stå opp fra de døde og få del i det evige livet fullt ut – også som menneske.

Dermed er det evige livet også tilgjengelig for oss i Jesus. For som det var din død Jesus døde, var det også ditt liv han sto opp til. Gud har med andre ord gjort det evige livet tilgjengelig for oss igjen – i Jesus: ”Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.

5 Ja, men en kristen synder fortsatt, og han må jo dø, han også?

Det er riktig at en kristen fortsatt faller i synd, selv om han ønsker å leve etter Guds vilje. Syndenes forlatelse og tilgivelse er noe vi eier ved troen på Jesus.

I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom. Ef 1:7.

Vår synd og skyld ble så fullstendig overført til Jesus at vi har syndenes forlatelse i ham. Med en gang vi tar imot Jesus som Guds gave til oss, er våre synder forlatt og borte vekk mellom oss og Gud. I stedet er vi tilregnet Jesu fullkomne liv, hans rettferdighet, slik at det ser ut for Gud som om vi aldri har syndet! Det høres for godt ut til å være sant – men det er faktisk sant!

En kristen har fortsatt den syndige naturen i seg, og kroppen er underlagt dødens krefter. ”Men ånden – vår nye natur – er liv på grunn av rettferdighet” – fordi vi er tilregnet Jesu fullkomne liv. Rom 8:10. Derfor skal vi få lov til å begynne å leve det nye livet – allerede her og nå, selv om vi først får erfare det fullt ut på den andre siden av døden.

6 Kort til slutt: Hva betyr synd?

Det betyr at vi mennesker bryter Guds vilje, bommer på det målet Gud har satt for våre gjerninger, slik at det blir misgjerninger. Synden fører døden med seg som straff. Men i Jesus Kristus er syndenes forlatelse og det evige livet tilgjengelig for hver den som tar imot ham i tro. Det er godt – og det er sant!

 


Denne serien ble først brukt av Nytt Liv Media (nå Radio Sørvest). I serien tar bibelskolelærer Johnny Vågen for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper og forklarer disse.


 

RelatertStøtt foross.no
Ressurstype

  Lydressurs

Skrifthenvisning

  Romerbrevet  6: 23

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Johnny Vågen.
  Johnny Vågen er teolog og har vært lærer ved Fjelltun Bibelskole. Han er gift med Målfrid og har 5 barn og 13 barnebarn. Bor i Stavanger.
   Ressurser av Johnny Vågen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.