Publisert

Ord i Bibelen: TalsmannLydfilen mangler dessverre på denne artikkelen.

1 Hva betyr 'talsmann'?

En talsmann er en person som taler på vegne av andre og virker til beste for vedkommende. Det greske ordet som ligger bak det norske, betyr ordrett "en som er kalt til sin side".

I gresk rett måtte den anklagede selv føre sin sak. Da var det godt å ha en "parákletos", en venn som ble tilkalt for å stå ved ens side for å være til hjelp og å avlegge vitnesbyrd om ens liv.

Derfor er ordet oversatt med trøster, rådgiver og hjelper – slik som i den svenske Bibelen, eller talsmann, slik som i den norske. Ja, noen bibelutgaver bruker også oversettelsen advokat.

2 Hvem er det Bibelen omtaler som talsmann?

For det meste brukes ordet om Den Hellige Ånd, slik som i Joh 14,16:

Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere
for evig. Joh 14,16

Den Hellige Ånd skal altså hjelpe, trøste, veilede den som tror på Jesus, og tale hans sak.

3 "- en annen talsmann" – det høres ut som det har vært en før ham?

Jesus er den første talsmannen. Han hjalp sine disipler til å bli bedre kjent med Gud Fader. (Joh 14,9) Han ba til Gud for dem – at han skulle bevare dem fra det onde. (Joh 17,15) Og han forsvarte dem, både overfor menneskelige motstandere og djevelen selv. (Luk 6,1-5)

Slik var Jesus deres talsmann. Da var det ikke så rart at de ble engstelige da Jesus sa at han ikke lenger skulle være synlig hos dem. Men han trøster dem så fint:

Jeg skal ikke etterlate dere farløse, jeg kommer til dere. Joh 14,18

Det er som om han sier: "Jeg skal riktignok ikke være synlig til stede blant dere lenger. Men dere skal likevel se meg – erfare meg med troens sanser gjennom Ånden, den andre talsmannen."

Så lenge Jesus var her på jord, var han bare ett sted om gangen. Da frelsen var fullbyrdet, kunne han sende Den Hellige Ånd som tok bolig i alle Kristustroende. Men dermed tok også Jesus bolig i deres hjerter, slik at han er overalt hvor det er mennesker som tror på ham. Derfor er det mye bedre å ha en usynlig Jesus og Ånden, enn en synlig Jesus uten Ånden!

4 Er Jesus talsmann i dag?

Jesus sluttet ikke å være talsmann. Etter at han hadde fullbrakt frelsen ved sin død og oppstandelse, satte han seg ved Faderens høyre hånd i himmelen. Der er han de troendes talsmann for Gud i dag, slik vi leser i 1. Joh 2,1-2:

Hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, Den Rettferdige. Og han er
en soning for våre synder… 1. Joh 2,1-2

Når vi kjenner oss anklaget for ikke å holde mål, kan vi henvise til Jesus som gjelder for oss overfor Gud. Han er en soning for våre synder – hele tiden. Hans blod dekker over vår synd og garanterer for at vi aldri skal bli dømt etter våre synder.

5 Hvilke oppgaver har da den andre talsmannen, Den Hellige Ånd?

Han skal hjelpe oss til å forstå oss selv som syndere og Jesus som vår Frelser.

Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom. Joh 16,8

Den Hellige Ånd prøver å skape en grunnleggende erkjennelse hos ikke-kristne mennesker om at de er fortapte syndere i seg selv.

Ifølge Bibelen er vi ikke i stand til å søke Gud av oss selv. Derfor gjelder det at vi søker ham mens han finnes nær i vårt liv, når han søker oss ved Den Hellige Ånd! Da – og bare da – er det tid for å bli en kristen.

Men det er ikke bare i omvendelsen Ånden overbeviser oss om synd. Hver gang vi får dårlig samvittighet for noe vi virkelig har gjort galt, er det Ånden som taler til oss. Da ønsker han at vi skal bekjenne synden og bryte med den.

Men Den Hellige Ånd ønsker ikke å forlate oss i våre synder! Han vil mer enn gjerne overbevise oss om et positivt alternativ – Jesu rettferdighet.

Jesu oppstandelse og himmelfart viser at han sjøl var uten synd og at det var våre synder som førte han i døden. Dermed er hans rettferdighet – hans fullkomne liv – blitt tilgjengelig for oss. Jesus tok våre synder på seg, for at vi ved troen på ham skulle få hans rettferdighet i stedet.

I tillegg vil Ånden overbevise oss om at denne verdens fyrste, djevelen, ble dømt gjennom Jesu død på korset, slik at vi skal slippe å trelle under syndens makt.

I det hele tatt handler Åndens oppgave om å hjelpe oss til å fokusere på Jesus:

Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne det for dere. Joh 16,14

Der Jesus blir stor og umistelig for vårt hjerte, der er Den Hellige Ånd i virksomhet!

6 Har talsmannen andre oppgaver?

Han ber for oss til Gud fra vårt eget indre.

Men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke rommes i ord. Rom 8,26b

Det er også han som utruster oss med åndelig kraft og nådegaver, slik at vi skal kunne lede ikke-kristne mennesker til Jesus og styrke hverandre i troen.

Dere skal få kraft idet Den Hellige Ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner… Apg 1,8

7 Kort til slutt: Hva betyr talsmann?

Det betyr en som er tilkalt for å stå ved vår side og hjelpe oss, trøste og veilede oss, og å tale vår sak.

Jesus er vår første talsmann som tar seg av vår sak overfor Gud. Ånden er vår andre talsmann, som hjelper oss til å erkjenne vår synd og tro på Jesus som vår Frelser. Han ber også for oss og utruster oss med alt vi trenger for å være Jesu vitner her på jord.

Åndens oppgave er i en sum å herliggjøre Jesus – å gjøre han kjær og umistelig for vårt hjerte. Har du et slikt forhold til Jesus, har du mye å takke den andre talsmannen for!


 

RelatertStøtt foross.no
Ressurstype

  Lydressurs

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Johnny Vågen.
  Johnny Vågen er teolog og har vært lærer ved Fjelltun Bibelskole. Han er gift med Målfrid og har 5 barn og 13 barnebarn. Bor i Stavanger.
   Ressurser av Johnny Vågen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.