Publisert

Ord i Bibelen: Velsignelse1 Hva betyr velsignelse?

Det hebraiske ordet for velsignelse, beraka, kommer av et ord som betyr å ønske noen lykke, velsigne. Det tilsvarende greske ordet som er brukt i NT, evlogia, kommer av et ord som betyr å tale vel om noen, love, prise og velsigne. Vi ser altså at det dreier seg om formidling av noe godt, først fra Gud og så tilbake til han gjennom lovprisning, som et svar på hans nåde.

2 Hva innebærer velsignelsen?

Velsignelsen er et uttrykk for guddommelig livskraft, kjærlighet og godhet som han lar mennesker og andre skapninger få del i. Første gangen Gud velsigner menneskene, handler det om å kunne formere seg og å være herre over den øvrige delen av skaperverket:

Og Gud velsignet dem og sa til dem: Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden, legg den under dere og råd over havets fisker og himmelens fugler og over alt levende som rører seg på jorden. 1.Mos 1:28

Velsignelsen fører til at det som er smått, blir stort, fordi Guds livskraft kommer nær. Det gjelder jordiske forhold og materielle ting, slik Jesus demonstrerte da han mettet mer enn 5000 i ødemarken. ”han tok de fem brød og de to fiskene, så opp mot himmelen og velsignet dem.Matt 14:19 Alle spiste og ble mette. Og for riktig å demonstrere velsignelsens storhet, ble det 12 fulle kurver til overs!

Det viktigste for Gud er å gi oss sin åndelige velsignelse, siden den har med det evige livet å gjøre. Denne velsignelsen møter vi fremfor alt i Jesus Kristus – vår frelser, slik det står i Ef 1:

... han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. Efe 1:3

Denne velsignelsen hører vi allerede om i Guds løfte til Abraham: ”…i deg skal alle jordens slekter velsignes.1.Mos.12:3 Gjennom Jesus får vi del i det evige liv og Guds ufortjente kjærlighet, som skal slå ut i full blomst når Gud tar bolig sammen med sin frelste menighet på den nye jord, som han en gang skal skape. Da vil det virkelig bli klart hva velsignelsen innebærer!

3 Hva er det motsatte av velsignelse?

Forbannelse er det stikk motsatte av velsignelse. Når noen trosser Guds vilje og spotter hans navn, kommer en under Guds forbannelse. Da stenger en seg ute fra Guds godhet og kjærlighet, og blir gjenstand for hans vrede og dom. I GT kunne denne forbannelsen erfares umiddelbart.

I den nye pakt er forbannelsen først og fremst knyttet til Guds straff på dommens dag, men kan allerede nå til en viss grad erfares som negative følger av et liv i motsetning til Guds livslover.

4 Hvordan er det mulig at Gud kan velsigne oss, vi som er syndere og har syndet mot han utallige ganger?

Svaret er Jesus. I Gal 3 heter det:

Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss. For det står skrevet: Forbannet er hver den som henger på et tre. Gal 3:13

Jesus hadde pga. sitt fullkomne liv all grunn til å få Guds velsignelse fullt og helt. Likevel ble han en ”forbannelse for oss”. Han møtte Guds vrede og dom i vårt sted! Det måtte være grusomt for han som var Guds Sønn og alltid har levd i fullstendig harmoni med Gud Fader.

Vi hører smerten i Jesu rop på korset: ”Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?” Da opplevde Jesus noe av den forbannelsen som vi skulle ha blitt rammet av. Da kjøpte Jesus oss fri fra lovens forbannelse, Guds dom over våre synder.

Om følgene av det heter det videre i Gal 3:

Dette skjedde for at Abrahams velsignelse skulle komme til hedningene i Kristus Jesus, for at vi ved troen skulle få Ånden som det var gitt løfte om. Gal 3:14

Fordi Jesus tok vår forbannelse på seg, kan vi få del i hans velsignelse – bare ved å tro på ham, bare ved å stole på det han har gjort for oss. Det er jeg så takknemlig for!

5 Skjer det noe når vi lyser velsignelsen over noen, eller er det bare fine ord?

Ja visst skjer det noe! Guds ord skaper det som det uttaler. Slik er det også når vi på Guds vegne lyser velsignelsen over noen. Gjennom den aronittiske velsignelsen formidles Guds omsorg, nåde og fred – i det hele tatt alt det som godt er, både for tid og evighet. Det er i sak det samme som formidles gjennom den paulinske velsignelsen: Vår Herre Jesu Kristi nåde, Gud, vår Fars kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn.

6 Hvordan bør vi svare på Guds velsignelse?

For det første bør vi ta imot den med et åpent hjerte, så stor en rikdom vi her tilbys! For det andre bør vi takke for den og prise Gud for hans ufortjente godhet og nåde. Dette kommer tydelig fram i Ef 1:3, der det heter: ”Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus.” Språklig sett kunne vi like gjerne oversatt begynnelsen slik: ”Velsignet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far…” Guds velsignelse av oss bør altså møtes med vår velsignelse og lovprisning av han.

Dette understøttes av 1M 14:19-20 hvor det samme ordet, baruk, først er oversatt med ”velsignet” og deretter med ”lovet være”.

19 Velsignet være Abram av Den Høyeste Gud, han som eier himmel og jord. 20 Og lovet være Den Høyeste Gud... 1.Mos 14:19-20

eller altså: ”velsignet være Den Høyeste Gud”. Når vi lovpriser Gud, sender vi altså noe av hans velsignelse tilbake til utgangspunktet.

7 Kort til slutt: Hva betyr velsignelse?

Det betyr å bli gjenstand for Guds godhet og nåde ved at hans livskraft kommer oss nær, både i jordiske forhold og i åndelig sammenheng.

Den største velsignelsen er tilgjengelig for oss i Jesus Kristus, fordi han i sin kjærlighet tok på seg Guds dom over våre synder. Vi bør ta imot Guds velsignelse med et takknemlig hjerte og svare på den med å lovprise og velsigne Guds navn.


Denne serien ble først brukt av Nytt Liv Media (nå Radio Sørvest). I serien tar bibelskolelærer Johnny Vågen for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper og forklarer disse.


 

RelatertStøtt foross.no
Ressurstype

  Lydressurs

Skrifthenvisninger

  1. Mosebok  1: 28

  Efeserbrevet  1: 3

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Johnny Vågen.
  Johnny Vågen er teolog og har vært lærer ved Fjelltun Bibelskole. Han er gift med Målfrid og har 5 barn og 13 barnebarn. Bor i Stavanger.
   Ressurser av Johnny Vågen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.