Publisert

Å vende seg om Treenighetssøndag


Ca leselengde:
9 min

Treenighetssøndag
Tekstrekke 3
 
Lesetekster: Jes 6,1-8
 Apg 17,22-34
Prekentekst: Luk 24,45-48
Fortellingstekst: Apg 9,1-19
Poetisk tekst: Salme 100

Så sa han til dem: «Det var dette jeg talte om da jeg ennå var sammen med dere og sa at alt måtte oppfylles som står skrevet om meg i Moseloven, hos profetene og i Salmene.» Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene, og han sa til dem: «Slik står det skrevet: Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag, og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag; dere skal begynne i Jerusalem. Dere er vitner om dette. Luk 24:44-48

Treenighetstiden, tiden etter pinse - kirkens tid, misjonens tid. Alle brikkene er på plass i fortellingen om Jesu frelsesverk. Hans fødsel, hans død, oppstandelse og opptagelse til Faderens høyre hånd. Sendelsen av Ånden på pinsedag.

Nå skal evangeliet om Guds frelse i Jesus Kristus tas imot, leves, deles.

Hva er så evangeliet? Hvilket budskap er det som skal forkynnes for alle folkeslag?

Vi tror kanskje vi har hørt det. Vi tror vi kan det. Men evangeliet er ikke noe som vi har kontroll over - omtrent som en stein vi kan ha i lommen. Nei, evangeliet er mer som vannet som stadig må komme til den tørre planten, igjen og igjen og gi liv.

Jesus åpnet disiplenes forstand etter oppstandelsen. Han viste dem at evangeliet, det glade budskapet til verden ligger gjemt i GT.

Hele GT peker framover mot frelseren som skulle komme.

Skulle Guds Messias lide og dø? Jesus begynte å fortelle disiplene dette allerede før sin død, men det gikk ikke inn. Det var skjult for dem, de forstod det bare ikke. Hvordan skal vi kunne forstå? Hvordan kan vi sette sammen bitene så vi ser bildet? Evangeliet bryter med vår naturlige menneskelig tankegang, Guds glade budskap overgår alt som kunne komme opp i den menneskelige tanke.

Måtte Gud gi meg nåde til å legge evangeliet fram, og måtte Guds gi oss alle nåde til å ta imot evangeliet i dag, til frihet, frelse og glede!

Evangeliet i dag er gitt oss i to setninger:

  1. Messias led og stod opp fra de døde tredje dag
  2. I hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag

Evangeliet er ikke en teori, en filosofi, et religiøst prinsipp. Det bygger på historiske fakta: Jesu død og oppstandelse. Jesu død er ikke bare resultatet av en rekke uheldige omstendigheter, og menneskers maktspill. Det er også en del av Guds frelsesplan for verden.

Jesaja sier:

Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger, straffen lå på Ham for at vi skulle ha fred, ved Hans sår har vi fått legedom. Jes 53:5

Påskedag lyder evangeliet:

Jeg har vunnet, Jesus vant,
døden oppslukt er til seier,
Jesus mørkets fyrste bandt,
jeg den kjøpte frihet eier,
åpen har jeg himlen funnet,
Jesus vant, og jeg har vunnet!

Men så fortsetter Jesus med å si: I hans navn skal omvendelsen og syndenes forlatelse forkynnes.

Dette ordet vil jeg stanse ved: Omvendelse - hva er det?

Et ord vi ikke hører så mye om i dag. Men det er jo det Jesus forteller disiplene at de skal forkynne. Vi leste i dag fra Apostelgjerningene 17, om Paulus som forkynte til athenerne på Akropolis at de skulle vende om fra denne vrangsnudde slekten. Jesus sier jo også: Uten at dere vender om og tar imot Guds rike likesom et lite barn, skal dere ikke komme inn i det. Omvendelsen er altså nødvendig.

Gud vilje med livet vårt er jo gitt i budene:

Du skal ikke ha andre guder enn meg!
Du skal ikke misbruke Guds navn.....osv

Det dobbelte kjærlighetsbudet:

«Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv.»

Dere skal være hellige, for jeg er hellig!

Budene viser Guds standard- vi skal være hele og sanne og fullkomne i vår kjærlighet.

Når Guds lov forkynnes og løftes fram for meg som et speil treffer det i samvittigheten, og jeg kjenner: Jeg strekker ikke til. Da kommer evangeliet og sier: Når det du gjør ikke strekker til, kan du stole på at det Jesus har gjort er nok for deg. Å vende om er at jeg gir opp min egen vei til frelse!

Jeg satser på det Jesus har gjort. Som det heter på askeonsdag, når den enkelte får askekorset i pannen sier presten: Kom i hu menneske at du er støv, og av støv skal du vende tilbake. Vend om og tro evangeliet!

Det er en alvorlig sak å være menneske. Vi er ansvarlig for den levende Gud, og på dommens dag skal vi svare for våre liv. Det er fristende å prøve kompromisset: Å lytte til den stemme som sier: Du er ikke verre enn andre! Du gjør jo så godt du kan, det må jo være godt nok for Gud. Han krever jo ikke det umulige av deg.

Paulus gikk langt som from jøde på lovens vei, men han måtte bare erkjenne: Jeg gjør ikke det gode jeg vil, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg! Jeg klarer ikke å være en helhjertet og oppriktig kristen, jeg mislykkes.

Da kommer evangeliet og sier: Jesus levde det livet du skulle levd, Jesus tok den straffen du skulle tatt, Jesus døde den døden du skulle ha dødd. Han ble oppreist fordi han var rettferdig, og hans rettferdighet blir din når du tar imot i tro.

Vend om, sier Skriften, og så tenker vi jo at vi skal gjøre det. Men selv om jeg er kristen opplever jeg av og til at jeg har lyst til å synde, at jeg ofte ikke har lyst til å be, at jeg ofte er kald i møte med min nestes lidelse.

Heller ikke omvendelsen klarer jeg selv, og jeg må be med Jeremia: Omvend meg Herre, så blir jeg omvendt! Leg meg Herre, så blir jeg legt!

Omvendelsen vår også er noe Herren gjør

En nøkkel til å forstå hvordan Gud omvender oss finner vi i Hannas lovsang i 1. Samuelsbok kap 2:

Herren døder og gjør levende, han sender ned til dødsriket, og han fører opp igjen. 1 Sam 2:6

Vi ser det i dåpen. Du kan ikke døpe deg, du blir døpt. Det er Guds handling. Han fører deg ned i vannet, ned i døden, og reiser deg opp til livet.

Omvendelse, leve i retning mot Gud, det er også en retning mot livet, mot Guds lyse fremtid, mot øst, mot den nye dag. Det er også derfor jeg holder den nydøpte opp mot alteret for å vise at det å være kristen er å leve med ansiktet mot Gud, før jeg holder henne opp mot menigheten for å minne om troens fellesskap som vi alle trenger for å leve som kristne.

Paulus til galaterne: Jeg har jo malt den korsfestede for deres øyne! I Sandvikskirken har vi evangeliet tydelig, med den korsfestede Kristus over alteret, som en evig påminnelse om hva som er vår frelse.

Luthers teser: Hele vårt liv skulle være en omvendelse.

Jeg slutter ikke å være en synder. Derfor må jeg gå omvendelsens vei sammen med Jesus hver dag.

I Fadervår har Jesus lært oss å løfte fram synden for Guds ansikt hver dag. Som det heter på nynorsk i gudstjenesten: La oss bøye oss for Gud og sanne våre synder, gi Gud rett.

Det bor en gammel fariseer i enhver kristen

Den gamle fariseeren preker er at du er en kristen så lenge du føler at du er kristen, og får det til å være kristen!

Nei, jeg er ikke kristen fordi jeg lykkes, jeg er kristen fordi det lykkes for Jesus å frelse meg. Det går opp og ned med meg, men det Jesus har gjort står fast!

Det jeg lever av er ikke en rekke av fromme beslutninger, mine åndelige opplevelser, min egen evne til å være kristen. Jeg lever av det Gud gir meg. Lever av nådens midler - ved det forkynte Ordet! Ved å praktisere dåpen, leve i den daglige omvendelse, og ved å ta imot nåden ved Herrens bord.

Ved nådens bord, ved nattverden, er ikke et premiebord for vellykkede kristne, men et nådebord for kristne som kommer til Herren med sine synder - og får Guds rettferdighet og evig liv tilbake.

Biskopen Høegh overhørte skolebarna ved en visitas: Til en liten gutt: Hvor langt er du kommet? (I katekismen) Jeg er ikke kommet lenger enn: «av sin nåde frelste han meg, jeg fortapte og fordømte menneske». Biskopen: Det skal jeg si deg, jeg er ikke kommet lenger jeg heller:

Til slutt litt om en annen side ved ordet Metanoia, omvendelse i NT. "La dere forvandle med at sinnet fornyes!" sier apostelen. Det er også en frukt av omvendelsen. Du merker det nok ikke selv, om du lever tett med Jesus, jo mer du ser av ham, jo mer ser du også din egen svakhet, men i den daglige omvendelsen, i det daglige samlivet med Herren vil det skje at hans tanker mer og mer blir dine tanker, at hans smerte blir mer og mer din smerte, at hans glede blir mer og mer din glede, at hans fred blir mer og mer din fred. Dette skjer ved Den Hellige Ånd.

Og det som også vil skje er at hans nød blir din nød, hans nød for andre mennesker, at den som lider skal møte barmhjertighet, at den som er fortapt skal finne frelse. For evangeliet om omvendelse og syndenes forlatelse skal forkynnes for folkeslagene..

Til ære for Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og blir én sann Gud fra evighet og til evighet!


Teksten er en tidligere holdt preken.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
9 min
Ressurstype

  Søndagens tekst

Emne

  Omvendelse

Skrifthenvisning

  Lukas´ evangelium  24: 44-48

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Sverre Langeland.
  Sverre Langeland er sogneprest i Den norske kirke. Etter ordinasjonen i 1988 har han gjort prestetjeneste i Oslo, Narvik og Meland før han i 2009 ble sokneprest i Sandviken i Bergen. Han har vært i lederskapet i Bønne- og arbeidsfellesskapet Kirkelig Fornyelse og i Carissimi, og er nå leder i Johanneskretsen.
   Ressurser av Sverre Langeland
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.