Publisert

Løftet om Den Hellige Ånd (1) Joh 14:15-21


Ca leselengde:
8 min

Pinsedag
Tekstrekke 2
 
Lesetekster: 1 Mos 1,1-5
 Apg 2,1-11 eller 1 Kor 12,12-13
Prekentekst: Joh 14,15-21
Fortellingstekst: Apg 2,1-18
Poetisk tekst: Salme 104,27-28.30.33

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 14. kapittel, fra vers 15:

Jesus sa: Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid: sannhetens Ånd, som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere.

Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Snart ser ikke verden meg lenger. Men dere skal se meg, for jeg lever, og dere skal også leve. Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min Far, og at dere er i meg og jeg i dere.

Den som kjenner mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal min Far elske. Ja, også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham. Joh 14:15-21

Slik lyder Herrens ord.

Hva er det egentlig som foregår? Hva er det skjulte mønster i verden og i menigheten?

Under det vi kan se og erfare i denne verden, ligger Guds skaperkrefter og Guds skapervilje. Med Jesus brøt disse kreftene frem, så de ble synlige. Guds herredømme ble synlig da Jesus vandret rundt på jorden. Han åpenbarte det for disiplene, og han lærte dem å be til Gud: «La ditt rike komme, la din vilje skje på jorden som i himmelen… For riket er ditt, og makten og æren.» (Matt 11:25-26)

Hvordan kan vi bygge Guds rike? Hvordan kan vi understøtte Guds herredømme i verden?

«Den som elsker meg, holder mine bud,» sa Jesus. «Guds rike er kommet nær!»

Når jeg velger kjærlighetens vei, når jeg fokuserer på mine medmennesker, og behandler dem slik Gud vil, da understøtter jeg Guds herredømme på jorden. Når jeg verner om andres hviledag, når jeg ærer far og mor, når jeg gir mor en klem og sier takk, når jeg velger å la være å lyve, når jeg velger å la være å lure noe til meg, da understøtter jeg Guds herredømme i verden. De ti bud er Guds regjeringsform, de er i Guds herredømme i denne verden!

Da Guds rike brøt frem med Jesus, skjedde det også helbredelser, det skjedde tegn på at en grunnleggende fornyelse i skaperverket var på gang! (Luk 10:8-9)

Jesus kom for å føre verden tilbake til Gud!

MED JESUS FORENES GUDS SKJULTE MØNSTER I VERDEN OG ÅNDENS SKJULTE MØNSTER I MENIGHETEN!

Hva er så det skjulte mønster i menigheten?

På pinsedag ble Ånden øst ut over menigheten og Ånden begynte å bygge opp Jesu kropp midt i denne verden! Ånden bygger Jesu kropp ved å legge inn Jesu evner og egenskaper i én etter én som innlemmes i menigheten og retter sin tro til Jesus. Ånden gjør oss til med-lemmer på Jesu kropp i verden.

En gav han fem talenter, en annen to og en tredje én talent - etter det hver enkelt hadde evne til. Matt 25:15

 

Når det gjelder Åndens gaver, søsken, vil jeg ikke la være å gi dere kunnskap om dem. ... Hos hver enkeltgir Ånden seg til kjenne slik at det blir til gagn. ... Ånden deler ut sine gaver til hver enkelt, slik han vil. ... Dere er Kristi kropp, og hver enkelt er dere hans lemmer. 1 Kor 12:1, 7, 11, 27

 

Vi er alle en kropp i Kristus, men hver for oss er vi hverandres lemmer. Rom 12:5 

 

Nåden er gitt hver enkelt av oss alt etter som Kristi gave blir tilmålt. ... Ut fra Kristus blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og ledd, alt etter den oppgave som hver enkelt har fått tilmålt, så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet. Ef 4:7, 16

 

Tjen hverandre, hver med den nådegave han har fått, som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde. 1 Pet 4:10 

  • Noen utrustes med Jesu lydhørhet,
  • noen med hans evne til å få øye på medmennesker,
  • noen utrustes med Jesu hengivelse i bønn,
  • noen med hans evne til å forkynne,
  • noen utrustes med Jesu evne til å lede mennesker til Gud,
  • noen utrustes med Jesu evne til å helbrede.

Slik bygges menigheten til å være Jesu kropp midt i denne verden. Ånden deler ut Jesu evner og egenskaper etter en tydelig og bevisst plan - i hver enkelt av oss. Jesu evner og egenskaper i hver enkelt av oss må fungere sammen med resten av kroppen for at de skal komme i funksjon. Derfor er samhold og kjærlighet så grunnleggende i menigheten.

Dette er en åpenbaring. Det er et skjult mønster som vi trenger hjelp for å se. Men når vi først har fått hjelp til å se det skjulte mønsteret, da er det lettere å få øye på Jesus i menigheten og i hverdagen. Da blir vi nyssgjerrige på hvilke spor av Jesus vi kan finne hos hverandre. Ja, vi blir nyssgjerrige på hvilken nåde, gave og oppgave Ånden har tilmålt akkurat meg og akkurat deg, slik at vi kan gi Åndens gaver rom i vårt hverdagsliv og vårt menighetsfellesskap.

Jesus kommer til oss på flere nivåer

«Jeg etterlater dere ikke som foreldreløse barn,» sa Jesus. «Jeg kommer til dere.» Han kommer til oss på forskjellige nivåer. Han kommer til hver enkelt, inn i et vennskap og en gruppe, til menigheten, til folkeslagene og han rekker ut til hele kosmos.

Han kommer til hver enkelt. Jeg kan oppleve hans nærhet i mitt indre, i mitt hjerte.

Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Joh 14:23

Det handler om opplevd nærhet når jeg åpner mitt hjerte for ham = bønn, og det handler om opplevd nærhet når jeg leser hans ord og holder fast på det.

Jesus kommer til kristne venner og til grupper av mennesker.

Hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. Matt 18:20

To venner - en vennegruppe - en gruppe. Jfr Jesu tre nærmeste av de tolv.

Jesus kommer til menigheten.

Se jeg er med dere alle dager, inntil verdens ende. Matt 28:20

 

Dødsrikets porter skal ikke få makt over min menighet. Matt 16:18

Jesus utbrer Guds herredømme i folkeslag etter folkeslag.

Gå ut og gjør alle folkeslag til mine disipler. Matt 28:18-20

En dag skal han komme tilbake og dømme levende og døde. (Rom 14:10-12)

Jesus Kristus skal dømme levende og døde. 2 Tim 4:1

 

Gud har opphøyet Jesus og gitt ham navnet over alle navn, for at hvert kne skal bøye seg i Jesu navn, i himmelen, på jorden og under jorden, og hver tunge bekjenne: Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære! Fil 2:9-11 

Ja, Jesus skal en dag samle hele kosmos under Guds herredømme.

Når enden kommer, overgir Kristus sin kongemakt til Gud, Faderen, etter at han har tilintetgjort all makt, myndighet og velde. For han skal herske som konge inntil Gud «har lagt alle fiender under hans føtter». Den siste fiende som tilintetgjøres, er døden. For «alt la han under hans føtter». (Når det heter alt, er det klart at Gud selv er unntatt fra dette. For han er jo den som har lagt alt under ham.) Og når så alt er underlagt ham, skal også Sønnen selv underordne seg under Gud som har lagt alt under ham, og Gud skal være alt i alle. 1 Kor 15:24-28

Slike dimensjoner har pinsedagen!

Jesus åpenbarte Guds skjulte mønster i skaperverket. Han brakte Guds rike nær og fremmet Guds herredømme i verden.

Og så sendte han sin hellige Ånd til menigheten, for å bygge menigheten opp til å være Jesu kropp midt i denne verden. Når vi får «lys til troens øye» får vi se det, og bli en del av det, og vokse inn i det! Vi kan gjøre erfaringer med Guds Ånd! La oss samle dette i noen ord fra Romerbrevet:

Alle som drives av Guds Ånd, er Guds barn. Dere har ikke fått den ånd som slavene har, så dere igjen skulle være redde. Nei, dere har fått den Ånd barna har, den som gjør at vi roper: «Abba, Far!» Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn. Men er vi barn, er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, så vi også skal få del i herligheten sammen med ham. Rom 8:14-17

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, som var og er og blir én sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen.


Prekenen er hentet fra Harald Kaasa Hammers nettsted tekstboken.no.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
8 min
Ressurstype

  Søndagens tekst

Emne

  Pinse

Skrifthenvisning

  Johannes´ evangelium  14: 15-21

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Harald Kaasa Hammer.
  Harald Kaasa Hammer er pensjonert prest i Den norske kirke. Han var sekretær under arbeidet med Tekstboken 2011. Han har skrevet flere bøker og har gitt ut oversettelser av Den norske kirkes bekjennelsesskrifter. Han driver nettstedet www.tekstboken.no med mange ressurser til tekstene i kirkeåret.
   Ressurser av Harald Kaasa Hammer
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.