Publisert

Hva lærer Guillermo Maldonado?I begynnelsen av mai 2016 inviterer TV Visjon Norge til stor konferanase på Telenor Arena på Fornebu. Hovedtaler er Guillermo Maldonado. Det mangler ikke på løfter om helbredelser, tegn og under i forbindele med hans besøk. Mange vil reise og høre hans budskap. Vi bør møte alle talere og forkynnere med en åpen bibel, og det skal vi gjøre med Maldonado i dagens episode av Ta vare på troen.

Dagens gjest er Jan Helge Aarseth. Han er utdannet i teologi på Fjellhaug misjonsskole. Han har arbeidet i over ti år som misjonær i Tanzania, og nå, de siste årene har han jobbet som lærer på Fjelltun bibelskole i StavangerTVPT24 Hva lærer Guillermo Maldonado

Lenker

Gangen i Maldonados tale

Maldonado tar ugangspunkt i første bønn i Herrens bønn: "La navnet ditt helliges". Han velger imidlertid å endre oversettelsen, uten å gi noen grunn for dette. Det blir noe som "Æret være ditt navn". Derifra vrir han dette til ikke å være en bønn, men en lovforskrift. Guds navn må bli æret av oss.

Maldonado hevder at ære er den høyeste prioritet og viktigste lov i Guds rike. Den som legger inn ære i Guds rike, høster Guds favør. Han utdyper hva han mener med favør, og beskrivelsen minner litt om bonuspunktsystemet hos et flyselskap. "Sett din lit til favør" roper han over menigheten, og legger til at favør gir adgang til personer, plasser og ting. Favøren kan for eksempel gi adgang til penger for å betale et lån, eller få det ettergitt. Favøren kan fjerne sykdommer, gi et langt liv og friskt utsende.

Så går Maldonado tilbake til utgangspunktet. Ettersom denne favøren kan fås ved å ære Gud, da må det utdypes hvordan en ærer Gud. Han gir tre aspekt: Lydighet, lovsang og økonomiske midler. Naturlig nok havner fokuset på det siste aspektet.
Allerede før i talen har han påpekt at den som gir bare et glass vann til en profet skal ikke mangle lønn. Konklusjonen bør ikke være langt unna: Penger er mer enn et glass vann. Maldonado er mer enn en profet...
Evangeliet om Guds sønn som døde for våre synder, er dessverre ikke å finne i talen.

Notater og skrifthenvisninger fra programmet

Maldonado tar først utgangspunkt i Herrens bønn.

Slik skal dere da be:
Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges

Allerede her er det verdt å merke seg noen punkt:

  • Maldonado kaller bønnen for "Abba far". Selv om bibelen bruker denne formuleringen noen få ganger, så gjør den det ikke her. Her åpner bønnen med "Vår far". (Se mer om "Abba far" nedenfor.)
  • Det greske ordet for "la helliges" er hagiazo. Dette ordet brukes primært med Gud som subjekt, og da betegner det helliggjørelse. Det er også tydelig i dette tilfellet. Vi ber Gud om å hellige sitt navn. Maldonado snur det på hodet og gjør denne setningen til en lov.
  • Et mulig unntak er 1 Pet 3:15:

    ... salige er dere om dere lider for rettferdighets skyld. Vær ikke redde for dem, og la dere ikke skremme, men hold Kristus hellig som Herre i hjertet! (1 Pet 3:14b-15a)

    Vi ser imidlertid at dette er en oppmuntring for de som lever i en vanskelig tid, og brukes ikke i den forstand som Maldonado gjør.

  • Merk at Maldonado sier at den rette oversettelsen er hellige/helliggjøre, men han velger likevel oversettelsen ære/hedre, da det passer bedre til hans budskap.

Maldonado konkretiserer sin utvekslings-lov med et lettere omskrevet sitat fra Matt 10:40-42. Ordene blir sagt av Jesus når han sender ut de 12 apostler på prekenreise. Merk at ordene hører til de 12 apostlene, ikke til utsendelsen av de 70. Legg også merke til at Maldonado ikke siterer teksten slik den er, men gjør en liten endring. Deretter kan en jo tenke på at Maldonado selv ikke bare hevder å være profet, men noe mye mer: En apostel.

Den som tar imot dere, tar imot meg, og den som tar imot meg, tar imot ham som har sendt meg. Den som tar imot en profet fordi han er profet, skal få en profets lønn, og den som tar imot en rettferdig fordi han er rettferdig, skal få den rettferdiges lønn. Og den som gir en av disse små om så bare et beger kaldt vann å drikke fordi han er disippel – sannelig, jeg sier dere: Han skal slett ikke miste sin lønn!»

I Markus 6:1-6 får vi historien om når Jesus ikke kunne gjøre noen kraftig gjerning på grunn av Nasareernes vantro:

Han gikk derfra og kom til hjemstedet sitt, og disiplene fulgte ham. Da sabbaten kom, begynte han å undervise i synagogen. Mange som hørte ham, var slått av undring og sa: «Hvor har han dette fra? Hva er det for en visdom han har fått? Og slike mektige gjerninger som han gjør! Er ikke dette tømmermannen, sønn av Maria og bror til Jakob, Joses, Judas og Simon? Og bor ikke søstrene hans her hos oss?» Og de ble forarget og avviste ham. Men Jesus sa til dem: «En profet blir ikke foraktet noe annet sted enn på hjemstedet sitt, blant sine slektninger og i sitt eget hus.» Han kunne ikke gjøre noen mektig gjerning der; han bare la hendene på noen få syke og helbredet dem. Og han undret seg over vantroen deres.

Legg merke til de uthevede avsnittene. Teksten sier ikke at Jesus var vanmektig til å gjøre kraftige gjerninger, men at han ikke gjør dem i samme store stil som ofte ellers. Det kan hende denne teksten skal ses i sammenheng med andre tekster hvor Jesus nekter å gjøre et stort tegn, eller ber folk om ikke å kunngjøre de tegn han gjør. F.eks. Mark 8:11-13 (Parallelltekst i Matt 16:1-4).

Et mantra som stadig gjentas i talen er at Gud gjengir i samme mynt. Den som ærer Gud, kan forvente ære fra Gud. Den som verdsetter ham, kan vente at Gud verdsetter tilbake, osv. Det som imidlertid aldri kommer frem i talen er Guds godvilje til syndige mennesker, som totalt mangler Guds ære.

Mens vi ennå var svake, døde Kristus for ugudelige da tiden var inne. Selv for et rettskaffent menneske vil vel neppe noen gå i døden. Eller kanskje ville noen gjøre det for en som er god. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.
Rom 5:6-8

Se også Romerbrevet 3:23-24.

Maldonado siterer 2. Samuelsbok 2:30, og ironisk snakker han om kontekst samtidig som han tar verset ut av sin sammenheng. For å forstå innholdet er det nemlig nødvendig å lese hele konteksten – i det minste fra 2:11 og ut kapittelet. Verset i 2:30 er en del av dommen over Elis sønner, for deres ekstreme ugudelighet, og over Eli for å lukke øynene for det. Maldonado bruker imidlertid verset som en formel for en universiell lov i kristenlivet, og erklærer at ære fungerer som valuta i Guds rike.

Hvorfor viser du forakt for mitt slaktoffer og mitt grødeoffer som jeg har påbudt i min bolig? Hvorfor ærer du dine sønner mer enn meg, så dere feter dere med det beste av alle offergavene som mitt folk Israel bærer fram? Derfor lyder ordet fra Herren, Israels Gud: Jeg har nok sagt at ditt hus og din fars hus skal gjøre tjeneste for mitt ansikt for alltid. Men nå lyder ordet fra Herren: Det skal ikke skje! De som ærer meg, vil jeg ære. Men de som forakter meg, skal bli til skamme. Se, dager skal komme da jeg bryter både din makt og makten til din fars slekt, så ingen blir gammel i ditt hus
1 Sam 2:29-31

Maldonado erklærer at heder og ære er den høyeste prioritet og den aller største loven i Guds rike. Det er følgelig dette som en må ha aller mest fokus på. På den ene siden kan en her innvende at Maldonado hever loven over evangeliet, til et slikt nivå at evangeliet ikke lenger er synlig. Men selv da, klarer han ikke å fremstille loven riktig. Når Jesus blir spurt om hva som er det største budet i loven, så svarer han slik:

Da fariseerne hørte at han hadde stoppet munnen på saddukeerne, kom de sammen. Og en av dem, en lovkyndig, spurte for å sette ham på prøve: «Mester, hvilket bud er det største i loven?» Han svarte: «‘ Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.’ Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort: ‘ Du skal elske din neste som deg selv.’ På disse to budene hviler hele loven og profetene.»
Matt 22:34-40

Maldonado hevder at Herrens bønn begynner med ordene "Abba Far". Egentlig begynner de med ordene "Vår Far". Men, formuleringen "Abba Far" finner vi en håndfull ganger i NT. Først i Getsemane-hagen når Jesus ber. Da begynner han bønnen med ordene "Abba Far". Igjen møter vi dem i Rom 8:15 og Gal 4:6. Her brukes ordene som en betegnelse på at vi som er kristne, er adoptert som Guds barn. Derfor har vi retten til å bruke ordet "Abba" (Pappa) om Gud.

Dere har ikke fått den ånden som slavene har, så dere igjen skulle være redde. Nei, dere har fått Ånden som gir rett til å være Guds barn, den som gjør at vi roper: «Abba, Far!»
Rom 8:15

Lukas 18:9-14

Til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned på alle andre, fortalte Jesus denne lignelsen: «To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var fariseer og den andre toller. Fariseeren stilte seg opp for seg selv og ba slik: ‘Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker, de som svindler, gjør urett og bryter ekteskapet, eller som den tolleren der. Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener.’ Tolleren sto langt unna og ville ikke engang løfte blikket mot himmelen, men slo seg for brystet og sa: ‘Gud, vær meg synder nådig!’ Jeg sier dere: Tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, den andre ikke. For hver den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt.»

Det andre bud finner vi sammen med de andre budene i 2 Mosebok, kapittel 20 og 5 Mosebok kapittel 6. Her siteres det sammen med forklaringen fra Martin Luthers lille katekisme. (Merk at en annen oversettelse leses på programmet)

Du skal ikke misbruke Guds navn.
Det er: Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke bruker hans navn til å banne og sverge, men kaller på Gud i all nød, ber, lover og takker.

Maldonado hevder at den som ærer Gud vil bare møte medgang i livet. Han har rett i at et samfunn som ærer Guds lover vil høste et godt samfunn. Likevel overser han hvordan bibelen beskriver de siste tider. Jesus minner sine disipler om at den som vil følge ham, må fornekte seg selv, ta opp sitt kors og følge ham. (Mark 8:34) Det er tunge ord, for den som bærer på et kors, er den som går mot sin egen henrettelse. 2 Tim 3 forteller også om de siste tider, som vil være preget av motgang for kristne. Les gjerne hele kapittelet, men vi tar med et par vers her:

1Du skal vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. 2 For da vil menneskene være egoistiske, glade i penger, fare med skryt [...] De elsker lystene høyere enn Gud. 5 I det ytre har de gudsfrykt, men de fornekter dens kraft. Vend deg bort fra slike folk! [...]
12Alle som vil leve et gudfryktig liv i Kristus Jesus, skal bli forfulgt.
2 Tim 3:1,2a,4b,5,12

Efeserne 6:1-2

Dere barn, vær lydige mot foreldrene deres i Herren, for det er rett og riktig. 2 Du skal hedre din far og din mor, dette er det første budet med et løfte: 3 så det kan gå deg godt og du kan leve lenge i landet

Markus 7:6-13

Da sa Jesus: «Jesaja profeterte rett om dere hyklere, slik det står skrevet: Dette folket ærer meg med leppene, men hjertet er langt borte fra meg. Forgjeves dyrker de meg, for det de lærer, er menneskebud.Dere har forlatt Guds bud, men holder fast på menneskers overlevering.» Og han sa til dem: «Ja, dere får det fint til! Dere avskaffer Guds bud for å innføre deres egen overlevering! For Moses sa: ‘ Hedre din far og din mor’, og: ‘ Den som bruker onde ord mot far eller mor, skal dø’. Men dere godkjenner likevel at noen sier til sin far eller mor: ‘Det du skulle hatt av meg til hjelp, skal være en korban’ – det betyr en gave til tempelet. Da hindrer dere ham i å gjøre noe for far eller mor. Slik setter dere Guds ord ut av kraft av hensyn til den overlevering dere har mottatt og gitt videre. Og mye annet av samme slag gjør dere.»

Maldonado nevner odrspråkene 3:9, men leser ikke teksten:

Gi Herren ære med det du eier, med førstegrøden av hele din avling.

Etter at Maldonado har pratet ferdig siteres filipperbrevet 4:19 av en voiceover. Det er viktig å lese dette verset i kontekst av brevet i sin helhet. Vi er inne på temaet i et tidligere program, hvor det er filipperne 4:13 som er tema

Til slutt siterer Jan Helge Aarseth et vers fra 2 Timoteusbrev. Maldonado setter opp et system som preges av at Gud gir oss tilbake for det vi legger inn. Hovedbudskapet i bibelen er imidlertid at Gud er nådig overfor syndige mennesker som ikke fortjener neon ting:

Er vi troløse,
så er han trofast,
for han kan ikke fornekte seg selv.
2 Tim 2:13


 

RelatertStøtt foross.no
Ressurstype

  Lydressurs

Emne

  NAR

Serie

  Alle ressurser i serien

  Ta vare på troen

  Hva er kristendom?

  Hvem er Gud Fader?

  Hvem er Guds sønn?

  Hvem er Den Hellige Ånd?

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Sakarias Ingolfsson.
  Sakarias er halvt svensk, født og oppvokst på Island, og bor nå med kone og barn i Spydeberg i Indre Østfold. Han har mastergrad i teologi og misjon fra Fjellhaug og videre studier fra Concordia Theological Seminary, Ft. Wayne. Sakarias har arbeidet flere år som områdearbeider i NLM region nordvest, men tjener i dag som prest i LKN.
   Ressurser av Sakarias Ingolfsson
Gjest i programmet

forfatter_foto  Jan Helge Aarseth er gift med Elisa, har fire barn og bor på Vigrestad. Han har vært misjonær i Tanzania og lærer på Fjelltun Bibelskole. Nå arbeider han som pastor i IKF Stavanger (Internasjonalt Kristent Fellsskap).
  Ressurser av Jan Helge Aarseth

Slik bruker du Podkast

Ta vare på troen er en podkast. Det betyr at du kan få hver ny episode automatisk tilsendt din lydenhet, f.eks. iPhone eller Android telefon.

Du kan finne podkasten på iTunes store, eller ved å bruke søkefunksjonen i de fleste andre apper som er laget til formålet.

Les mer om de vanligste alternativene.

Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.