Publisert

NAR-bevegelsen og de politiske profetiene Er Donald Trump Guds salvede president?


Ca leselengde:
17 min

For et par år siden skrev jeg en artikkel om New Apostolic Reformation (NAR) på foross.no. Det ble en oversiktsartikkel som nok etterlot seg et behov for mer konkret informasjon om hva som skjer innen denne bevegelsen.

Med tanke på dette er denne artikkelen konsentrert om NAR-bevegelsens politiske «profetier». Vi skal vise eksempler på hvordan denne typen «profetier» gjøres gjeldende, samt forsøke å forstå dem i lys av NAR-bevegelsens helhetlige teologi.

Det siste betyr at vi først må få en viss forståelse av NAR- bevegelsens utgave av såkalt «Dominion theology» (herredømmeteologi). NAR-bevegelsen definerer hele sin teologi som herredømmeteologi. Deres lære om forskjellige enkeltsaker må derfor forstås i lys av dette overordnede konseptet.

Herredømme-teologi

Man får en viss forståelse av hva NAR-bevegelsens herredømmeteologi går ut på dersom man leser Bill Johnsons kjente bok, «When Heaven Invades Earth» eller artikkelsamlingen «Invading Babylon. The 7 Mountain Mandate», (redigert av Bill Johnson og Lance Wallnau). Førstnevnte bok er oversatt til norsk, (Når Himmelen inntar jorden, Prokla-media 2007).

I disse bøkene hevdes det at Gud og Himmelens krefter skal få økende makt over menneskers totale livssituasjon i de siste tider – det vil si i vår tid. Ifølge NAR-teologien ellers kanaliserer Gud sitt herredømme inn i verden gjennom NAR-bevegelsens ledere (apostler og profeter) og menigheter. Det hevdes at disse, på helt spesielle måter, utrustes med Den Hellige Ånds kraft og med myndighet til å helbrede syke, oppreise døde, og fremkalle diverse overnaturlige fysiske manifestasjoner.

Noe av det jeg her har nevnt er godt kjent i Norge gjennom norske menigheter som har tilknytning til Bethel Church og NAR-bevegelsen. Mindre kjent er NAR-bevegelsens stadig sterkere politisk-profetiske virksomhet.

Denne bygger på en lære om at Gud åpenbarer sin vilje om politiske forhold gjennom spesielt utvalgte personer. «Profetene» skal ifølge denne teologien bidra til at NAR-bevegelsens forståelse av Guds herredømme får politisk gjennomslag.

I senere år har «profetiene» derfor ofte handlet om Donald Trumps presidentstatus i USA. Vi skal nå se nærmere på hvordan dette nylig har kommet til uttrykk innenfor den mest fremtredende menigheten innen NAR-bevegelsen, Bethel Church i Redding California.

Donald Trump-profetier i Bethel Church

I desember 2019 presenterte Christian Post (CP) en av Kriss Vallottons profetier om Donald Trump. Vallotton er toppleder i Bethel Church. Sammen med Bill Johnson grunnla han BSSM; Bethel School of Supernatural Ministry (Menighetens utdanningssenter for overnaturlig tjeneste) i 1998. Han har ledet dette senteret i mange år, og bør være kjent av de mange fra Norge som har besøkt Bethel Church gjennom årene. Med utgangspunkt i CPs korte reportasje skal vi her presentere Vallottons profeti. Den er ellers tilgjengelig i sin helhet på Bethel Churchs nettside.

Vallotton forteller at han særlig i 2019 mottok flere åpenbaringer om hvordan Gud i sin allmakt vil gå frem for å styre og herske i USA og i verden i enkelte turbulente politiske situasjoner. Gud handler vanligvis sammen med mennesker, forklarer Vallotton, men i situasjoner når hans planer er truet, kan han også gripe inn for å stanse mennesker og politikere som står imot hans planer og vilje. En slik situasjon befinner verden og USA seg i nå, sier Vallotton.

Den politikeren Gud har «salvet» som sitt spesielle redskap, med tanke på å gjøre noe i den situasjon USA og verden befinner seg i for tiden er, ifølge Vallottons profeti, president Donald Trump. Vallotton hevder at Gud har meddelt ham at Trump skal få en ny periode som president i USA. Han sier også (eksplisitt) at den som forsøker å hindre dette, stiller seg i veien for Guds verdensstyre og pådrar seg Guds vrede. Dette fremgår av følgende (noe forkortede) sitat av Vallottons desemberprofeti:

And I believe the Lord’s gonna give him [President Trump] another term. I believe it because … the Lord wants it. 'Cause the Lord wants it, (…) even though people may not fully understand why God would want to keep Trump in office they should just trust that there is a greater plan.

You don’t wanna be the one resisting a movement at this time. You can in grace-filled times (…) But then there are these moments when God says ‘get out of the way.’ And suddenly you realize, I don’t have an angry God, but sometimes God gets angry,

Med dette gir Vallotton klar beskjed. Å stemme på noen annen enn Trump er ensbetydende med å gå imot Guds plan med USA og verden. Hva så med Trumps problematiske sider som på den tiden da profetien ble levert hadde ført til at man ville stille ham for riksrett?

Vallotton profeterer også om dette. Han hevder at Gud vil gripe inn og stanse riksrettsprosessen. I sitt «profetiske» forsvar for Trump ellers, viser han blant annet til Det gamle testamentets fortelling om kong Nebukadnesar. Selv om Nebukadnesar var en tyrann, var han Guds utvalgte konge, og Guds «venn», forklarer Vallotton:

… Babylon is the icon for evil. This guy was the king. He went into Israel. He destroyed Jerusalem and Judah, destroyed Solomon’s temple, and took 10,000 POWs captive and brought them into Babylon. (…) He creates a statue for himself and everyone has to worship the statue during the worship session. … He’s killed thousands of believers. And God goes, I like him. He’s my friend.

Når dette er sagt, må det føyes til at NAR-profetene først og fremst sammenligner Trump med en annen gammeltestamentlig fyrste, nemlig perserkongen Kyros. Trump er, ifølge Vallotton og andre NAR-profeter, en Kyros for vår tid.

I sine profetier begrunner de dette med å vise til Det gamle testamentets fortellinger om at Kyros førte Israel tilbake til sitt land og gjenopprettet deres gudsdyrkelse. De hevder så at Trump skal ha en tilsvarende rolle for kirkene i USA. Som statsleder og president er Trump «salvet» til å ha en slags frelsesrolle for USA. Vallotton bruker derfor en utpreget frelserterminologi i sin omtale av Trump, og anvender gammeltestamentlige profetier direkte på ham. Med profetisk patos uttaler han for eksempel følgende:

The Lord gave me a prophetic word for President Trump. Isaiah 54, verses 11 and 17: O afflicted one, storm-tossed and not comforted, behold, I will set your stones in antimony, and lay your foundations with sapphires … No weapon formed against you shall prosper, And every tongue which rises against you in judgment you shall condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is from Me, Says the Lord …

Så langt ser vi at Vallottons profeti om Trump forutsetter en overbevisning om at Gud utvelger, utruster og beskytter enkelte statsledere, og gir dem bestemte oppdrag i verden. Med dette melder det seg behov for å forstå noe mer av den teologiske tenkningen som ligger til grunn for denne tenkningen.

Med tanke på dette, skal vi forlate Vallotton, og se nærmere på en annen politisk profet innen NAR-bevegelsen, nemlig Lance Wallnau. Som nevnt innledningsvis, står Wallnau nær Bill Johnson, hovedpastor i Bethel Church. Johnson har ved flere anledninger støttet og legitimert hans lære og bøker og anerkjent hans status som politisk profet. I større grad enn Vallotton er Wallnau derfor premissleverandør for den status Trump har fått innen NAR-bevegelsen.

Wallnau har utviklet en egen teologisk begrunnelse for Trumps politiske status og rolle. Vi skal utdype dette nedenfor. For å få et mer helhetlig bilde av Wallnaus status og tenking, skal vi først ta et kort tilbakeblikk på noe som skjedde i begynnelsen av 2016, året da Trump senere ble valgt til president.

Profetien om Ted Cruz, og Wallnaus mot-profeti om Donald Trump

På nyåret 2016 ble det servert en «profeti» om en annen republikansk presidentkandidat. Mange kristne hadde på det tidspunktet tro på Ted Cruz som USAs neste president. Presidentkandidatens far var medlem i Pastor Kenneth Copelands menighet, og 5 februar 2016 «profeterte» Copeland at Gud hadde åpenbart for ham, at Ted Cruz var kalt og salvet av Gud til å bli USA’s neste president (Charisma News (CN) 10.02.2016).

Senere samme vår kom imidlertid nevnte Lance Wallnau med flere profetier som gikk imot Copelands profeti. Wallnau gjorde kjent at Gud allerede hadde åpenbart for ham at det var Trump Gud hadde salvet til å bli USAs 45. president.

Vi skal skissere noen hovedpunkter i Wallnaus Trump-visjoner i det følgende. Det vil gi en viss forståelse av hans bidrag til NAR-bevegelsens tenkning, både om politiske profetier og såkalte salvede politiske ledere.

Wallnau redegjør for sine Trump-visjoner blant annet i boken «God's Chaos Candidate: Donald J. Trump and the American Unraveling». Her forklarer han blant annet hvordan han mottok sin såkalte Kyros-profeti om Donald Trump.

Ved flere anledninger ellers har han forklart hva Gud har åpenbart for ham at Trump skal gjøre i og for verden. Ifølge Wallnau har Gud salvet ham til å gjenopprette USAs rolle som verdens ledende globale makt, til å gripe inn og ordne opp i Syriakrigen og til å gripe inn i Nord-Korea. I 2017 uttalte han blant annet følgende:

The President struck Syria and reset the role of the United States in the world... and in one blow unraveled the political witch hunt seeking to prove he was in Putin’s back pocket. Now North Korea is on the front burner. What will happen? I'd like to share what I see in Isaiah 45 that applies to Cyrus Trump! (CN 17.4.17).

Jesaja 45 og Trump som den 45. president i USA

Som sitatet ovenfor antyder, definerer Wallnau Trump som en såkalt Jesaja 45-sekulær leder. Kapittel 45 i Jesaja boken handler om perserkongen Kyros. Han befridde israelsfolket fra det babylonske fangenskap, lot dem reise tilbake til sitt land, og ga frihet til gjenoppbyggelsen av det jødiske templet. Wallnau hevder at Kyros er prototypen på en statsleder som er salvet av Gud. I forlengelse av dette, hevder han at Trump er vår tids store Kyros.

Wallnau begrunner dette ved å vise til at Gud, ved en bestemt anledning, skal ha åpenbart den egentlige mening med Jesajas 45 for ham. Denne åpenbaringen gjorde blant annet følgende resonnement innlysende for ham:

Det 45. kapittel i Jesajas handler om Kyros. Trump er USAs 45. president. Ergo er Trump Guds salvede Kyros og «hyrde» for vår tid! Når det i Jesajabokens 45. kapittel tales om Kyros som skal befri Israel fra det babylonske fangenskap er det altså, i Wallnaus optikk, logisk at denne profetien også må anvendes på USAs 45. president, Donald Trump.

Jeg siterer hans resonnement (uthevninger er gjort av meg):

I have to admit that this Isaiah 45 scripture was taking me into some strange theological territory. I’ve never heard anyone teach that God actually raises up “anointed” secular shepherds, but the language from the Bible was clear. I began reading further back in Isaiah and found this: “When I say of Cyrus, ‘He is my shepherd,’ he will certainly do as I say. He will command, ‘Rebuild Jerusalem’; he will say, ‘Restore the Temple’” (Isaiah 44:27-28, NLT). Cyrus, a secular ruler and a non-Jew, was not only anointed, but God also called him “My shepherd!” The idea of Trump being an Isaiah 45 “Cyrus” archetype was intriguing to me. The word “anointed” in Hebrew denotes a person “specifically chosen and set apart for a specific task.” (Lance Wallnau: God's Chaos Candidate: Donald J. Trump… s. 25).

Kyros er altså, ifølge Wallnau, en politisk archetyp. Han er det paradigmatiske bildet på en global hersker som er utvalgt og salvet av Gud for å utføre Guds vilje på jorden. Ifølge Wallnau passer Trump perfekt inn i denne archetypen. Han må derfor anerkjennes som en Kyros for vår tid. Å ikke anerkjenne Trump i samsvar med dette, er å trosse Guds vilje.

Her kan vi for øvrig merke oss at Wallnau bruker omtrent den samme retorikken om Trump som benyttes om NAR-bevegelsens pastorer og ledere. Disse er, ifølge NAR-bevegelsens herredømmeteologi, ledere som er salvet og utrustet av Gud. Å motstå dem er ensbetydende med å stille seg i veien for Guds plan og vilje.

Som vi ser, gjøres en tilsvarende tenkning gjeldende om Trumps rolle som president; på samme måte som Gud befridde sitt folk fra undertrykkelse og ugudelighet i Babylon skal Gud bruke Trump som politisk og religiøs befrier, derfor må han anerkjennes (uthevning av meg):

I believe Trump is the chaos candidate who has been set apart by God to navigate us through the chaos coming to America. I think America is due for a shaking regardless of whom is in office. I believe the 45th president is meant to be an Isaiah 45 Cyrus. With him in office, we will have authority in the Spirit to build the house of the Lord and restore the crumbling walls that separate us from cultural collapse. Yet even then, this national project is likely to be done as Daniel prophesied: “in troublous times” (Daniel 9:25) (Lance Wallnau: God's Chaos Candidate: Donald J. Trump … s. 30).

Vurderinger

Etter å ha lest det jeg her har skrevet om, og mye annet om utviklingen i NAR-bevegelsen og Bethel Church, har jeg blitt breddfull av betenkeligheter. I rammen av denne artikkelen må vi nøye oss med å la disse kommer til uttrykk i form av spørsmål og korte svar.

Det første jeg spør om er: Hva er de etiske implikasjoner og konsekvenser av det vi her bare har gitt noen glimt inn i? Etter det jeg kan se, blir en angivelig salvet statsleder som Donald Trump hevet over rettslige prinsipper som er grunnleggende for et demokrati.

Mitt poeng med å påpeke dette er ikke å ta stilling til om Trump burde vært stilt for riksrett eller om han på nytt bør velges som president i USA. Min intensjon er å påpeke faren med at NAR-bevegelsens profeter faktisk hever ham over muligheten for en riksrettsprosess. Tas det initiativ til riksrett, vil Gud selvsagt gripe inn og stanse det. Vallotton sa følgende om dette i profetien som vi viste til ovenfor:

I believe that the Lord is gonna step into the impeachment process. I mean I know it’s gonna happen. It’s not gonna be pretty but it’s gonna be over. Because the Lord is making a decree,” … the Lord is gonna step in sovereignly. He’s gonna bring it to a close. And it’s gonna be ugly but it’s gonna be the Lord,”

Når noen målbærer slike profetier, gis det næring til en mentalitet som faktisk kommer i konflikt med et demokratiske rettsprinsipp forankret i det klassiske maktfordelingsprinsippet. Det er mer enn betenkelig og jeg spør om ikke NAR-bevegelsen med dette også knesetter en formålsetisk tenkning som kan gi rom for at en statsleder kan handle uetisk dersom en bestemt hensikt kan oppnås. Det som «profeteres», både om Guds angivelige anerkjennelse av Nebukadnesar og om den såkalte Kyros Archetypen, gir føringer i slik retning.

Det er ellers oppsiktsvekkende at en bevegelse som anser seg selv som Guds spesielt utvalgte redskap med tanke på å gjenopprette Guds rike på jorden tenker slik.

Man kan også spørre hva slags bilde av Gud som etableres gjennom Vallotton og Wallnaus politiske profetier. I mine øyne ser NAR-bevegelsens bilde av Gud ut til å minne om en Nebukadnesar eller Kyros, slik det tegnes i Wallnaus lære om Kyros Archetypen. Gud støtter den sterke og mektige politiker og griper inn med vrede overfor de som prøver å stanse en «salvet» fyrste eller president.

Bruk sunn fornuft

Det er svært usunt når kristne lar sine politiske vurderinger og valg bestemmes av politiske profeter fra NAR-bevegelsen og Bethel Church. Som kristen tror jeg at Gud har gitt meg fornuften til selv å vurdere hva jeg bør mene med hensyn til politiske forhold. Jeg kan vurdere og tenke selvstendig om dette ut fra min overbevisning og mine kristne verdier.

På samme måte har han også gitt meg fornuft for at jeg skal vurdere hva som møter meg i kristne bevegelser. Dette gjelder også de politiske profetiene som formidles i Bethel Church og NAR-bevegelsen. Disse profetiene er ikke på noen måte troverdige. Avslutningsvis vil jeg repetere én av grunnene til dette.

Som vi har sett, ble det i 2016 profetert både at Cruz og Trump var salvet av Gud til å bli president i USA. Profetiene var med andre ord ikke samstemte. Det skader ikke å merke seg at profetien om Trump kom en stund etter Cruz-profetien, på et tidspunkt da valgvinden innen den republikanske leiren blåste mer i hans favør.

Etter min mening bør denne typen «profetier» ikke anses som mer enn en form for fantasifull politisk ønsketenkning. Noen ønsket Cruz som republikansk president, andre ønsket Trump. At Trump faktisk ble valgt, er ingen bekreftelse på at vi står overfor en «profeti».

Det er ellers synd at disse profetene gjorde seg gjeldende under valgkampen. Jeg tror det medførte at mange la egen fornuft og vurdering til side. Det er jo nettopp dette disse profetiene oppfordrer til. Vi har sett at Vallotton hevder man må tro dem selv om man ikke forstår dem.

Avslutning

Når kristne menighetsledere engasjerer seg i politikk på den måten som det gjøres i Bethel Church og i NAR-bevegelsen, undergraver man på sikt sin egen troverdighet.

Jeg er redd man også undergraver andre kristnes troverdighet. De som ser slikt som dette fra utsiden, kan jo ikke annet enn å bli sjokkert over den «profetiske» agitasjonen som føres. Fra ikke-kristent ståsted skjelnes det ikke nødvendigvis mellom de som markerer sterk tilslutning til Bethel Churchs profetier og de mange kristne som stilltiende kanskje er uenige med dem.

Fra annet kristent hold bør man ikke la seg gripe eller skremme av den lammende autoriteten som utøves fra NAR-bevegelsen og lignende karismatiske bevegelser. Gir man etter for et saktmodighetsideal som tilser at man kun tier eller lukker øynene, bekrefter man det grandiose selvbilde som preger bevegelsen og man lar dem i stikken, som kanskje mer enn andre rammes av usunn maktutøvelse. Man må ikke la seg skremme til taushet, men må ta tydelig avstand.

Det er selvsagt atskillig mer å si om temaet enn det som er belyst i denne artikkelen, men det får eventuelt behandles ved en senere anledning. Avslutningsvis presiseres det at kombinasjonen verdens mektigste statsmann og profetvirksomhet som ukritisk støtter ham og definerer ham som Guds salvede politiker for vår tid, er svært urovekkende og bemerkelsesverdig.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
17 min
Ressurstype

  Aktuelt

Emne

  NAR

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Arne Helge Teigen.
  Arne Helge Teigen er førsteamanuensis ved Fjellhaug Internasjonale Høyskole. Han er gift med Ellen, har tre barn og bor i Oslo.
   Ressurser av Arne Helge Teigen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.