Publisert

Ord i Bibelen: Menighet1 Hva betyr ordet ‘menighet’?

Det greske ordet ‘ekklesia’, betyr ‘de som er utkalt’, eller ‘de som er kalt ut’ – underforstått fra en syndig sammenheng – for å tilhøre Gud. Både i GT og NT brukes ordet om samlingen av Guds folk. I NT og i kirkehistorien brukes ‘menigheten’ eller ‘kirken’ både om alle som tror på Jesus Kristus som sin Frelser og om den lokale forsamlingen av kristne. Når vi sier «én hellig, allmenn kirke» i trosbekjennelsen, har vi mest fokus på den universelle kirken – alle troende.

2 Hva kjennetegner menigheten?

Det er en forsamling av mennesker som tror på Jesus og som forvalter nådemidlene – altså Ordet, dåpen og nattverden – på en rett måte. I en av de lutherske bekjennelsesskriftene heter det:

«Kirken er forsamlingen av de hellige, der evangeliet blir lært rent og sakramentene forvaltet rettConfessio Augustana, artikkel 7.

Det er et bibelord som sier noe av det samme:

Men dere er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys. 1.Pet 2:9

3 Men nå er det mange menigheter og kirkesamfunn…?

Det er ikke vanskelig å få øye på det når vi ser oss litt omkring. Selv om det ikke er en organisatorisk enhet mellom alle kristne, så er det i hvert fall en organisk enhet. Det betyr at det er noe som lever. Menigheten blir da også sammenlignet med et legeme, en kropp, med mange lemmer. Alle kristne hører til på det samme legemet – Kristi legeme. Det er Kristus som er hele legemet, samtidig som han er hodet som bestemmer over legemet.

For med én Ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme, enten vi er jøder eller grekere, treller eller frie. Og vi har alle fått én Ånd å drikke. 1.Kor 12:13

Dere er Kristi legeme, og hver for seg hans lemmer. 1.Kor 12:27

Jeg synes dette er veldig fine uttrykk, når vi tenker på hvem Jesus er. Han ser vi ikke lenger. Men hans jordiske legeme – menigheten – skal være synlig. Her ligger det et stort kall og en forpliktelse for oss som tror på Jesus.

4 Hva betyr det at kirken er «hellig» og «allmenn»?

At kirken er hellig, betyr av den er skilt fra synd og innviet til Gud – satt inn i en helt ny sammenheng. I Ef 2,19 omtales menigheten som «Guds husfolk»/«Guds familie». Det synes jeg er et fint uttrykk, når vi tenker på hvordan en god familie kan fungere. Her er altså Gud vår Far og Jesus vår bror, og vi hverandres brødre og søstre.

I Trosbekjennelsen brukes det også et annet uttrykk om menigheten – «de helliges samfunn». Det gir uttrykk for et felles samfunn med ‘de hellige’ – altså de andre som tror på Jesus, og som er blitt renset fra sin synd. Det gjelder da også de som allerede er i himmelen. Slik blir dette uttrykket veldig omfattende.

At kirken er «allmenn», betyr rett og slett at den er for alle – uavhengig av rase, kjønn og status. Jf. Kol 3:11. Ut fra 1Pet 2:9 (se ovenfor) er det dannet et uttrykk: «det allmenne prestedømme». Det betyr at alle kristne er likeverdige og har samme adgang til å tre fram for Guds trone i bønn og tilbedelse. Jf. Gal 3:28. Samtidig har vi samme ansvar for å «forkynne hans storhet».

5 Hva er oppgaven til menigheten?

Som Kristi legeme skal vi stadig vokse opp til han som er hodet, Kristus, altså komme nærmere han, bli mer styrt av han og mer preget av han.

Sannheten tro i kjærlighet, skal vi i alle måter vokse opp til ham som er hodet, Kristus. Ef 4:15

6 Hvordan skjer denne veksten?

Som ved all vekst, må det komme næring til. Den åndelige næringen som vi trenger enkeltvis som kristne og som forsamling, er de kraftkildene som de første kristne holdt seg til:

De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. Apg 2:42

Det er dette vi gjerne kaller «De fire B-ene» - Bibelen, Brodersamfunnet, Brødsbrytelsen (nattverden) og Bønnene. Guds Ord er det sentrale i vår åndelige vekst, det er det som er vår åndelige mat. Det er dessverre ingen selvfølge i dag at en menighet har Bibelen – Guds Ord – som høyeste autoritet. Men det er helt avgjørende om vi skal kunne leve i den åndelige veksten vi er kalt til.

Når vi tenker på bildet med et legeme, blir vi jo litt skitne av og til. Derfor må vi vaske oss og rense oss. Slik trenger vi også som menighet og enkeltkristne å leve i syndenes forlatelse – at vi daglig bekjenner syndene våre og vender oss til Jesus i tro, slik at vi kan få tilgivelse for dem. Jf. Joh 13; 1Joh 1:7. På den måten blir vi bevart i enheten med han og i enheten med hverandre.

Vi skal slippe å gå gjennom livet alene som kristne, vi skal få tilhøre et åndelig fellesskap, en troende menighet. Det ligger en veldig styrke i det. Vi trenger menigheten hver for oss, og menigheten trenger deg og meg. Vi trenger hverandre, skal vi bli bevart på vei til målet hjemme i himmelen.

7 Kort til slutt – hva er menigheten?

Menigheten er forsamlingen av mennesker som tror på Jesus som sin Frelser, både lokalt og på verdensbasis. Ja, det inkluderer også alle dem som allerede har nådd målet i Guds umiddelbare nærhet, hvor de lovpriser han for frelsens storhet.


Denne serien ble først brukt av Nytt Liv Media (nå Radio Sørvest). I serien tar bibelskolelærer Johnny Vågen for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper og forklarer disse.


 

RelatertStøtt foross.no
Ressurstype

  Lydressurs

Emne

  Menighet

Skrifthenvisninger

  1. Peters brev  2: 9

  1. Korinterbrev  12: 13

  Apostlenes gjerninger  2: 42

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Johnny Vågen.
  Johnny Vågen er teolog og har vært lærer ved Fjelltun Bibelskole. Han er gift med Målfrid og har 5 barn og 13 barnebarn. Bor i Stavanger.
   Ressurser av Johnny Vågen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.